Životní situace

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel a kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním, a který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka státní občanem České republiky, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

Vydání cestovního dokladu

Cestovní pas se vydává
• ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
• občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Cestovní pas lze nově (od 01.07.2018) vydat rovněž ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů (typ BLESK) a do 24 hodin (typ SUPERBLESK).

Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb. a dnem 1. července 2011 skončilo zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.

Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno.

Vydání občanského průkazu

Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost mít občanský průkaz.

Státní občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.


Státní občan České republiky má právo mít občanský průkaz, pokud

a) je mladší 15 let,

b) je omezen ve svéprávnosti, nebo

c) nemá trvalý pobyt na území České republiky.


Typy vydávaných občanských průkazů:

• občanské průkazy s biometrickými údaji:

-pro občany mladší 15 let s dobou platnosti na 5 let,
-pro občany starší 15 let s dobou platnosti na 10 let
-pro občany starší 70 let s dobou platnosti na 35 let

• dočasné občanské průkazy:
–s dobou platnosti na 5 měsíců, z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu nebo na výrobní technologii potřebné k vydání občanského průkazu či v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události
–s dobou platnosti na 2 měsíce na žádost osoby, která nabyla státní občanství ČR, pokud o něj požádá do 60 dnů ode dne nabytí státního občanství ČR prohlášením nebo udělením

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

• byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě či nesprávně uvedených skutečností;
• byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení;
• zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle třetího odstavce jen na žádost vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na žádost oprávněné osoby. Žadatel musí oprávněnost podání prokázat ohlašovně.

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu

Držitel občanského průkazu je povinen chránit občanský průkaz s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití.
load