Na obsah stránky

ENDE
 

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení k nakládání s vodami

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, je třeba:
• jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi, jedná se o:
- jejich odběr;
- jejich vzdouvání popřípadě akumulaci;
- využívání jejich energetického potenciálu;
- užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání;
- jiné nakládání s nimi.
• jde-li o podzemní vody, jedná se o:
- jejich odběr;
- jejich akumulaci;
- jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny;
- umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou;
- jiné nakládání s nimi.
• k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Máte-li zájem o nakládání s vodami a jste-li starší 18 let, můžete jednat osobně nebo prostřednictvím úředně ověřenou plnou mocí zmocněného zástupce.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.

Podmínky a postup řešení:

Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené.
Správní řízení je ukončeno rozhodnutím.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemná žádost s předepsanými přílohami.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí od 8.00 do 17.30 hod. a středa od 8.00 do 16.30 hod., na Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324, 1325, Praha 4.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem.
 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to vyžadují právní předpisy jako podklad pro zahájení řízení.
 • Kopii příslušné části katastrální mapy území, jehož se povolení týká.
 • Projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení k nakládání s vodami spojeno s povolením souvisejícího vodního díla.
 • Stanovisko správce povodí.
 • Stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog), pokud se žádost týká podzemních vod.
 • Údaje o jakosti vod, s kterými má být povoleno nakládat.

Formuláře:

 • Chcete-li nakládat s vodami, vyzvedněte si tiskopis na Odboru výstavby, Úřadu městské části Praha 11, Vidimova ulice 1324,1325, Praha 4. Své formuláře zveřejňuje odbor výstavby mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.praha11.cz či u vchodu do budovy úřadu ve Vidimově ulici 1324, 1325 naproti vrátnici.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

Lhůty pro vyřízení:

Dle složitosti projednávaného případu podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb. bezodkladně, do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců. 

Datum poslední aktualizace: 29.5.2014

 
load