Na obsah stránky

ENDE
 

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání cestovního dokladu

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává
• ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
• občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze vydat rovněž ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů (tzv. BLESK).

Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb. a dnem 1. července 2011 skončilo zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.

Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena
 • jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce případně uděluje souhlas Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí


Podmínky a postup řešení:

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

· v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu. Žádost nelze podat u matričního úřadu.

·v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem

 

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaného v kratší lhůtě, tzv. BLESK:

· v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu. Žádost nelze podat u matričního úřadu.

· v zahraničí nelze požádat o cestovní pas typu BLESK

 

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

· vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstounem. Cestovní pas je možné z důvodu hodného zvláštního zřetele vydat zmocněnci na základě předložení speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem (např. za občana žijícího v zahraničí)

·cestovní pas lze převzít jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu, nebo u úřadu, který uvedl žadatel v žádosti. (V současné době však není možné z technických důvodů převzít doklad u jiného úřadu, závada by měla být odstraněna do 01.03.2016.)

·při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji 


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • V úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hod., úterý a čtvrtek od 8.00 do 15:30 hod., na oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru vnitřních věcí, Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit

· doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky) 

· doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno. Při vydání prvního cestovního pasu pro dítě mladší 15 let je třeba prokázat či ověřit státní občanství České republiky, a to předložením rodného listu dítěte a rodných listů rodičů

· doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu

· doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu

· odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud  je již občan držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

Formuláře:

 • Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

  • Žádost se nepodává na úředním tiskopisu; občan na oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4 pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz.
  • Nepřikládá se fotografie, identifikační snímek obličeje pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se k němu občan musí osobně dostavit.
  • Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.
  • Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená identifikační snímek obličeje a občanům starším 12 let otisky prstů.
  • Po pořízení identifikačního snímku obličeje a otisků prstů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popř. jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.
  • Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Správní a jiné poplatky:

• Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat zaplatíte 600 Kč.

• Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat občanům do 15 let zaplatíte 100 Kč.

• Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat typu BLESK zaplatíte 4 000 Kč.

• Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat typu BLESK občanům do 15 let zaplatíte 2 000 Kč.

Správní poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti

Lhůty pro vyřízení:

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 30 dnů; je-li žádost podána na zastupitelském úřadu v zahraničí, ve lhůtě do 120 dnů.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji tzv. BLESK se vydává ve lhůtě do 6 pracovních dnů. Cestou zastupitelského úřadu není možné požádat o tento typ dokladu.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, musí prokázat pravdivost údajů uváděných v žádosti předložením potřebných dokladů (doklady jsou předkládány v originále, ověřeném opisu nebo ověřené kopii). Orgán příslušný pro vydání cestovního dokladu zastaví řízení o vydání cestovního dokladu, pokud občan ve lhůtě stanovené rozhodnutím tohoto orgánu o přerušení řízení neprokáže pravdivost údajů uvedených v žádosti nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Nelze.

Další informace:

 • • Žádost o cestovní pas s nosičem biometrických dat:
  • není potřeba fotografie;
  • žádost se nevyplňuje předem;
  • žadateli však zůstává zachována povinnost předložení požadovaných dokladů;
  • vydává se ve lhůtě do 30 dnů nebo do 6 pracovních dnů

Datum poslední aktualizace: 5.4.2017

 
load