Veřejné zakázky


 • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

Opravy místních komunikací ve svěřené správě MČ Praha 11

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:21.12.2020
Lhůta pro odevzdání nabídky:4.1.2021 v 12:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Veřejná zakázka byla zadána
Oznámení zveřejnil:Martina Hurychová

Podrobnosti:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ve znění pozdějších předpisů

                                               

 

 Opravy místních komunikací ve svěřené správě MČ Praha 11

 

Zakázku  lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky  a podmínky:

1.      Předmět plnění  zakázky

Provádění oprav místních komunikací ve vlastnictví hlavního města Praha a ve svěřené správě MČ Praha 11 v k. ú. Praha-Chodov a k. ú. Praha-Háje. Objednatel definuje dílčí plnění díla jako objednávku provedení opravy (dále jen objednávka), která bude splněna oboustranně podepsaným protokolem o předání dílčího plnění (soupisu provedených prací), vyhotoveným zhotovitelem.

 Objednatel vyzve zhotovitele k provedení dílčího plnění upřesňující schůzkou na místě, a to prostřednictvím emailu (dále jen výzva). Schůzka se bude konat do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy. Zhotovitel poté vyhotoví oceněný položkový rozpočet pro provedení dílčího plnění a předá jej do 2 pracovních dnů k odsouhlasení technickému dozoru objednatele, který po provedení kontroly ocenění zajistí vystavení a předání objednávky zhotoviteli, ve které bude vymezeno místo dílčího plnění, rozsah plnění a termín dokončení dílčího plnění a případně další podmínky. Zhotovitel se zavazuje k nástupu do …….. pracovních dní po obdržení objednávky emailem.

Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání smlouvy, pokud mu v jednotlivém případě jiný zhotovitel nabídne příznivější nebo stejné podmínky než zhotovitel na základě této rámcové smlouvy, zadat takovou jednotlivou objednávku jinému zhotoviteli.

Jedná se zejména o plošné opravy komunikací v površích vozovek a chodníků, opravy drobných propadů pozemních komunikací a chodníků včetně vyrovnání povrchových znaků inženýrských sítí, dle pokynů technického zástupce zadavatele. Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy.

Podkladem pro zpracování nabídky je Položkový rozpočet předpokládaných prací, jejich jednotkové ocenění a předpokládaná četnost, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen položkový rozpočet). Ocenění prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny a budou nezbytné pro provedení dílčího plnění, bude stanoveno smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS Praha, a.s., IČO 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací. Uchazeč doplní ceny za jednotlivé položky do své tabulky „Ceny jednotlivých položek“.

K opravám bude veden stavební deník, který bude obsahovat zkoušky o provedení hutnění na jednotlivá místa, pokud hutnění zahrnuje technologický postup opravy (může být přílohou stavebního deníku) a plošný rozsah oprav je větší než 50 m2, skladbu konstrukčních vrstev na jednotlivá místa, která se budou v průběhu díla průběžně předávat se zastoupením obou stran se záznamem do stavebního deníku a stvrzením podpisů a pořízením fotodokumentace. Stavební deník každé dílčí opravy bude obsahovat list se skladbou konstrukčních vrstev dané položky.

U oprav celistvých povrchů, kde jsou asfaltové kryty, zadavatel vyžaduje strojní zaříznutí s asfaltovou zálivkou. Dlážděné kryty budou obnoveny původními prvky, v případě poškození nahrazeny novými stejných vlastností.


Ostatní požadavky zadavatele:

Poskytnutí záruky na dílo v délce trvání 60 měsíců od převzetí díla.


2.      Nabídková cena

Nabídková cena je vážený součet jednotlivých položek položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této nabídky musí být cenou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

-          cena bez DPH

-          výše DPH v % a částka DPH v Kč

-          cena celkem (tj. včetně DPH) 


Nabídková cena jednotlivých položek musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní zhotovení dané položky. Cena zahrnuje související náklady, jako jsou: náklady na dopravu, provozní náklady, úklid, likvidace odpadu a jakékoliv další výdaje spojené s realizací položky rozpočtu.

 

Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

 

3.      Platební podmínky

-          lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení

-          záloha nebude poskytnuta

 

4.      Doba plnění:

- termín zahájení prací: od podpisu smlouvy

- termín ukončení prací: do vyčerpání rozpočtu nebo ukončení smlouvy dle smlouvy o dílo

 

5.      Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

 • údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo,

 • ceny položek dle položkového rozpočtu v předepsaném členění,

 • doba nástupu na odsouhlasenou objednávku.

Jiné úpravy textu jsou nepřípustné!

 

6.      Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické vhodnosti dle následujících kritérií:

 1. nabídková cena ……………………………………..……………………………80 %

 2. doba nástupu na odsouhlasenou objednávku (počet dní)......10 %

 3. počet zakázek dle bodu 7.3. tohoto PL (max. 20) …...…..………10 %

   

7.        Minimální profesní kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná ujednání:

 1. Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

 2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 5. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

   

 1. Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

 • dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky tzn. živnostenské oprávnění s předmětem podnikání na Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a dále všech doplňujících živnostenských oprávnění, které jsou nutné k předmětu plnění této veřejné zakázky.

  Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

   

 1. Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek typu opravy a rekonstrukce komunikací o finančním objemu každé zakázky větším než 0,5 mil. Kč realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací.

  Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

   

  V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Uchazeč v takovém případě doloží:

 • doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou,

 • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

 • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

  4. Součástí nabídky dále bude:

 • platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče,

 • prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti,

 •  kompletní elektronická verze nabídky:

  • návrh smlouvy – ve formátu doc, docx,

  • případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls, xlsx, pdf,

  • ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf.

    

 1. Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

 2. Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 3 mil. Kč pro každou jednotlivou pojistnou událost.

8.      Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 4.1.2021 do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

 Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

NEOTVÍRAT

 ZAKÁZKA

Opravy místních komunikací ve svěřené správě MČ Praha 11

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče

9.      Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet
dne 5.1.2021, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

 

10.      Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

 Ing. Kvido Boublík, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. č.  267 902 273

 

11.       prohlídka místa plnění, sdělení informací

prohlídka místa plnění veřejné zakázky pro všechny uchazeče není stanovena z důvodu volné dostupnosti.

sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě na tel.: č. 267 902 336 s 
Bc. Soňou Řeháčkovou Muzikářovou, vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad, č. dveří 68, Ocelíkova 672, Praha 4 – Háje nebo panem Ing. Petrem Machem, oddělení dopravy a silniční správní úřad
na tel.: č. 267 902 291.

12.  Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

13.  Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

 

Přílohy poptávkového listu:

 1. vážený položkový rozpočet

 2. návrh smlouvy o dílo

 

 

V Praze dne …………………..

 

 

Za zadavatele                                                              ……………………………………………….

                     Mgr. Martin Duška

                                                                                                    radní MČ Praha 11


 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234551x | Charlie Root
load