Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 59

Uzavření sňatku

Termíny konání svatebních obřadů na Chodovské tvrzi v roce 2022

Leden: pátek 07.; pátek 14.; pátek 21.; pátek 28.
Únor: pátek 04.; pátek 11.; pátek 18.; pátek 25.
Březen: pátek 04.; pátek 11.; sobota 12.; pátek 18.; pátek 25.
Duben: pátek 01.; pátek 08.; sobota 09.; pátek 22.; pátek 29.
Květen: pátek 06.; pátek 13.; sobota 14.; pátek 20.; pátek 27.
Červen: pátek 03.; pátek 10.; sobota 11.; pátek 17.; pátek 24.
Červenec: pátek 01.; pátek 08.; pátek 15.; sobota 16.; pátek 22.; pátek 29.
Srpen: pátek 05.; pátek 12.; sobota 13.; pátek 19.; pátek 26.
Září: pátek 02.; pátek 09.; sobota 10.; pátek 16.; pátek 23.; pátek 30.
Říjen: pátek 07.; sobota 08.; pátek 14.; pátek 21.
Listopad: pátek 04.; pátek 11.; pátek 18.; pátek 25.
Prosinec: pátek 02.; pátek 08.


Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Obřadní síň Úřadu MČ Praha 11 je Chodovská tvrz (www.chodovskatvrz.cz)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Snoubenci

Podmínky a postup řešení:

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a občanským zákoníkem. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před: • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo • starostou, místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy nebo statutárního města. Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předběžně vyberte místo i zamýšlený termín k uzavření manželství a dostavte se na příslušný úřad.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Oddělení matrik Odboru vnitřních věcí, Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324, 1325, Praha 4.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Se svou žádostí se obraťte v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hod. a úterý od 8.00 do 15.30 hod., na oddělení matrik Odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324, 1325, Praha 4.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

• Platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost. • Rodný list. • Doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem). • Výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem). • Případný úmrtní list zemřelého manžela. • Případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu). • Rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci, jde-li o osobu nezletilou starší 16 let. • Rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci - osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům. V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 9 zákona o rodině. Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné. Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Poplatek za: • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč, • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000 Kč, • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč. V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven. Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

Lhůty pro vyřízení:

Dle platných ustanovení správního řádu.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Oddací list se vyzvedává osobně na matrice. Manželé mohou přijít společně nebo pouze jeden z nich. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Nelze.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
 • Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.

Opravné prostředky:

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace:

 • Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, tel.: 974 817 427, 974 817 430 nebo 974 817 431, úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.e-mail:
  mvitovco@mvcr.cz
 • Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, tel.: 974 817 427, 974 817 430 nebo 974 817 431, úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.e-mail:
  jhalova@mvcr.cz
 • Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, tel.: 974 817 427, 974 817 430 nebo 974 817 431, úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.e-mail:
  mvitovco@mvcr.cz
 • Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, tel.: 974 817 427, 974 817 430 nebo 974 817 431, úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.e-mail:
  abradiko@mvcr.cz

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Odbor vnitřních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Hana Francánová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 19.3.2002

Datum poslední aktualizace: 8.11.2021

Upřesnění a poznámky:

Svatební obřady na Praze 11

Podle Usnesení číslo 0873/29/R/2017 z 29. schůze rady městské části konané dne 28.08.2017 byly schváleny dny pro uzavírání manželství v obřadní síni Chodovské tvrze takto:

 • každý pátek (pokud není státním svátkem)

 • v měsících březen až říjen každou 2. sobotu (pokud nejsou státním svátkem)

 • oddávací hodiny: 10.00 až 13.00 hod. včetně


Adresa obřadní síně: Chodovská tvrz, Ledvinova čp.86/9, Praha 4 – Chodov

Seznam členů zastupitelstva městské části Praha 11, před kterými snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství.

Ing. Petr Jirava, starosta

Petr Lukeš, zástupce starosty

Ing. Oldřich Balík, zástupce starosty

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty

 

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load