Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
 

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Územní a stavební řízení, vodoprávní řízení

Odbor výstavby

Formuláře _ vyhláška č. 503/2006 Sb. (platné od 20.04.2018)

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb-(1)

Upozornění:
Přímý odkaz na stránky MMR je v rubrice "Tiskopisy"

Žádost o územní souhlas a o společný územní souhlas a ohlášení stavby je na formulářích pod názvem "Oznámení záměru" a "Společné oznámení záměru".

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

samostatní odborní referenti a vedoucí územního a stavebního řízení

Podmínky a postup řešení:

Vzhledem ke složitosti postupu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) doporučujeme osobní konzultace s uvedenými pracovníky odboru výstavby.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 sídlí v ulici Vidimova 1325, 149 41 Praha 4

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • vedoucí odboru výstavby
 • sekretariát vedoucí odboru
 • spisovna odboru výstavby
  • Jana Stará
   budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 120
 • vedoucí oddělení územního řízení
 • oddělení územní řízení
 • vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb
 • oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb (referent stavebního dozoru)
 • oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb (oblast Praha 11)
 • vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení
 • oddělení stavebního a vodoprávního řízení (oblast Praha 11)
 • oddělení stavebního a vodoprávního řízení (oblast Šeberov a Hrnčíře)
 • oddělení stavebního a vodoprávního řízení (referent vodoprávního řízení)
 • oddělení stavebního a vodoprávního řízení (oblast Křeslice, Újezd u Průhonic)

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Sazebník zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích


Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14)

 a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro

 rodinnou rekreaci15) Kč 1 000

 b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty Kč 5 000

 c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené

 v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500

 d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, Kč 1 000

 vinných sklepů a 500 Kč za čtvrté

 a každé další stání,

 nejvýše Kč 5 000

 e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,

 nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené

 v písmenu a) nebo b) Kč 1 000

 f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč  20 000

 g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění

 odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300

 h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

 a) do výměry 5 000 m2 včetně Kč 1 000

 b) nad výměru 5 000 m2 Kč 3 000

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč 1 000

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Kč 2 000

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků

 na využívání území Kč 5 000

6. Vydání regulačního plánu na žádost Kč  10 000

 Osvobození

 Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

 Poznámky

 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

 9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných poplatků.

 10. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a obvodní báňský úřad ve smyslu § 16 odst. 3 stavebního zákona.


Položka 18

 1. Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje

 a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro

 rodinnou rekreaci15) Kč 5 000

 b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty Kč  10 000

 c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené

 v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500

 d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, Kč 1 000

 vinných sklepů a 500 Kč za čtvrté

 a každé další stání,

 nejvýše Kč 5 000

 e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením,

 že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení Kč 1 000

 f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč  10 000

 g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění

 odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300

 h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 1 000

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1

písm. a) až e) stavebního zákona Kč 1 000

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 Kč 500

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč 1 000

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením Kč  500

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč 1 000

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč 1 000

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč 1 000

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč 1 000

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby Kč 500

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby Kč 500

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby Kč 500

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických

požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků

na bezbariérové užívání staveb Kč 5 000

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení

 stavby (pasportu) Kč 500

 16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem Kč  10 000

 17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva

 s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora Kč  10 000

 Osvobození

 Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

 Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

 Předmětem poplatku není

 Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

 Poznámky

 1. Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

 2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

 4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

 5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

 6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 a 3 stavebního zákona.


 Položka 20

 Místní šetření nebo ohledání na místě

 a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč 500

 b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech Kč 1 000

 c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu Kč 2 000

 Osvobození

 Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona, místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

 Předmětem poplatku není

 1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.

 2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

 4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

 Poznámky

 1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

 2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

 3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.

 4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

 5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

 

Datum poslední aktualizace: 30.5.2018

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load