Na obsah stránky

Jazyk:
 

Informace k připravovanému Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Největším statistickým šetřením je sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Zjišťují se při něm údaje o vývoji počtu, struktuře a rozmístění obyvatelstva a domácností, podmínkách života obyvatelstva, zejména bydlení, a to ve vzájemných souvislostech. Údaje jsou získávány jak v celostátním pohledu, tak i v nejmenším územním detailu až do jednotlivých obcí a jejích částí. Sčítání tak přináší ohromné množství údajů.

ikona souboruPřipravuje se sčítání lidu, domů a bytů 2011
ikona souboru7 důvodů, proč se sčítat
ikona souboruSčítací list osoby
ikona souboruDomovní list
ikona souboruBytový list

Poslední SLDB bylo provedeno v roce 2001. Příští SLDB se připravuje na rok 2011. Jeho provedení upravuje zákon č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Tento zákon upravuje rozsah a obsah sčítání, úkoly všech institucí, jež se podílejí na přípravě a provedení sčítání, povinnosti sčítaných subjektů a rovněž stanovuje rozhodný okamžik sčítání na půlnoc z 25. na 26. března 2011. Popisuje rovněž způsob distribuce a sběru sčítacích formulářů, povinnosti sčítacích komisařů a způsoby ochrany údajů.

Distribuce sčítacích formulářů v listinné podobě se provede doručením bytového listu a potřebného počtu sčítacích listů osob bytové domácnosti, popřípadě správci zařízení a doručením domovního listu vlastníku nebo správci domu. Distribuci a sběr sčítacích formulářů v jednotlivých sčítacích obvodech provedou sčítací komisaři, které jmenuje ČSÚ. Tito zajistí distribuci a sběr sčítacích formulářů ve sčítacím obvodu, který jim byl určen, v termínech stanovených zákonem tak, aby do sčítání byly zahrnuty všechny osoby, domy a byty, které podléhají sčítání. Sčítací komisař je povinen zajistit, aby sčítací formuláře s údaji v nich zaznamenanými nemohly být odcizeny, ztraceny, poškozeny, zničeny nebo jinak zneužity.

Jaké se připravují změny?
SLDB 2011 se bude proti tomu předcházejícímu lišit v mnoha ohledech. Snaha o větší přívětivost ve vztahu ke sčítaným osobám se projevuje několika způsoby. Například celkový počet údajů zjišťovaných prostřednictvím sčítacích formulářů je nižší než v roce 2001. Některé údaje se nebudou zjišťovat vůbec (např. vybavenost bytových domácností telefonem, osobním automobilem, rekreační možnosti, druhé zaměstnání osoby, počet zaměstnávaných osob v případě podnikatele aj.), jiné budou převzaty z administrativních zdrojů (např. adresa místa trvalého pobytu resp. pobytu cizince, druh pobytu, datum sňatku) a nebudou na sčítacím formuláři.
Výhodou pro sčítanou osobu je i možnost vrátit vyplněný formulář třemi způsoby - klasicky stejně jako v minulém sčítání sčítacímu komisaři, nebo nově zaslat jej v obálce na určený PO BOX (ČSÚ) nebo bude moci vyplnit elektronický formulář (pokud má osoba datovou schránku, budou jí zaslány formuláře do datové schránky a ona je stejnou cestou vrátí zpět, nebo bude mít možnost vyplnit elektronický formulář přes internet). Oba typy formulářů (tj. formuláře v tištěné podobě a formuláře v elektronické podobě) jsou definovány jako rovnocenné. Občan má právo se sám rozhodnout, který způsob vyplnění zvolí.
Další výraznou změnou je využití administrativních zdrojů dat pro předvyplnění sčítacích formulářů. Tím dojde k úspoře času pro sčítanou osobu, neboť část předem vyplněných údajů osoba pouze zkontroluje a případně opraví. Rozsah předvyplnění je závislý na kvalitě dat v administrativních zdrojích. Významnou změnou je i dodavatelské
zajištění prací v terénu. Byla již vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele terénních prací, který by vytiskl sčítací formuláře, provedl sčítání ve většině sčítacích obvodů a zajišťoval by i svoz sčítacích formulářů ke zpracování do ČSÚ.

