Veřejné zakázky


 • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

"Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci varny ZŠ Ke Kateřinkám 1400 – stavební úpravy a doplnění gastroprovozu"

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:3.5.2023
Lhůta pro odevzdání nabídky:18.5.2023 v 12:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Veřejná zakázka byla zadána
Oznámení zveřejnil:Václav Pacourek

Podrobnosti:

Aktualizace 06.06.2023 - přidána příloha/dokument - ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

____________________________________________________________________________________________

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ve znění pozdějších předpisů

                                                 

„Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci varny ZŠ Ke Kateřinkám 1400 – stavební úpravy a doplnění gastroprovozu“

Zakázku  lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky  a podmínky:

1.      Předmět plnění  zakázky,

Poptáváme cenovou  nabídku na vyhotovení  projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS, výkazu výměr a orientačního rozpočtu a  zajištění inženýrské činnosti na akci Rekonstrukce varny včetně  zázemí  – stavební úpravy a doplnění gastroprovozu, ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 11.

 

 Zamýšlené stavební úpravy spočívají v:

- výměně obkladů a dlažeb ve varně a zázemí

- případná úprava  dispozičního řešení varny a zázemí

- zvětšení výdejů a na to navazující úpravy mycích prostor

- rekonstrukce elektro rozvodů vč. zajištění navýšení kapacity

- plynové rozvody – prověření a zvážení návrhu  jeho dalšího využití

Příklad doplnění gastroprovozu:

 • konvektomat, mltf. pánev, myčky (další bude konzultováno s personálem varny a zástupcem investora)

Investor může vítěznému uchazeči poskytnout, pasport objektu v .pdf  a revizní zprávy, elektro a  plyn

2.      Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

 • cena bez DPH

 • výše DPH v % a částka DPH v Kč

 • cena celkem (tj. včetně DPH)

 

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

 

 

3.      Platební podmínky

 •  lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení

 • záloha nebude poskytnuta

4.      Doba plnění:

 • termín zahájení plnění: dnem podpisu smlouvy-

5.      Návrh smlouvy

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy uchazeč doplní:

 • údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo

 • dobu potřebnou k plnění

 • cenu díla v předepsaném členění

 • výši sjednaného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

 • délku poskytnuté záruky na plnění

Jiné úpravy textu jsou nepřípustné!

 

6.     Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

 • nabídková cena  80 %

 • termín plnění     20%

 

7.      Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná ujednání

 

 • Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

 

 • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 • není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

 • Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

 • dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

 • dokladu, že je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno

 • dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

 

 • Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace dle a předložením seznamu služeb/dodávek spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek  obdobného charakteru tedy varen, restauračních a jídelních prostor a jejich zázemí  pro školská nebo jiná sociální zařízení o finančním objemu každé zakázky větším než  400 tis  Kč realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

 

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

 

V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Uchazeč v takovém případě doloží:

 • doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou

 • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

 • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele

 

 • Součástí nabídky dále bude:

 

 • platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

 • prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti

 •  kompletní elektronická verze nabídky:

 • návrh smlouvy – ve formátu doc, docx

 • případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls, xlsx, pdf

 • ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf

 

 • Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

 • Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši ………2…… mil. Kč.

8.      Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 18.05.2023  do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

 

 Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

NEOTVÍRAT

ZAKÁZKA

 

 „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci varny ZŠ Ke Kateřinkám 1400 – stavební úpravy a doplnění gastroprovozu“

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

9.      Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů, která začíná běžet
dne 19.05.2023,  tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

 

10.     Osoba oprávněná jednat za zadavatele

 

Mgr. Dagmar Šwarzová, vedoucí Odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

 

11.     Sdělení informací

Sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě na tel.:  267 902 372 s Kateřinou Zimmelovou  

 

12.     Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek

 

13.     Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

 

Přílohy poptávkového listu:

1) návrh smlouvy

 

Praha, 28.04.2023

 

Za zadavatele                 

                                     Bc. Michal Veselský DiS,

                                        radní pro školství

                           osoba pověřená k podpisu za MČ Praha 11


 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234504x | Charlie Root
load