Veřejné zakázky


  • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

  • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

Výpočetní technika 2019

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:10.5.2019
Lhůta pro odevzdání nabídky:6.6.2019 v 12:00 hodin
Druh zakázky:dodávky
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Ukončeno plnění smlouvy
Související smlouva:SM1900000702
Oznámení zveřejnil:Ing. Daniel Frýbok

Podrobnosti:

ÚMČ Praha 11

Odbor

správy majetku

POPTÁVKOVÝ LIST Výtisk č. 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ve znění pozdějších předpisů

Výpočetní technika 2019

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 65 kusů pracovních sestav typu ALL-IN-ONE,

25 kusů standardních notebooků a 3 kusy konvertibilních notebooků.

1.1 65 ks pracovních sestav typu ALL-IN-ONE s minimální jednotnou konfigurací:

Operační systém:

Windows 10 Pro 64bit CZE

Procesor:

4 fyzická jádra, TDP do 65W.

Výkon CPU v testu PassMark* alespoň 7500 bodů.

Operační paměť:

8 GB DDR4, 1x8 nebo 2x4, 2400MHz, celkem 2x DIMM / SODIMM slot

Pevný disk:

256 GB SSD SATA nebo NVMe, 500MB/s čtení, 450MB/s zápis, šifrování SED OPAL,

TRIM, vyjímatelný z patice

Grafická karta:

Intel HD integrovaná, bez diskrétní grafické karty

Audio:

HDA kodek, integrované reproduktory

Síťová karta:

10/100/1000 Mbps Ethernet Adaptér

LCD Panel:

Úhlopříčka 23,5 – 24 palců, rozlišení 1920*1080 bodů, poměr stran 16:9, popř. 16:10,

IPS matrice, LED podsvícení, matný, bez dotykové vrstvy, nezakřivený, OSD menu

2

Rozhraní:

1 x Displej port, 1 x HDMI - alespoň jeden z uvedených obrazových výstupů

6 x USB z toho alespoň 4x USB 3.0

1x RJ45

1x audio výstup, 1x mikrofon vstup

1x čtečka SD karet se snadným přístupem

Zabezpečení a vzdálená správa:

Podpora Intel vPro, TPM 2.0

Šasi a ergonomie:

Sestava musí být opatřena výškově stavitelnou nohou. Snadný přístup do skříně

pro možnosti zálohování (vyjmutí disku) a čištění

Zdroj:

Integrovaný, s účinností alespoň 91% při 230V, aktivní PFC

Záruka:

5 roků na hardware – zahájení opravy následující pracovní den na místě instalace PC

Periferie:

klávesnice a myši nejsou požadovány

*PassMark CPU test http://www.cpubenchmark.net/

1.2 25 ks standardních notebooků s minimální jednotnou konfigurací:

Operační systém:

Windows 10 Pro 64bit CZE

Procesor:

4 fyzická jádra, 8 vláken, TDP do 15W.

Výkon CPU v testu PassMark* alespoň 7300 bodů.

Operační paměť:

8 GB DDR4, 1x8 nebo 2x4, 2400MHz, celkem 2 sloty

Pevný disk:

256 GB SSD SATA nebo NVMe, min. 500MB/s čtení, 450MB/s zápis, SED OPAL, TRIM,

vyjímatelný z patice

Grafická karta:

integrovaná, bez diskrétní grafické karty

Audio:

HDA kodek, integrované reproduktory, mikrofon, webkamera

Komunikace:

10/100/1000 Mbps Ethernet adaptér, Wi-Fi adaptér standardu b/g/n, Bluetooth

LCD Panel:

Úhlopříčka 15 – 15,6 palců, rozlišení 1920*1080 bodů, LED podsvícení, matný,

nedotykový, rozevíratelný alespoň na 120°

3

Rozhraní:

