Na obsah stránky

ENDE
 

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení stavby vodního díla

Povolení stavby vodního díla vydané příslušným vodoprávním úřadem jako speciálním stavebním úřadem je stavebním povolením. Vodoprávní úřad může povolení stavby vydat jen po předchozím souhlasu obecného stavebního úřadu, příslušného k vydání územního rozhodnutí, v němž ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí. Povolení vodoprávního úřadu je třeba i ke změně stavby vodního díla, změně jejího užívání a odstranění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Jste-li starší 18 let můžete jednat osobně, nebo se můžete nechat zastoupit, na základě úředně ověřené plné moci.
 • Právnická osoba jedná prostřednictvím své oprávněné osoby.

Podmínky a postup řešení:

Správní řízení ukončené vydáním rozhodnutí o povolení stavby vodního díla. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemná žádost, u náročnějších případů doporučena osobní návštěva. Žádost se podává na formuláři dle přílohy č. 3 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí od 8.00 do 17.30 hod. a středa od 8.00 do 16.30 hod., na Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324, 1325, Praha 4.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Písemná žádost.
 • Projektová dokumentace ve třech vyhotoveních.
 • Údaje pro vodoprávní evidenci.
 • Doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení:
  • platný (ověřený) snímek z katastrální mapy se zakreslením umisťované stavby (vč. sítí) a její polohy vč. vyznačení vazeb na okolí;
  • stanoviska dotčených orgánů, předepsaná zvláštními předpisy;
  • projednání napojení stavby na inženýrské sítě a dopravu;
  • u staveb svépomocí prohlášení kvalifikované osoby, že bude vykonávat odborný dozor nad stavbou vč. jejího vzdělání a praxe;
  • doklad o vlastnických nebo jiných právech k pozemkům a stavbám;
  • doklad o zaplacení správního poplatku;
  • oprávnění projektanta k činnosti (autorizace);
  • projekt stavby (ve dvojím vyhotovení pro město, ve trojím vyhotovení pro obce), který obsahuje zejména:
   • průvodní a souhrnnou zprávu, náklady stavby;
   • celkovou situaci stavby v měřítku 1:500 (1:200) - vyznačení umístění stavby, hranic pozemků, stávajících staveb, podzemních inženýrských sítí a návrh přípoje;
   • stavební výkresy pozemních a inženýrských staveb, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav (především půdorysy, řezy, pohledy) v měřítku 1:50 nebo 1:100, výkresy musí obsahovat jednotlivé druhy konstrukcí, polohové a výškové uspořádání stavby, všech jejích prostorů s přesným vyznačením účelu užívání, protiradonová opatření, jsou-li nutná;
   • vnitřní rozvody a instalace stačí zpravidla schematicky vyznačit do výkresů (mimo objektů v historickém jádru města);
   • POV (mj. rozsah a trvání zařízení staveniště, likvidace stavební suti a výkopků, doprava, vzhled oplocení (zvláště v historickém jádru města).
 • Projektovou dokumentaci, která dále obsahuje:
  • požadovaný, popřípadě povolený rozsah nakládání s vodami a popis předpokládaného vlivu a žádaného nakládání s vodami na vodu a na vodu vázané ekosystémy související se stavbou, a to jak v místě nakládání, tak v širším okolí;
  • údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny;
  • údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní, Q průměrné roční a Q stoleté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku;
  • údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku vody ve vodním toku v místě, kde má být povoleno i vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku;
  • výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů, pokud se žádost o povolení týká odběru podzemní vody;
  • povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení;
  • stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací;
  • stanovisko správce drobného vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem;
  • vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

Formuláře:

 • Máte-li zájem o povolení stavby vodního díla, vyzvedněte si tiskopis „Žádost o stavební povolení k vodním dílům„ na Odboru výstavby, Úřadu městské části Praha 11, Vidimova ulice 1324,1325, Praha 4. Své formuláře zveřejňuje Odbor výstavby mimo jiné také na oficiálních internetových stránkách úřadu www.praha11.cz či u vchodu do budovy úřadu ve Vidimově ulici 1324, 1325 naproti vrátnici.

Správní a jiné poplatky:

 • Budete-li stavět studnu či domovní čistírnu odpadních vod zaplatíte 300 Kč.
 • Za ostatní stavby vodních děl zaplatíte 3000 Kč.
 • Za nástavbu a přístavbu zaplatíte 2500 Kč.
 • Za stavební úpravu zaplatíte 1 000 Kč.
 • Za změnu stavby před dokončením zaplatíte 1000 Kč.
 • Za odstranění stavby zaplatíte 500 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Dle zákona č. 254/2001 paragrafu 115 vodoprávní řízení bezodkladně, do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců, podle složitosti projednávaného případu. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dle povahy žádosti - dotčené orgány, správci inženýrských sítí, majitelé pozemků dotčených výstavbou, majitele sousedních pozemků atd.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny. 

Datum poslední aktualizace: 29.5.2014

 
load