Veřejné zakázky


  • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

  • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

Projektová dokumentace – odvodnění úseku místní komunikace III. třídy ul. 7. května před domy č. p. 168/54 a 80/52, Praha 4

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:25.11.2020
Lhůta pro odevzdání nabídky:6.12.2020 v 12:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Veřejná zakázka byla zrušena
Oznámení zveřejnil:Ing. Daniel Frýbok

Podrobnosti:

ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ve znění pozdějších předpisů

„Projektová dokumentace – odvodnění úseku místní komunikace III. třídy ul. 7. května před domy č. p. 168/54 a 80/52, Praha 4“

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na odvodnění úseku místní komunikace III. třídy ul. 7. května před domy č. p. 168/54 a 80/52, Praha 4 (dále jen PD) a získání všech potřebných povolení k zhotovení předmětné stavby (engeneering). PD bude zpracována v rozsahu a souladu s ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací, ČSN 73 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací a norem souvisejících.

PD bude zpracována v potřebném rozsahu tak, aby na jejím základě bylo možné získat všechna stanoviska a rozhodnutí nezbytná k realizaci stavby, zadat a vyhodnotit veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a realizovat předmětnou rekonstrukci. Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném rozsahu:

Průodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Situačí výkresy

Situace šršch vztahů

Situace celková

Situace koordinačí

Situace katastrální

Výkresová dokumentace

Dopravněinžnýrské opatřní

Výkaz výmě, kontrolní položový rozpočt a slepý položový rozpočt pro realizaci

2

Zpracovaná projektová dokumentace bude přdána v šsti tišěých vyhotoveních a 2x v elektronické podoběve formátu pdf a dwg.

Poždavky zadavatele:

Bude zachováno směové a výšové uspořdání dotčné komunikace s výjimkou nutných přčých a podélných spádů.

Odvodněí bude řšno uličí, v přpaděnutnosti, horskou vpustí.

Budou zachovány stávající vjezdy na pozemky.

Povrchová úprava vozovky bude zhotovena z asfaltového betonu.

Ostatní poždavky zadavatele:

PD bude realizována plněv souladu s platnými normami ČN 01 3466 Výkresy inžnýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací, ČN 73 6101 Stokové sítěa kanalizačí přpojky a ČN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací a všmi dalšmi dotčnými normami.

Pokud bude zjišěa nemožost provedení odvodněí dle poždavku tohoto poptávkového listu, bude zhotoveno zaměřní skutečého stavu prokazující tuto skutečost, dalš práce budou ukončny a zhotovitel bude účovat pouze provedené práce a to dle ceníku UNIKA, sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inžnýrských čnností pro r. 2018

2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místěplněí a je nutno ji zpracovat v následujícím čeněí:

- cena bez DPH

- výš DPH v % a čstka DPH Kč

- cena celkem (tj. včtněDPH)

3. Platební podmínky

- lhůy splatnosti faktur 21 dnůod doruční

- záloha nebude poskytnuta

Výš uvedené ceny platí pro místo plněí zakázky, kterým je Praha 11.

4. Doba plněí:

Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy

Termín ukonční prací: počt kalendářích dní potřbných na realizaci (doplní uchazeč

5. Smlouva o dílo

Součstí nabídky bude smlouva o dílo, která je přlohou poptávkového listu, doplněá uchazečm a podepsaná oprávněou osobou.

Ve smlouvěo dílo uchazečdoplní:

- údaje identifikující uchazeč a jeho způobilost k uzavřní smlouvy

3

 

- dobu potřbnou k zhotovení díla

- cenu díla v přdepsaném čeněí

Jiné úpravy textu smlouvy o dílo jsou nepřpustné!

6. Způob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přhlédnutím k ekonomické vhodnosti dle následujících kritérií:

a) nabídková cena …………………..70%

b) doba plněí …………….………..…30%

Do termínu plněí se nezapočtává doba prodlení vzniklá z důodu přkroční zákonných nebo správním orgánem stanovených lhů pro provedení úkonu dle zákona č 500/2004 Sb., správní řd, ve zněí pozděšch přdpisů ke kterému by došo ze strany dotčných orgánůnebo účstníkůřzení. Doba určná správním orgánem zhotoviteli pro doplněí podání se všk do termínu plněí započtává.

7. Minimální profesní kvalifikačí přdpoklady, závazné podstatné náležtostí nabídky, a jiná ujednání:

7.1 Zadavatel požduje prokázat základní způobilost zájemce, prokazující, ž uchazeč

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přd zahájením zadávacího řzení pravomocněodsouzen pro trestný čn uvedený v přloze č 3 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřjných zakázek, ve zněí pozděšch přdpisůnebo obdobný trestný čn podle právního řdu zeměsídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřhlíž,

b) nemá v Čské republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňvý nedoplatek,

c) nemá v Čské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřjné zdravotní pojišěí,

d) nemá v Čské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpeční a přspěku na státní politiku zamětnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti něu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůč něu nařzena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řdu zeměsídla dodavatele.

