Na obsah stránky

ENDE
 

Životní situace

Jak přerušit provozování živnosti

Přerušení provozování živnosti upravuje § 31 odst. 11 až 13 živnostenského zákona.

Pokud se podnikatel rozhodne přerušit provozování živnosti a toto přerušení oznámí živnostenskému úřadu, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení živnostenskému úřadu, nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Živnostenský úřad na základě oznámení podnikatele zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápise informuje podnikatele.

Jak získat živnostenské oprávnění

Kdo chce na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona, musí podat ohlášení živnosti (u živností ohlašovacích, které jsou řemeslné, vázané a živnost volná), nebo žádost o koncesi (u živností koncesovaných) živnostenskému úřadu. Rozdělení živností určuje zákon č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem. Rozhodující je určení předmětu živnostenského podnikání, neboť jeho vymezení má zásadní význam pro specifikaci živnosti a v návaznosti na to pro určení, zda vedle splnění všeobecných podmínek (plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, bezúhonnost) bude vyžadováno i splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, tj. odborné nebo jiné způsobilosti, která je stanovena živnostenským zákonem. Dále je podstatné, zda živnostenské oprávnění hodlá získat fyzická osoba nebo osoba právnická.

Jak zrušit živnostenské oprávnění

Pokud hodlá podnikatel zrušit živnostenské oprávnění, musí podat žádost živnostenskému úřadu.
O žádosti o zrušení živnostenského oprávnění rozhoduje živnostenský úřad ve správním řízení ve lhůtě do 30, event. 60 dnů od obdržení žádosti.
 
load