Nakolik lze využít registrů?
Hodně se v poslední době mluví o náhradě klasického sčítání sčítáním přes registry. Tato možnost zatím u nás není reálná, i když se připravuje vybudování soustavy tzv. základních registrů (registr obyvatelstva, registr osob, registr územních identifikací a adres nemovitostí a registr práv a povinností). Ale ani plně funkční základní registry nebudou zdaleka obsahovat všechny údaje zjišťované sčítáním, naopak budou jich obsahovat pouze malou část. Registr obyvatel pokrývá jen nepatrnou část informací o obyvatelstvu, stejně tak jako registr územních identifikací adres nemovitostí eviduje sice domy, ale jen malou část údajů, které jsou zjišťovány při SLDB. V žádném registru pak nenalezneme údaje o vzdělání, národnosti, náboženském vyznání, o zaměstnání, postavení v zaměstnání, o dojížďce do zaměstnání, o rodinách a domácnostech, jejich podmínkách bydlení, ale ani žádné údaje o bytech.

Důraz na bezpečnost
Přestože v žádném z posledních sčítání nedošlo ke zneužití zjištěných údajů, je pravdou, že bezpečnosti se věnuje při přípravě nového sčítání velká pozornost. A tím nejchoulostivějším místem je podle minulých zkušeností přenášení vyplněných sčítacích formulářů komisaři. Lidské selhání, resp. napadení sčítacího komisaře nelze nikdy zcela vyloučit.
Přesto SLDB 2011 přináší v tomto směru další důležitá opatření, která omezují tato rizika - jednak je to možnost odeslání elektronických formulářů přes datovou schránku či internet, jednak možnost odeslání vyplněných formulářů odpovědní poštovní zásilkou.
Další snížení rizika úniku dat vyplývá ze zvolené metody provedení sčítání - sběru sčítacích formulářů prostřednictvím dodavatele služeb. Uchovávání vyplněných sčítacích formulářů v domácnostech sčítacích komisařů nebude možné. Každý komisař bude povinen veškerý sebraný materiál denně odevzdávat do svého řídícího střediska. Tato střediska budou mít zabezpečené skladovací prostory a rovněž veškeré převozy vyplněných formulářů budou pod ochranou (takový je požadavek ČSÚ na dodavatele služeb).

Konzultace s veřejností
V rámci přípravy návrhu zákona o sčítání probíhaly konzultace nejen se širokou odbornou veřejností. V souvislosti se zpracováním návrhu obsahu sčítání a vymezením základních metodických principů zjišťovaných skutečností, které mají dopad na jednotlivé povinné osoby, byly vedeny na pracovní úrovni konzultace s řadou vládních i nevládních organizací, výzkumných pracovišť a vysokých škol (např. k rozsahu zjišťování údajů o dojížďce do zaměstnání, k otázkám bydlení apod.).
Do přípravy zákona o sčítání se mohla zapojit i široká veřejnost v rámci veřejné diskuse, která na internetových stránkách ČSÚ probíhala od 25. ledna do 22. února 2008. Na webových stránkách ČSÚ byly zveřejněny všechny dokumenty s odkazy na další materiály související s chystaným sčítáním v roce 2011. Vuvedeném období bylo zaevidováno 2 816 návštěvníků webové stránky ČSÚ s dokumenty ke sčítání, do veřejné diskuse se zapojilo 293 osob a některých institucí.
Podněty z veřejné diskuse byly značně různorodé. Pozitivní je zjištění, že se v nich v podstatě nevyskytly pochybnosti, pokud jde o ochranu dat. Ve třech případech bylo vyjádřeno odmítnutí sčítání. Z veřejné diskuse je zcela zřejmá podpora návrhu ČSÚ na využití internetu při sčítání 2011. Celá řada podnětů směřovala k rozšíření obsahu sčítání. Většina z nich přesahuje rámec sčítání a z těchto důvodů nebyly tyto návrhy do zákona zahrnuty. Akceptován byl ale např. požadavek na sčítání objektů individuální rekreace - informace budou zjištěny v rámci tzv. územní přípravy sčítání. Nejvíc připomínek však směřovalo k možnosti vykazování moravské národnosti a především k jejím uvedení přímo na formuláři. Poměrně četný byl rozsah připomínek k údajům o bytech a domech, a dále podnětů charakteru legislativního, z nichž relevantní část byla akceptována.

7.9.2010 14:23:12 | přečteno 3938x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load