Veřejné zakázky


 • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

Studie proveditelnosti - parkovací dům Ledvinova

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:21.12.2020
Lhůta pro odevzdání nabídky:4.1.2021 v 12:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Veřejná zakázka byla zadána
Oznámení zveřejnil:Martina Hurychová

Podrobnosti:

        MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů

 

 „Studie proveditelnosti - parkovací dům Ledvinova

 

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

 1. Předmět plnění zakázky

   

  1. Vymezení předmětu plnění zakázky

Předmětem plnění zakázky je zpracování studie proveditelnosti na parkovací dům Ledvinova. Cílem studie proveditelnosti je komplexní prověření technických a ekonomických možností umístění parkovacího domu Ledvinova v předmětném území, včetně jeho vybavení a napojení na okolní dopravní síť. Studie proveditelnosti bude rozdělena na dvě části na technickou
a ekonomickou a tyto budou zpracovány postupně, dle instrukcí zadavatele.

  1. Rozdělení a obsah předmětu plnění

 1. Zpracování technické části:

 • Hranice technického návrhu celého projektu vymezuje plocha skládající se z pozemků parc. č.: 5/3, 7/2, 201/2, 201/4, 207/1, 207/4, 207/5, 207/10, 207/11, 207/12, 207/13, 207/14, 207/15, 207/17, 1297/1, 1297/2 v k. ú. Chodov. Samotný parkovací dům preferujeme umístit na stávajícím parkovišti a přilehlé zpevněné ploše, s možností zakomponování budovy přilehlé trafostanice.

 • Cílem technického návrhu je zpracování studii proveditelnosti na parkovací dům pro osobní vozidla (pro běžná, s provozem na alternativní paliva např. elektro, CNG apod.) o kapacitě do 499 parkovacích míst, včetně dobíjecích stanic pro elektromobily pro 15 % těchto parkovacích míst v okamžiku uvedení parkovacího domu do provozu. Stavební a technická příprava budovy s výhledem navýšení až na 50 % parkovacích míst s možností dobíjení pro elektromobily. Větší část kapacity parkovacího domu (odhadem 75 %) bude určena pro rezidenty z okolní obytné zástavby a poměrně menší část bude určena pro dlouhodobý nebo krátkodobý pronájem.

 • Systém provozování a zabezpečení parkovacího domu musí být uzpůsoben průjezdu rezidentů i nerezidentů (krátkodobé parkování), zároveň bude odbavování probíhat samoobslužně tedy bez přítomnosti pracovníka obsluhy. Zabezpečení garáží se předpokládá pomocí dohledového systému.

 • Dispozice a architektonické řešení parkovacího domu bude respektovat vizi tzv. „modro-zelené infrastruktury“, tedy součástí návrhu bude řešení např. fasády, střechy parkovacího domu a nejbližšího okolí osazením zelení s návrhem zasakování nebo jiného vhodného využití srážkových vod (např. retenční nádrž).

 • Zeleň musí být umístěna zejména směrem do obytné zástavby a naopak odvětrávání parkovacího domu směrem do ulice Türkova. Osvětlení parkovacího domu nesmí rušivě působit na okolní obytnou zástavbu.

 • Počet nadzemních podlaží bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, konkrétně bytového domu v ulici Květnového vítězství. Střecha parkovacího domu bude využita pro parkování v závislosti na možnosti dosažení požadované kapacity při daném plošném i výškovém omezení.

 • Předložení vizualizace parkovacího domu v elektronické podobě ze všech světových stran, včetně jeho začlenění do okolí.

 • Napojení parkovacího domu na pěší dopravní síť musí respektovat očekávanou silnou pěší vazbu směrem do přilehlé obytné zástavby v ulici Ledvinova a směrem na autobusovou zastávku Chodovská tvrz. Součástí studie tedy bude i napojení na zastávku, včetně případné úpravy dispozice a vlastního přístupu k autobusové zastávce Chodovská tvrz.

 • Napojení parkovacího domu na silniční síť bude prověřeno ve dvou variantách, a to napojení do ulice Květnového vítezství nebo do ulice Ledvinova. V obou případech musí dojít k prověření propustnosti křižovatek, včetně navazujících. V případě napojení do ulice Květnového vítězství bude prověřena propustnost křižovatky Türkova x Květnového vítězství. V případě napojení do ulice Ledvinova bude prověřena propustnost křižovatek Ledvinova x Benkova, Benkova x Květnového vítězství a Türkova x Květnového vítězství.  

 • K parkovacímu domu bude současně navržen prostor sloužící k dlouhodobému i krátkodobému odkládání jízdních kol za úplatu. Tento by měl být přístupný z nejzatíženějšího směru pro pěší. Kapacita prostoru by měla být pro cca 60 jízdních kol, z toho cca 30 míst pro každodenní používání a cca 30 míst pro dlouhodobé uložení.

 • Vzhledem k rozsahu, komplexnosti a návaznosti celé stavby na okolí požadujeme v parteru objektu vyhodnocení umístění nebytových prostor pro služby, včetně vymezení zaměření. Prostory pro služby budou navrženy dle dispozičních možností, přičemž kapacita parkovacího domu je upřednostňována.

 1. Zpracování ekonomické části:

 • Ekonomická část studie bude vycházet z technické části a bude obsahovat stavební a provozní náklady na parkovací dům, včetně přepočtu na jedno parkovací místo. Dále bude obsahovat ekonomické hodnocení efektivnosti daného projektu tedy vypracování analýzy nákladů a přínosů tzn. Cost-Benefit Analysis a to z důvodu určení finanční udržitelnosti projektu.

