Veřejné zakázky


  • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

  • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

TECHNICKÝ DOZOR STAVBY A KOORDINÁTOR BOZP NA AKCI - Výstavba zázemí sportoviště Schulhoffova ( buňkoviště)

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:22.2.2023
Lhůta pro odevzdání nabídky:6.3.2023 v 12:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Veřejná zakázka byla zadána
Oznámení zveřejnil:Martina Hurychová

Podrobnosti:

nově aktualizováno, přidán soubor - ROZHODNUTÍ o vítězné nabídce


______________________________________________________________________


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ve znění pozdějších předpisů

TECHNICKÝ DOZOR STAVBY A KOORDINÁTOR BOZP NA AKCI - Výstavba zázemí sportoviště Schulhoffova (buňkoviště)

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1. Předmět plnění zakázky,

Poptáváme cenovou nabídku na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP

- Výstavba zázemí sportoviště Schulhoffova (buňkoviště)

Charakter díla:

Modulární zázemí sportovního areálu Schullhoffova (FK Dukla JM) p.č. 1208/J k.ú. Háje

- stavební práce,

- hornístavba -Modulární objekt

-zařízení ZTI

- zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. ochr. před bleskem

Dílo je v předpokládané celkové výši 6,9 mil Kč bez DPH.

Doba realizace 120 kalendářních dní od zahájení prací- zahájením předáním stavby.

Předpoklad realizace 03 - 06 /2023

2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím

členění:

- cena bez DPH

- výše DPH v % a částka DPH v Kč

- cena celkem (tj. včetně DPH)

1. Cenu prosím uvádějte za TDS a KOBOZP zajeden měsíc plnění

2. Cenu maximální celkovou za TDS a KOBQZP (při realizaci celého díla)

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

3. Platební podmínky

- lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení

- záloha nebude poskytnuta

4. Doba plnění:

- termín zahájení plnění: dnem podpisu smlouvy

5. Návrh smlouvy

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu,

doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy uchazeč doplní:

- údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo

- dobu potřebnou k plnění

- cenu díla v předepsaném členění

- výši sjednaného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

- délku poskytnuté záruky na plnění

Jiné úpravy textu jsou nepřípustné!

6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

- nabídková cena 100%

7. Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná

ujednání

7.1. Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující že uchazeč

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o

zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla

dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

2

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný

daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo

na penále na veřejné zdravotní pojištění.

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu

nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla

dodavatele.

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením

čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje

příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická

osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku

splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-Ii členem

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že

podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního

orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu

dodavatele.

7.2. Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis

zápis do takové evidence vyžaduje

- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

- dokladu, že je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je

li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy

vyžadováno

- dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím

odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost

jinými právními předpisy vyžadována.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré

doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

7.3. Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace dle a předložením seznamu

služeb/dodávek spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek o finančním objemu každé

zakázky větším než 250 tis Kč realizovaných za poslední 3 roky před zahájením

zadávacího řízení.

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

3

V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo

technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je

oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob.

Uchazeč v takovém případě doloží:

- doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění

veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za

dodavatele

7.4. Součástí nabídky dále bude:

- platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

- prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky

souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu

maximálního naplnění zásady transparentnosti

- kompletní elektronická verze nabídky:

o návrh smlouvy — ve formátu doc, docx

o případné přílohy návrhu smlouvy — ve formátu xis, xlsx, pdf

o ostatní dokumenty nabídky — ve formátu pdf

7.5. Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění

požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

7.6. Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy kopii pojistné smlouvy na pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 1 mil. Kč.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne do podatelny Úřadu městské

části Praha Ji, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

NEOTVÍRAT

ZAKÁZKA

TECHNICKÝ DOZOR STA VBYA KOORDINÁTOR BOZP NA AKCI - Výstavba

zázemí sportoviště Schulhoffova (buňkoviště)

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

4

9. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů, která začíná běžet

dne tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

10. Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Mgr. Dagmar Šwarzová, vedoucí Odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

11. Sdělení informací

Sdělení dalších informací. bude umožněno po předchozí domluvě na tel.: 267 902372

s Kateřinou Zimmelovou

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně

pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek

13. Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy

majetku Úřadu městské části Praha 11.

Přílohy poptávkového listu:

1) návrh smlouvy

 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234551x | Charlie Root
load