Splněí výš uvedených poždavkůna základní způobilost uchazečprokáž přdložním čstného prohlášní. Z obsahu čstného prohlášní musí být zřjmé, ž uchazečsplňje přslušou základní způobilost poždovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čstného prohlášní být zřjmé, ž podmínku podle písm. a) tohoto čánku splňje tato právnická osoba a zároveňkažý čen statutárního orgánu. Je-li čenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čstného prohlášní být zřjmé, ž podmínku podle písm. a) tohoto čánku splňje tato právnická osoba, kažý čen statutárního 4

orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

7.2 Zadavatel požduje prokázat profesní způobilost uchazeč přdložním:

- žvnostenského oprávněí – vázaná žvnost „rojektová čnnost ve výstavbě

Doklady prokazující profesní způobilost musí prokazovat splněí poždovaného kritéria způobilosti nejpozděi v době3 měícůpřde dnem uplynutí lhůy pro podání nabídek. Vešeré doklady vyjma čstných prohlášní přkládá zájemce v prosté kopii.

7.3 Uchazečprokáž splněí technické kvalifikace přdložním seznamu služb spočvajících v realizaci minimálnětř zakázek prací typu projektová dokumentace dopravních staveb o finančím objemu kažé zakázky věšm než80 tis. Kčrealizovaných za poslední 3 roky přd zahájením zadávacího řzení.

Vešeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazečv prosté kopii.

V přpadě ž uchazečnení schopen prokázat splněí určté čsti profesní způobilosti nebo technické kvalifikace poždované zadavatelem k plněí veřjné zakázky v plném rozsahu, je oprávně splněí kvalifikace v chyběícím rozsahu prokázat prostřdnictvím jiných osob. Uchazečv takovém přpadědolož:

- doklady prokazující splněí základní a profesní způobilosti jinou osobou

- doklady prokazující splněí chyběící čsti kvalifikace prostřdnictvím jiné osoby,

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plněí určného k plněí veřjné zakázky nebo k poskytnutí věí nebo práv, s nimižbude uchazečoprávně disponovat v rámci plněí veřjné zakázky, a to alespoňv rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele

7.4 Součstí nabídky dále bude:

- platný kontaktní email a telefonní čslo uchazeč

- prohlášní uchazeč, ž uchazečpodáním své nabídky v rámci této veřjné zakázky souhlasí s uveřjněím své nabídky na webových stránkách MČPraha 11 z důodu maximálního naplněí zásady transparentnosti

- kompletní elektronická verze nabídky:

o návrh smlouvy – ve formátu doc, docx

o přpadné přlohy návrhu smlouvy – ve formátu xls, xlsx, pdf

o ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf

5

7.5 Důledkem nedoložní poždovaných dokumentůa dokladůuvedených výš, nesplněí poždavků č nedoložní nabídky ve lhůěpro podání nabídek bude vyřzení nabídky.

Vítěný uchazečdolož součsněs podpisem smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojišěí odpověnosti za šodu ve výš min. 200 tis. Kčpro kažou jednotlivou pojistnou událost

8. Lhůa a místo pro podání nabídky

Lhůa pro podání nabídek je 11 kalendářích dnůa počná běžt dnem 25.11.2020

Nabídku můž uchazečdoručt do 12:00 hod. dne 06.12. 2020 do podatelny Úřd mětská čst Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

Přdní strana obálky s nabídkou musí být označná výrazem a názvem takto:

„EOTVÍRAT

ZAKÁZKA“

„rojektová dokumentace – odvodněí úseku místní komunikace III. třdy ul. 7. kvěna přd domy č p. 168/54 a 80/52, Praha 4“

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeč

9. Zadávací lhůa

Uchazeč jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářích dnů která začná běžt dne 07.12. 2020, tj. následující den po skonční lhůy podání nabídek.

10. Osoba oprávněá jednat za zadavatele:

Ing. Kvido Boublík, vedoucí odboru správy majetku ÚMČPraha 11, tel. 267 902 273

11. prohlídka místa plněí, sděení informací

Prohlídka místa plněí veřjné zakázky:

Místo je veřjněpřstupné.

Zodpověení dotazůbude možé po přdchozí domluvěna tel.: 267 902 291 s Ing. Petrem Machem, referentem odděení dopravy a silničí správní úřd, odbor správy majetku, UMČPraha 11(č dveř 65) nebo Bc. Soňu Řháčovou Muzikářvou vedoucí odděení dopravy, tel.: 267 902 336 (č dveř 68), Ocelíkova 672/1 Praha 11.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušt zadání zakázky do podpisu smlouvy. 6

Zadavatel si vyhrazuje právo měit nebo doplnit dalš poždavky této výzvy shodněpro všchny zájemce jen přd uplynutím lhůy.

13. Závěečá ustanovení

Na základěinterních přdpisůzadavatele výkon zadavatelských čnností provádí odbor správy majetku Úřd mětská čst Praha 11.

V Praze dne 23.11. 2020

Za zadavatele ………………………………………………

Mgr. Martin Duša

radní MČPraha 11


 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 248818x | Charlie Root
load