   

  1. Další požadavky zadavatele

 • Studie proveditelnosti bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

 • Součástí studie proveditelnosti bude rešerše dostupných geologických informací z předchozích posudků, přehledných i účelových geologických, hydrogeologických a dalších speciálních map a dále ze stávající vrtné prozkoumanosti území.

 • Součástí studie proveditelnosti bude dále rešerše existence a polohy inženýrských sítí z veřejně dostupných map.

 • Zajištění dalších souvisejících podkladů pro zpracování studie proveditelnosti je povinností zhotovitele a tato činnost je součástí plnění zakázky.

 • Součástí předmětu plnění zakázky jsou i služby blíže nespecifikované, které jsou nezbytné pro řádné plnění zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem by měl nebo mohl dodavatel vědět.

 • Dispozice a architektonické řešení parkovacího domu, včetně jeho vybavení, bude průběžně konzultováno a odsouhlaseno zadavatelem v průběhu zpracování studie proveditelnosti.

 • Pokud se v průběhu zpracování studie proveditelnosti objeví ze strany zadavatele připomínky, budou tyto připomínky zapracovány.

 • V průběhu zpracování studie proveditelnosti je dodavatel povinen svolávat pravidelné výrobní výbory za účasti zadavatele. Z každého výrobního výboru vznikne zápis, který obstará dodavatel a který musí být odsouhlasen zadavatelem.

   

  1. Ostatní požadavky zadavatele

 • Zpracovávané dílo bude průběžně projednáváno se zadavatelem dle potřeby, ale min. 3x:

  -     vstupní projednání (nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy);

  -     projednání konceptu první části studie;

  -     projednání konceptu kompletní studie.

 • Rozsah studie bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Studie proveditelnosti a účelnosti s přihlédnutím ke složitosti této stavby.

 • Studie proveditelnosti bude dodána v šesti tištěných vyhotoveních, součástí každého tištěného vyhotovení bude digitální verze. Digitální verze bude dodána v uzavřeném formátu pdf a otevřeném formátu dwg na nosiči 1 x CD a 1x flash disk.

 • Poskytnutí záruky na předmět plnění v délce trvání 60 měsíců od převzetí díla.

 1. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

 • cena bez DPH v Kč;

 • výše DPH v % a částka DPH v Kč;

 • cena celkem (tj. včetně DPH) v Kč.

  Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

   

 1. Platební podmínky

 • lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení;

 • záloha nebude poskytnuta.

 1. Doba plnění

 • termín zahájení plnění: dnem podpisu smlouvy;

 • předložení konceptu první části studie do 3 měsíců od podpisu smlouvy;

 • předložení konceptu druhé části studie do 1 měsíce od odsouhlasení první části studie;

 • odevzdání čistopisu kompletní studie do 3 týdnů od odsouhlasení druhé části studie.

 1. Návrh smlouvy

Součástí nabídky bude návrh Smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto Poptávkového listu.

V návrhu smlouvy uchazeč doplní:

 • údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření Smlouvy o dílo;

 • dobu potřebnou k plnění;

 • cenu díla v předepsaném členění;

 • výši sjednaného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu;

 • délku poskytnuté záruky na plnění.

 1. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií:

 • nabídková cena 80 %;

 • doba plnění 20 %.

 1. Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná ujednání

  1. Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč:

 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
  o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží
  ;

 2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

 3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

 4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

 5. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé,
  že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu
  v statutárním orgánu dodavatele.

  1. Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

 • dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují;

 • dokladu, že je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace,
  je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno
  ;

 • dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

  Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

  1. Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu služeb/dodávek spočívajících v realizaci:

 • minimálně tří zakázek typu studie proveditelnosti nebo projektové dokumentace
  o finančním objemu každé zakázky větším než 250 tis. Kč s DPH realizovaných
  za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (minimálně dvě zakázka vztažená k řešení parkovacího domu s kapacitou převyšující 450 parkovacích stání pro každý).

  Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

  V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu,
  je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
  jiných osob.

  Uchazeč v takovém případě doloží:

 • doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou;

 • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

 • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

   

  1. Součástí nabídky dále bude:

 • platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče;

 • prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti.

 • kompletní elektronická verze nabídky:

  • návrh Smlouvy o dílo – ve formátu doc, docx;

  • případné přílohy návrhu Smlouvy o dílo – ve formátu xls, xlsx, pdf;

  • ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf.

  1. Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

  2. Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 5 mil. Kč.

    

 1. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 4.1.2021 na podatelnu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4. 

Obálka musí být označena takto: 

NEOTEVÍRAT

 „Studie proveditelnosti vybudování parkovacího domu v ulici Ledvinova v Praze 11“

9.    Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet
dne 5.1.2021, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

 

10.   Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Ing. Kvido Boublík, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273.

 

11.   Prohlídka místa plnění, sdělení informací

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky pro všechny uchazeče je nepovinná. Lokalita je volně přístupná.

Sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě na tel.: +420 267 902 376 nebo e-mailu vozenilekd@praha11.cz s Ing. Davidem Voženílkem, vedoucím investičního oddělení, OSM, ÚMČ Prahy 11.

 

12.   Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

13.   Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

 

 

 

Praha, …………………..

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………

                       Mgr. Martin Duška, radní pro dopravu

 


snimek

 
 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234504x | Charlie Root
load