Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
 

Životní situace

Osvědčení o státním občanství

Osvědčení o státním občanství České republiky ne starší 1 roku je listinou, kterou se prokazuje státní občanství České republiky.

V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení.
Správní poplatek 100 Kč se platí již při podání žádosti o vydání osvědčení.

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky dle § 31

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinností zákona č. 186/2013.,o státním občanství (tj. před 1.1.2014, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky dle § 35

Prohlášení přijímá Úřad městské části Praha 11, pokud má prohlašovatel trvalý pobyt na území Úřadu městské části Praha 11 a splňuje následující podmínky:

• má na území České republiky povolen trvalý pobyt,
• nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,
• nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění, pokud se na něj nepohlíží jako by nebyl odsouzen,
• prohlášení učiní nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let.

Určení otcovství

Pokud rodiče dítěte nejsou manželi, mohou učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství.

Uzavření sňatku

Termíny konání svatebních obřadů na Chodovské tvrzi v roce 2022

Leden: pátek 07.; pátek 14.; pátek 21.; pátek 28.
Únor: pátek 04.; pátek 11.; pátek 18.; pátek 25.
Březen: pátek 04.; pátek 11.; sobota 12.; pátek 18.; pátek 25.
Duben: pátek 01.; pátek 08.; sobota 09.; pátek 22.; pátek 29.
Květen: pátek 06.; pátek 13.; sobota 14.; pátek 20.; pátek 27.
Červen: pátek 03.; pátek 10.; sobota 11.; pátek 17.; pátek 24.
Červenec: pátek 01.; pátek 08.; pátek 15.; sobota 16.; pátek 22.; pátek 29.
Srpen: pátek 05.; pátek 12.; sobota 13.; pátek 19.; pátek 26.
Září: pátek 02.; pátek 09.; sobota 10.; pátek 16.; pátek 23.; pátek 30.
Říjen: pátek 07.; sobota 08.; pátek 14.; pátek 21.
Listopad: pátek 04.; pátek 11.; pátek 18.; pátek 25.
Prosinec: pátek 02.; pátek 08.


Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Obřadní síň Úřadu MČ Praha 11 je Chodovská tvrz (www.chodovskatvrz.cz)

Vydání duplikátu matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož působnosti spadá obec, ve které se fyzická osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
Prvopis matričního dokladu zašle matriční úřad oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad na základě žádosti vydat jeho duplikát.

Výdej údajů z evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, osobách, které pozbyly státní občanství ČR, cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana. Obyvatel starší 15 let může požádat o výdej údajů, které jsou k jeho osobě v informačním systému vedeny.

Změna jména, příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

Žádost o udělení státního občanství České republiky

Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává osobně u Úřadu městské části Praha 11, odbor vnitřních věcí, Praha 4 - Chodov, Vidimova 1324, odd. matrik, přízemí, č. dveří 208, pokud má žadatel na území Úřadu městské části Praha 11 povolen trvalý pobyt. Za podání žádosti o udělení státního občanství České republiky se vybírá správní poplatek v hotovosti, a to za každou fyzickou osobu uvedenou v žádosti.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká, a co se navrhuje. Žadatel uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo svého trvalého pobytu nebo adresu pro doručování, popřípadě uvede, které další osoby do žádosti zahrnuje (např. nezletilé děti).

Žádost je adresována: Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, odd. státního občanství a matrik, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

Kromě shora uvedených náležitostí musí být z žádosti o udělení státního občanství České republiky patrné, zda a z jakých důvodů se žádá o prominutí splnění podmínek pro udělení státního občanství České republiky.

Podmínky pro udělení státního občanství České republiky jsou uvedeny v zákoně č. 186/2013 Sb. v § 13 a § 14. Prominutí splnění některých podmínek stanovených pro udělení státního občanství České republiky je uvedeno v § 15 zákona č. 186/2013 Sb.

Manželé mohou podat společnou žádost o udělení státního občanství České republiky a mohou do ní zahrnout i své děti. Pokud podává žádost o udělení státního občanství České republiky pro dítě jen jeden z rodičů, může tak učinit jen se souhlasem druhého rodiče. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel. Za dítě se podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství považuje fyzická osoba mladší 18 let, pokud nenabyla plné svépravnosti. K žádosti o udělení státního občanství České republiky dítěte staršího 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě starší 15 let vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před příslušným úřadem, kde žádost o udělení státního občanství České republiky podává.

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load