Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
 

Životní situace

Evidence zemědělských podnikatelů

Každá fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se zaregistrovat. Výjimku tvoří pouze fyzické osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení stromů a keřů (dále jen dřevin) rostoucích mimo les se řídí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Žádost o povolení kácení dřevin se podává:
• v případě, že obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm, nebo se jedná o zapojené porosty dřevin nad 40 m2, a to vlastníkem či nájemcem nebo jiným oprávněným uživatelem, s výjimkou dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, dále s výjimkou ovocných dřevin rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň a s výjimkou případů podléhajících oznámení o kácení dřevin.

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin, které se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení, nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemku.

Oznámení o kácení dřevin se podává písemně nejméně 15 dnů předem, a to z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav (např. strom se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

Kdy povolení kácení dřevin není potřeba
Vlastník, nájemce či jiný oprávněný uživatel pozemku nemusí žádat o povolení kácení stromu, pokud jeho obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí činí méně než 80 cm nebo o zapojené porosty dřevin, jejichž plošná výměra činí méně než 40 m2. Zároveň není povolení ke kácení nutné u dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin či u ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Souhlas je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žádat o souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k odnětí zemědělské půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda:
a) v zastavěném území pro
1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo
2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,
b) pro umístění
1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,
2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, nebo
3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,
c) pro obnovu přirozených koryt vodních toků, nebo
d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen příslušnému orgánu ochrany ZPF

Do zemědělského půdního fondu náleží např. orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a další plochy uvedené v § 1 citovaného zákona (i půda dočasně neobdělávaná).

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load