Veřejné zakázky


 • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

Koncepce řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 11 - aktualizace

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:24.11.2020
Lhůta pro odevzdání nabídky:15.12.2020 v 12:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Veřejná zakázka byla zadána
Oznámení zveřejnil:Ing. Daniel Frýbok

Podrobnosti:

                                                                                                                                                                

 

                              MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

dle ust. § 27  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů

                                               

 

 „Koncepce řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 11 - aktualizace

 

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

 1. Předmět plnění zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování aktualizace studie „Koncepce řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 11“. Aktualizace bude provedena na základě studie z roku 2016, která je zveřejněná na webových stránkách MČ Praha 11 viz odkaz:

 

https://www.praha11.cz/cs/doprava/koncepce-dopravy/reseni-dopravy-v-klidu/koncepce-reseni-dopravy-v-klidu.html

 

Součástí aktualizace bude přepracování (aktualizace) ve všech částech výše uvedené studie a doplnění  o následující:   

 • údaje o obsazenosti po jednotlivých ulicích v konkrétních počtech,

 • přepočet parkovacích stání, která jsou v souladu s  ust. § 25 až § 27 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, při zavedení zón placeného stání (dále jen ZPS) na celém území  MČ Praha 11 po jednotlivých ulicích i v jednotlivých základních sídelních jednotkách  (dále jen ZSJ) v konkrétních počtech,

 • celoplošně pro území MČ Praha 11 rozdělení parkujících motorových i nemotorových vozidel dle druhu v jednotlivých ZSJ.

 

Další požadavky zadavatele:

 • v části „Určení uživatelské struktury – momentové dopravní průzkumy“ bude rozšířen rozsah sledované oblasti a to dvojnásobně. Konkrétní podobu rozšíření určí zadavatel na základě projednání s dodavatelem. Cílem rozšíření sledované oblasti je zpřesnění dopravního chování v okolí stanic metra s určením rozsahu fungování „falešného“ P+R a zpřesnění chování v dalších lokalitách MČ Praha 11 zejména mimo dosah metra,

 • sběr dat bude proveden v rozsahu výše uvedené studie, vyjma dalších požadavků zadavatele,  

 • sběr dat bude proveden po ukončení nouzového stavu vlivem Covid-19, doba nouzového stavu se nezapočítává do doby plnění,

 • jednotlivé dílčí etapy zhotovení díla (sběr dat, vyhodnocení, koncept) budou konzultovány na schůzkách se zadavatelem,

 • součástí díla budou i nezpracovaná data v elektronické podobě.

 

Ostatní požadavky zadavatele:

 

 • Poskytnutí záruky na dílo v minimální délce trvání 12 měsíců od převzetí díla. Dodání studie v elektronické podobě 2 ks (PDF strojově čitelné) a v tištěné podobě 6 ks ve stávajícím formátu.

 

2.      Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

 • cena bez DPH

 • výše DPH v % a částka DPH v Kč

 • cena celkem (tj. včetně DPH)

  Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

   

  3.      Platební podmínky

 •  lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení

 • záloha nebude poskytnuta

   

4.      Doba plnění:

 • termín zahájení prací: po podpisu smlouvy

 • termín ukončení prací: počet kalendářních dní potřebných na realizaci (doplní uchazeč)

 

5.      Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

 • údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo

 • dobu potřebnou k zhotovení díla

 • cenu díla v předepsaném členění

 • délku poskytnuté záruky na dílo

Jiné úpravy textu nejsou přípustné!

 

6.     Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

 • nabídková cena …….. 80  %

 • termín plnění ………… 20 %

   

 1. Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná ujednání

 

7.1. Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

 

 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek), nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

 2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 5. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

   

  7.2. Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

 • živnostenského oprávnění 

 • seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky´

 • prokázání základní způsobilosti dle ust. § 75 odst. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o zadávání veřejných zakázek

   

  Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

   

  7.3. Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu prací spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek obdobného charakteru o finančním objemu každé zakázky větším než 750 tis. Kč realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení zadavatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací.

  Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

   

  V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Uchazeč v takovém případě doloží:  

  • doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou

  • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

  • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele 

    

   7.4. Součástí nabídky dále bude:

    

  • platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

  • prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti - součástí nabídky bude i kompletní elektronická verze nabídky:

 • návrh smlouvy – ve formátu doc, docx

 • případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls, xlsx, pdf

 • ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf

 

7.5. Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

 

8.      Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 08.12.2020 do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

 

 Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

NEOTVÍRAT

ZAKÁZKA

 

Koncepce řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 11 - aktualizace

 

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

 

9.      Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet
dne 07.12.2020, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

 

 

10.     Osoba oprávněná jednat za zadavatele

 

Ing. Kvido Boublík, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

 

11.     Prohlídka místa plnění, sdělení informací

 •   prohlídka míst plnění veřejné zakázky pro všechny uchazeče není pevně stanovena, místa jsou volně dostupné

 • sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě na tel.: 267 902 336 s paní Bc. Soňou Řeháčkovou Muzikářovou, vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad MČ Praha 11, číslo dveří 68, v ulici Ocelíkova 672, Praha 4 – Háje nebo s Ing. Petrem Machem tel. č. 267 902 291.

   

   

   

 

12.     Práva zadavatele

 • zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy

 • zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek

13.     Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

 

Přílohy poptávkového listu:

 

 1. návrh smlouvy o dílo

 

 

 

Praha, …………………..

                       

 

           

                                                                  ............................………………...……………………………….

                                                                        Mgr. Martin Duška radní pro dopravu MČ Praha 11

 


 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234541x | Charlie Root
load