Veřejné zakázky


 • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

„Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4, ETAPA I.“ a „Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4, ETAPA II.“ – technický dozor stavebníka

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:20.3.2023
Lhůta pro odevzdání nabídky:30.3.2023 v 10:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Veřejná zakázka byla zadána
Oznámení zveřejnil:Václav Pacourek

Podrobnosti:


aktualizováno, přidán soubor - ROZHODNUTÍ o vítězné nabídce


____________________________________________________________________________________


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů


„Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4, ETAPA I.“ a „Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4, ETAPA II.“ – technický dozor stavebníka

(viz příloha Poptávkový list)


Zakázku  lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky  a podmínky:


 • Předmět plnění  zakázky

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) při akci „Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4“ a „Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4“.

Předpokládaná cena dokončení stavebního díla Etapy I je cca 43 mil. Kč bez DPH, předpokládaná cena zakázky Etapy II  je cca 250 mil Kč bez DPH, předpokládaný termín plnění zakázky je 430 dní.

Bude vyžadována každodenní přítomnost TDS.


 • Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

 • cena bez DPH

 • výše DPH v % a částka DPH v Kč

 • cena celkem (tj. včetně DPH)

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.


 • Platební podmínky

 •  lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení

 • záloha nebude poskytnuta


 • Doba plnění:

 • termín zahájení plnění: dnem podpisu smlouvy

 • termín ukončení plnění:  do kolaudace stavby a odstranění vad a nedodělků


 • Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

 • údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo

 • cenu díla v předepsaném členění

 • výši sjednaného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

 • osobu nebo osoby podílející se na předmětu plnění – realizační tým

Jiné úpravy textu jsou nepřípustné!


 • Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

 • nabídková cena          100 %


 •  Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná ujednání

 • Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč:

 • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 • není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.


 • Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

 • dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

 • dokladu, že je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno

 • dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost nezbytnou pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů nebo techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, prokazujícího autorizaci autorizovaného inženýra pro obor

 • pozemní stavby

 • technika prostředí staveb nebo technologická zařízení staveb

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

 • Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu služeb spočívajících ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka u minimálně 3 (tří) zakázek typu novostavba nebo rekonstrukce polyfunkčního nebo bytového objektu nebo objektu zajišťujícího služby o finančním objemu dvou z nich v minimální hodnotě  500 000 Kč bez DPH realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení.

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Uchazeč v takovém případě doloží:

 • doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou

 • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

 • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.


 • Součástí nabídky dále bude:

 • platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

 • prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti

 •  kompletní elektronická verze nabídky:

 • návrh smlouvy – ve formátu doc, docx

 • případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls, xlsx, pdf

 • ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf

 • Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

 • Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 5 mil. Kč.


 • Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 10:00 h dne  30.03.2023 do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

 

  Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

NEOTVÍRAT

ZAKÁZKA

„Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4, ETAPA I.“ a „Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4, ETAPA II.“ – technický dozor stavebníka

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

 

 • Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů, která začíná běžet dne 31.03.2023, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.


 • Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Mgr. Dagmar Šwarzová, vedoucí Odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

 • Prohlídka místa plnění, sdělení informací

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky pro všechny uchazeče je po telefonické dohodě.

Sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě na tel.: 778 978 332, Hana Tíkalová Steinerová, referent správy majetku MČ Praha 11.


 • Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek.


 • Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí Odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

 

    Přílohy poptávkového listu:

1)         stavební povolení – Etapa I.

2)         projektová dokumentace – Etapa I., Etapa II.

3)         smlouva se zhotovitelem  - Etapa I., Etapa II.

4)         návrh smlouvy o dílo

5)         krycí list

6)         čestné prohlášení
 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234551x | Charlie Root
load