Veřejné zakázky


 • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

Zpracování projektové dokumentace pro komplexní opravu protikorozní ochrany lávky přes D 1 ev. č. Most X – 695 Chodov - Kunratický les, ve správě MČ Praha 11

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:29.9.2020
Lhůta pro odevzdání nabídky:14.10.2020 v 12:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Aktivní zadávací řízení / veřejná zakázka neukončena
Oznámení zveřejnil:Ing. Daniel Frýbok

Podrobnosti:

                                                                                                                                                                

 

                              MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů

                                               

 

 Zpracování projektové dokumentace pro komplexní opravu protikorozní ochrany lávky přes D 1 ev. č. Most X – 695 Chodov - Kunratický les, ve správě MČ Praha 11

 

Zakázku  lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky  a podmínky:

1.      Předmět plnění  zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP/PDPS) pro komplexní opravu protikorozní ochrany lávky přes D 1 ev. č. Most X – 695 Chodov - Kunratický les, ve správě MČ Praha 11, včetně projednání a získání všech stanovisek, povolení a rozhodnutí potřebných k realizaci uvedených oprav. Součástí plnění je i autorský dozor.

 

Položkový rozpočet bude zpracován v potřebném rozsahu tak, aby na jeho základě bylo možné zadat opravy lávek a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a posoudit nabídkovou cenu oprav. Dílo bude obsahovat:

 

 • Diagnostický průzkum stávající PKO (Korozní průzkum stavu PKO)

 • Projektovou dokumentaci včetně popisu technologie a rozměrů jednotlivých oprav

 • Zpracování dopravně inženýrského opatření v době oprav

 • Slepý položkový rozpočet vč. DIO

 • Kontrolní položkový rozpočet vč. DIO

 

Specifikace požadovaných oprav:

 

 • Sanace spřahující desky OK a integrovaných říms

 • Komplexní oprava PKO nosné konstrukce.

 

Ostatní požadavky zadavatele:

 

 • Poskytnutí záruky na dílo v minimální délce trvání 36 měsíců od převzetí díla
 • Opravy budou probíhat za minimálního omezení provozu na dotčené lávce

 

2.      Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě a čase plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

 • cena bez DPH

 • výše DPH v % a částka DPH v Kč

 • cena celkem (tj. včetně DPH)

  Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

   

  3.      Platební podmínky

 •  lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení

 • záloha nebude poskytnuta

   

4.      Doba plnění:

 • termín zahájení prací: po podpisu smlouvy

 • termín ukončení prací: počet kalendářních dní potřebných na realizaci doplní uchazeč

 

5.      Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

 • údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo

 • dobu potřebnou k zhotovení díla

 • cenu díla v předepsaném členění

Jiné úpravy textu jsou nepřípustné!

 

6.     Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

 • nabídková cena ………80  %

 • termín plnění ………… 15 %

 • počet zakázek dle bodu 7.3. tohoto poptávkového listu (maximální počet hodnocených zakázek je 20)…….…….5 %

  Do termínu plnění se nezapočítává doba prodlení vzniklá z důvodu překročení zákonných nebo správním orgánem stanovených lhůt pro provedení úkonu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke kterému by došlo ze strany dotčených orgánů nebo účastníků řízení. Doba určená správním orgánem zhotoviteli pro doplnění podání se však do termínu plnění započítává.

 

7.      Minimální profesní kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná ujednání

7.1     Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

 2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 5. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  7.2     Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

 • dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky tzn. živnostenského oprávnění – vázaná živnost „Projektová činnost ve výstavbě“

 • osvědčení o způsobilosti zpracovatele projektové specifikace opravy PKO dle požadavků TKP 19B Tabulky 1 pro požadovanou kvalifikaci a praxi, číslo 1. Hlavní nosné části

 • osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), a to v oboru:

  a.         Dopravní stavby,

  b.         Mosty a inženýrské konstrukce.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

7.3     Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu dodávek spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek prací typu projektová dokumentace mostního objektu o finančním objemu každé zakázky větším než 250 tis. Kč bez DPH realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Uchazeč v takovém případě doloží:

 • doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou

 • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

 • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele

  7.4     Součástí nabídky dále bude:

 • platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

 • prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti

 •  kompletní elektronická verze nabídky:

  • návrh smlouvy – ve formátu doc, docx

  • případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls, xlsx, pdf

  • ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf

   7.5     Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

    

  1. Vítězný uchazeč doloží současně s podpisem smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu ve výši min. 600 tis. Kč. 

 

 

8.      Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 14.10.2020 do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

 

 Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

 

NEOTVÍRAT

ZAKÁZKA

 

„Zpracování projektové dokumentace pro komplexní opravu protikorozní ochrany lávky přes D 1 ev. č. Most X – 695 Chodov - Kunratický les, ve správě MČ Praha 11“

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

 

9.      Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 kalendářních dnů, která začíná běžet
dne 15.10.2020 tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

 

 

10.     Osoba oprávněná jednat za zadavatele

 

Ing. Kvido Boublík, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

 

11.     Prohlídka místa plnění, sdělení informací

 • prohlídka místa plnění veřejné zakázky pro všechny uchazeče není pevně stanovena, místo je volně dostupné

 • sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě na tel.: 267 902 336 s paní Bc. Soňou Řeháčkovou Muzikářovou, vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad MČ Praha 11, číslo dveří 68, v ulici Ocelíkova 672, Praha 4 – Háje nebo s panem Ing. Petrem Machem, samostatným odborným referentem oddělení dopravy a silničního správního úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 – Háje, číslo dveří 65, tel. 267 902 291.

 

12.     Práva zadavatele

 • zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy

 • zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek

 

13.     Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

 

 

 

 

Praha, ………………….

 

Za zadavatele                                   

                                                                                               …………………………………………

                       Mgr. Martin Duška

radní MČ Praha 11

 

 

 

Přílohy poptávkového listu:

 

1)         hlavní mostní prohlídka dotčené lávky (z roku 2017)

2)         smlouva o dílo

3)         vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

4)         mostní list

5)         krycí list nabídky

 


 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 248815x | Charlie Root
load