Na obsah stránky

ENDE
 

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy vydávaných občanských průkazů:

• občanské průkazy se strojově čitelnými údaji občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu.

• občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:
– s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
– s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
– s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, po zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, jedná opatrovník či člen domácnosti ustanovený soudem

Podmínky a postup řešení:

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.


Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho digitalizované podoby a podpisu.


Předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může občan pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí v případě, že žádá o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů nebo pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije digitalizovanou podobu a podpis vedené v informačním systému evidence cestovních dokladů a od 1. ledna 2013 i v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost:

· u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,

·  v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři za těchto podmínek:

o lze použít digitalizovanou podobu občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů, od 1. ledna 2013 i z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,

ožádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. 

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává rovněž u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22 (Z technických důvodů zatím není možné vydat tento typ občanského průkazu u kteréhokoli úřadu, pouze u úřadu obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu občana.)

· obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,

· Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

 Převzetí občanského průkazu

· občan si převezme občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu u úřadu, u kterého byla podána žádost, případně u úřadu, který občan uvedl v žádosti

·vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let. V případě, že se občan nemůže ze závažných důvodů dostavit k převzetí občanského průkazu (dlouhodobá hospitalizace, výkon vazby či trestu, ústavní výchova), zprostředkuje jeho předání obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje

·převzetí občanského průkazu jinou osobou, která podala žádost o jeho vydání, je vyloučeno

·při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Co předkládáte

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu:

·doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,

·úřední tiskopis žádosti se nevyplňuje, žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník po pořízení digitalizované podoby občana, ten poté svým podpisem pouze stvrdí správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti.

Digitalizovanou podobu občana lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

1. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; snímek pořizuje úředník při podání žádosti zdarma,

2.u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

·vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;

·dvě fotografie,

·doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Fotografie musí mít tyto náležitosti

· Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.

·Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

·Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.

·Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.

·Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hod., úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:30 hod., na oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

 

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,
 •   doklad o státním občanství občana nebo platný cestovní pas, případně doklady, ze kterých lze státní občanství občana ověřit (rodný list dítěte a rodné listy rodičů). Vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství, bude vyžadováno Osvědčení o státním občanství České republiky, které vydává matrika podle místa trvalého pobytu občana.

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list (neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením),
 •    doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz
 •   doklad o rodinném stavu, v případě že žije nebo žil v manželství 

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá

 •   rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
 •   občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá

 • dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně místa trvalého pobytu či potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (oddací list, úmrtní list, pravomocný rozsudek o rozvodu, doklad o získání titulu či vědecké hodnosti).

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován jiný doklad totožnosti, tj. platný cestovní pas, řidičský průkaz, př. rodný list.

 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
 •   občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list, př. další matriční doklady a doklad o státním občanství. 

 UPOZORNĚNÍ na výměnu občanského průkazu z důvodu skončení jeho platnosti


Občanovi je zákonem uložena povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu. Aby se občan nedostal do situace, že bude bez platného dokladu, doporučujeme požádat o vydání nového občanského průkazu 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu.

Formuláře:

 • Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.
  Pokud je vedena v evidenci cestovních dokladů (od 1. ledna 2013 i v evidenci občanských průkazů) digitalizovaná podoba občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu v elektronické podobě na tomto elektronickém formuláři.
  Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Správní a jiné poplatky:

 Správní poplatky se hradí při podání žádosti v hotovosti.

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

500,- Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

100,- Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce

100,- Kč

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let

50,- Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

100,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený

100,- Kč

Vydání občanského průkazu na vlastní žádost občana (doplnění titulu, vědecké hodnosti, rodinného stavu, ...) 

 200,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Viz výše

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Viz část "Jaké doklady a informace musíte mít s sebou"

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Viz část "Formuláře"

Datum poslední aktualizace: 18.9.2017

 
load