Veřejné zakázky


 • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

"Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 - Zpracování hlukové studie z automobilové dopravy"

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:24.5.2023
Lhůta pro odevzdání nabídky:6.6.2023 v 12:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Aktivní zadávací řízení / veřejná zakázka neukončena
Oznámení zveřejnil:Václav Pacourek

Podrobnosti:MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů

  

  „Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 - Zpracování hlukové studie z automobilové dopravy“


Zakázku  lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky  a podmínky:

 • Předmět plnění  zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování hlukové studie z automobilové dopravy na silnicích Chilská, Opatovská, Brněnská. Hluková studie bude posuzovat vliv automobilové dopravy na plánované chráněné venkovní prostory stavby.

Jedná se o stavební úpravy výškové budovy v ulici Nad Opatovem 2140, Praha 4 – SANDRA, kde probíhá rekonstrukce vnitřních prostor, zateplení objektu, výměna střešní krytiny a výměna otvorových výplní v celém objektu.

Skutečný rozsah prací bude upřesněn po předchozí obhlídce místa plnění.

 

 • Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění:

 

Energeticky  úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 – Zpracování hlukové studie z automobilové dopravy

Cena v Kč bez DPH

DPH 21 % v Kč

Cena v Kč včetně DPH

I.

Zpracování hlukové studie z automobilové dopravy

 

 

 

 

CENA CELKEM

 

 

 

 

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

 • Platební podmínky

 •  lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení

 • záloha nebude poskytnuta

 

 • Doba plnění:

 • termín zahájení prací: dnem podpisu smlouvy

 • termín ukončení prací: do 30 dnů od termínu zahájení prací

 

 • Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

 • údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo

 • dobu potřebnou k zhotovení díla

 • cenu díla v předepsaném členění

 • výši sjednaného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Jiné úpravy textu jsou nepřípustné!

 

 • Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

 • nabídková cena          100 %

 

 •  Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná ujednání

 • Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

 • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 • není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 • Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

 • dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

 • dokladu, že je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno

 • dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

 • Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu projekčních prací spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek obdobného charakteru o finančním objemu každé zakázky větším než 20 tis. Kč bez DPH realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací.

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Uchazeč v takovém případě doloží:

 • doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou

 • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

 • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

 • Součástí nabídky dále bude:

 • platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

 • prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti

 •  kompletní elektronická verze nabídky:

 • návrh smlouvy – ve formátu doc, docx

 • případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls, xlsx, pdf

 • ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf.

 • Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

 • Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 100 tis. pro každou jednotlivou pojistnou událost.

 

 

 • Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 h dne 06.06.2023 do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:


NEOTVÍRAT

ZAKÁZKA

„Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 - Zpracování hlukové studie z automobilové dopravy“

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

 

 • Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů, která začíná běžet dne 07.06.2023, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

 

 • Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Ing. Miroslav Zábranský, vedoucí Odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273.

 

 • Prohlídka místa plnění, sdělení informací

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky pro všechny uchazeče je po telefonické dohodě.

Sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě na tel.: 778 978 332, Hana Tíkalová Steinerová, referent správy majetku MČ Praha 11.

 

 • Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 

 • Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

 

Přílohy poptávkového listu:

1) návrh smlouvy o dílo

 

Praha, dne 22.05.2023

 

Za zadavatele

 

   

Josef Kocourek, radní MČ Praha 11


 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234551x | Charlie Root
load