Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
 

Životní situace

Prázdninový provoz mateřský škol

Provoz školy během školních prázdnin stanovuje ředitel jednotlivé školy po dohodě se zřizovatelem.
V mateřských školách městské části Praha 11 je provoz o vedlejších prázdninách zachován, v červenci a v srpnu je provoz omezen zpravidla na tři týdny. Ředitelka mateřské školy je povinna nejméně 2 měsíce předem oznámit rodičům termín provozu školy a případně také podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu.

Přijetí do mateřské školy


Městská část Praha 11 zřizuje 16 mateřských škol s celkovou kapacitou 2542 míst.
Zápis dětí do mateřské školy se organizuje většinou v únoru a březnu každého roku, informace o termínu jsou zveřejňovány v časopise Klíč a na webových stránkách městské části, kde lze také najít kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy (www.praha11/školství/mateřské školy/kritéria přijímání a www.praha11/školství/mateřské školy/přijímací řízení do mateřských škol).
Pro školní rok 2011/2012 jsou stanovena tato kritéria:
Přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 11 je v kompetenci ředitelek jednotlivých mateřských škol.
K předškolnímu vzdělávání ředitelky mateřských škol přednostně přijímají dětí s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 11 dle následujících priorit:
1. děti v posledním roce před zahájením školní docházky
2. děti s povoleným odkladem školní docházky
3. děti zaměstnaných rodičů (včetně samoživitelek a samoživitelů, a sourozenec již docházejícího dítěte)
4. ostatní
Rodičům doporučujeme navštívit více mateřských škol v rámci dnů otevřených dveří, aby se seznámili se vzdělávacími programy, přihlášku by však měli dát pouze na vybranou mateřskou školu.
Další informace k zápisu
- při zápise obdržíte formuláře pro přihlášení dítěte (přihláška, evidenční list, přihláška ke stravování atd.)
- ve školce si vás předběžně zapíší, aby měli přehled o počtu dětí – budou chtít jméno, datum narození, adresu (některé školky vyžadují rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče – pro jistotu si obojí vezměte). Formuláře si vezmete domů, kde je vyplníte; počítejte s návštěvou lékaře – na přihlášku je potřeba jeho vyjádření ke zdravotnímu stavu dítěte.
- Po vyplnění přihlášky a potvrzení lékaře se přihláška odevzdá školce (většinou je daný termín pro vrácení přihlášek). Na základě přihlášky vyhotoví ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (mělo by se tak stát do třiceti dnů od podání přihlášky), které buď obdržíte poštou nebo si je vyzvednete přímo v MŠ. Většinou se už při odevzdání přihlášek můžete orientačně dozvědět, jaké jsou šance na přijetí.

Stravné ve škole

Rodiče hradí pouze náklady za potraviny a to ve výši:
mateřská škola 28 – 32 Kč/den podle docházky dítěte
základní škola od 22 Kč/den podle nákladů a věku žáka
Zjistěte si ve škole způsob odhlašování stravy, pokud je dítě/ žák nemocný!

Školné

Rodiče hradí ve školách část neinvestičních nákladů na provoz školy a to:
v mateřské škole zpravidla 600 – 1 100 Kč/měsíc (částka se může každý rok měnit)
v základní škole ve školní družině od 250 Kč/měsíc.

Zápis do základní školy

V Praze 11 najdete 9 základních škol, které zřizuje městská část, jejich přehled lze najít na www.praha11/školství/základní školy/základní školy - přehled.
Nástup plnění povinné školní docházky upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, takto:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Zápis do 1. ročníku základní školy se provádí v termínu od 15. ledna do 15. února, konkrétní termíny zápisu v jednotlivých školách jsou zveřejňovány v časopise Klíč a na webových stránkách městské části. K zápisu vezměte průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
Rodičům doporučujeme navštívit více základních škol v rámci dnů otevřených dveří, aby se seznámili se vzdělávacími programy.
Místo bydliště určuje spádovou školu, jejíž ředitel je povinen žáka přijmout přednostně, rodiče však mají právo vybrat pro své dítě i školu jinou.
Spádové oblasti jednotlivých základních škol najdete na www.praha11.cz/cs/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zs.

Ztráta dokladů o vzdělání v základní škole

Stejnopis vysvědčení vydá škola, která vydala prvopis. Pokud škola, která vydala prvopis, již neexistuje, vydá stejnopis škola, která ukládá dokumentaci zaniklé školy. Pokud je dokumentace školy uložena v archivu hl. m. Prahy, vydá stejnopis uvedená instituce.

Kalendář akcí >

František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Bytová komise
Kino klub Zahrada – Až zařve lev – Jihoměstská premiéra
Pocta Boženě Němcové
Drum Circle s Petrem Šušorem
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Melodie pro každého
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Street Festival Battle Breaking & All Style 2022
Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo – Fridolín se hledá
Jedenáctky: Anna Kolingerová trio
Pocta Boženě Němcové
Nedělní pohádka pro děti: Patálie pana Paka
Pocta Boženě Němcové
Kino klub Zahrada – Mimořádná událost
Pocta Boženě Němcové
Komise pro kulturu a spolky
Kytary na Chodovské tvrzi
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Luca Ciarla Solorkestra (Itálie)
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Grilování bez hranic VIII.
Divadlo Na Jezerce: Manželské vraždění 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
RIDE FOR SKATEPARK
Divadlo Na Jezerce: Takový žertík
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Kino klub Zahrada – Známí neznámí
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Sociální a zdravotní komise
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Brigita & Štěpán
Brigita & Štěpán
Country večer s kapelou Knokaut
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Charleyova teta
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Taneční soutěž v ParaDance
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load