Klávesnice CZ s numerickým blokem, touchpad

1x HDMI

3x USB, alespoň 2 porty 3.0/3.1 typ A

1x RJ45

1x kombinovaný audio jack

1x dokovací konektor

Zabezpečení a vzdálená správa:

1x integrovaná Smart Card kontaktní čtečka karet

TPM modul 2.0

Šasi a ergonomie:

Hmotnost těla notebooku do 2.050 g (bez příslušenství)

Příslušenství:

1x originální napájecí adaptér

1x brašna pro 15 – 15,6 palců

1x myš

Záruka:

4 roky na hardware s opravou v místě instalace následující pracovní den (NBD on-site)

1.3 3 ks konvertibilních notebooků s minimální jednotnou konfigurací:

Operační systém:

Windows 10 Pro 64bit CZE

Procesor:

4 fyzická jádra, 8 vláken, TDP do 15W.

Výkon CPU v testu PassMark* alespoň 7300 bodů.

Operační paměť:

8 GB DDR4, 1x8 nebo 2x4, 2400MHz, celkem 2 sloty

Pevný disk:

256 GB SSD SATA nebo NVMe, min. 500MB/s čtení, 450MB/s zápis, SED OPAL, TRIM,

vyjímatelný z patice

Grafická karta:

integrovaná, bez diskrétní grafické karty

Audio:

HDA kodek, integrované reproduktory, mikrofon, webkamera

Komunikace:

10/100/1000 Mbps Ethernet adaptér (interní nebo externě redukcí), Wi-Fi adaptér

standardu b/g/n, Bluetooth

LCD Panel:

Úhlopříčka 13 – 14 palců, rozlišení 1920*1080 bodů, LED podsvícení, dotykový,

rozevíratelný na 36

Rozhraní:

Klávesnice CZ, touchpad

4

1x HDMI

3x USB, alespoň 2 porty 3.0/3.1 typ A

1x RJ45 – možnost použít redukci

1x kombinovaný audio jack

1x dokovací konektor

Zabezpečení a vzdálená správa:

1x integrovaná Smart Card kontaktní čtečka karet

TPM modul 2.0

Šasi a ergonomie:

Hmotnost těla notebooku do 1.750 g (bez příslušenství)

Příslušenství:

1x originální napájecí adaptér

1x brašna pro 13 – 14 palců

1x Bluetooth myš

Záruka:

4 roky na hardware s opravou v místě instalace následující pracovní den (NBD on-site)

2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím

členění:

- cena bez DPH

- výše DPH v % a částka DPH v Kč

- cena celkem (tj. včetně DPH)

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

3. Platební podmínky

- lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení

- záloha nebude poskytnuta

4. Doba plnění:

- termín dodání plnění: 30 dní od podpisu smlouvy

5. Návrh smlouvy

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, předložený uchazečem a podepsaný oprávněnou

osobou.

6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

5

- nabídková cena 100 %

7. Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná

ujednání

7.1. Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb.

o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země

sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný

daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo

na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu

nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla

dodavatele.

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením

čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje

příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická

osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku

splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že

podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního

orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu

dodavatele.

7.2. Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis

zápis do takové evidence vyžaduje

- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

7.3. Součástí nabídky dále bude:

- platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

6

- prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky

souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu

maximálního naplnění zásady transparentnosti

- kompletní elektronická verze nabídky:

o návrh smlouvy – ve formátu doc, docx

o případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls, xlsx, pdf

o ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf

7.4. Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše,

nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení

nabídky.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 06.06.2019 do podatelny Úřadu městské

části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

NEOTVÍRAT

ZAKÁZKA

„Výpočetní technika 2019“

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

9. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet

dne 07.06.2019, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

10. Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Ing. Kvido B o u b l í k , vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně

pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek

12. Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy

majetku Úřadu městské části Praha 11.

7

Praha

Za zadavatele

Jiří Dohnal

starosta ÚMČ Praha 11

 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 248818x | Charlie Root
load