Veřejné zakázky


 • U veřejných zakázek s hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou informace (smlouva včetně případných dodatků a výše skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky) uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena, ve lhůtách stanovených dle § 219, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 • Veškeré informace a podklady k veřejným zakázkám podléhajícím zákonu 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou uveřejňovány na profilu zadavatele, vedeného na TenderArena.

Optimalizace úpravy silničního provozu na místních komunikacích v oblasti Starého Chodova - II. vypsání

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:-----
Datum zveřejnění:27.5.2020
Lhůta pro odevzdání nabídky:10.6.2020 v 12:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:Zakázka malého rozsahu
Stav zakázky:Aktivní zadávací řízení / veřejná zakázka neukončena
Oznámení zveřejnil:Ing. Daniel Frýbok

Podrobnosti:

 

 

                               M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu

Zadavatel stanovil podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu podle §27 a §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) tak, aby dodržel zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 „zákona“.

 

                                                                          

„Optimalizace úpravy silničního provozu na místních komunikacích

v oblasti Starého Chodova„

                                                                          

 

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1.      Předmět plnění zakázky 

Cílem zakázky je navržení optimalizace místní úpravy silničního provozu na místních komunikacích v oblasti Starého Chodova, jehož výsledkem bude dopravně inženýrské opatření, akceptované dotčeným orgánem Policie ČR. Objednatel předpokládá změnu dopravního režimu s ohledem na šířkové poměry místních komunikací, zlepšení průjezdnosti lokality, zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zklidnění dopravy se zavedením zóny 30 km/h, určení míst pro dopravu v klidu, určení míst pro přecházení vhodných pro bezbariérovou úpravu a pro zajištění bezpečnosti provozu použít a umístit bezpečnostní zařízení.

Úpravy budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a i dalších dotčených předpisů.

Úpravy budou navrženy bez stavebních zásahů vyžadujících povolení zdejšího stavebního úřadu.

 

2.      Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

 • cena bez DPH

 • výše DPH v % a částka DPH v Kč

 • cena celkem (tj. včetně DPH)

  Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

   

3.      Platební podmínky

 • lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení

 • záloha nebude poskytnuta

  4.      Doba plnění:

 • termín zahájení prací: dnem podpisu smlouvy

 • termín ukončení prací: počet kalendářních dní potřebných na realizaci doplní uchazeč

   

5.      Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto poptávkového listu, doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

 • údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy o dílo

 • dobu potřebnou k zhotovení díla

 • cenu díla v předepsaném členění Jiné úpravy textu jsou nepřípustné!

   

6.     Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

 • nabídková cena          70 %

 • termín plnění             30 %

            

7.   Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, a jiná ujednání

 

7.1. Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

 

 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

 2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 5. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

   

  7.2. Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

 • živnostenského oprávnění 

 • prokázání základní způsobilosti dle zákona č. 134/2016 § 75 odst. 1 písm. b, c, e, f,.

   

  Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

   

  7.3. Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu prací spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek obdobného charakteru o finančním objemu každé zakázky větším než 100 tis. Kč realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací.

  Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

   

  V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Uchazeč v takovém případě doloží:  

  • doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou

  • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

  • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

    

   7.4. Součástí nabídky dále bude:

  • platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče

  • prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti - kompletní elektronická verze nabídky:  

    návrh smlouvy – ve formátu doc, docx o případné přílohy návrh smlouvy – ve formátu xls, xlsx, pdf o ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf

    7.5. Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

   7.6. Uchazeči, kteří v posledních 3 letech od podání této nabídky měli při plnění zakázky vůči zadavateli zpoždění s odevzdáním díla delší než 4 měsíce, budou vyloučeni ze zadávacího řízení.

   7.7.  Doporučujeme všem uchazečům před podáním této nabídky předložit upřesňující dotazy elektronicky. Odpovědi budou rozeslány všem účastníkům. Konzultace v průběhu zpracování díla i před odevzdáním hotového díla jsou rovněž doporučené.

   7.8. S vítězným uchazečem bude uzavřena Smlouva o dílo.

   Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 300.000,- Kč pro každou jednotlivou pojistnou událost.

    

    

8.      Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 10.06.2020 do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4, v zapečetěné obálce.

 

 Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

NEOTVÍRAT

ZAKÁZKA

„Optimalizace úpravy silničního provozu na místních komunikacích

v oblasti Starého Chodova„

 

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

9.      Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů, která začíná běžet dne  11.06.2020, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

 

10.     Osoba oprávněná jednat za zadavatele

 

Soňa Řeháčková Muzikářová, vedoucí odd. dopravy a SSÚ, ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 336

 

Sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě na tel.: 267 902 291,
Ing. Petr Mach, referent odd. dopravy a SSÚ, ÚMČ Praha 11

 

12.     Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek

 

13.     Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.

 

Přílohy poptávkového listu:

 1. návrh smlouvy o dílo

 2. požadavky zadání – mapa území

 3. vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

 4. krycí list nabídky

   

   Praha, 27.5.2020

   

   Za zadavatele                                                                

                                                                                      ………………………………………………. 

                                                                                                      Mgr. Martin Duška

                                                                                       Radní pro dopravu a otevřenou radnici


 
Vytvořeno 16.2.2015 15:36:32 | přečteno 234086x | Charlie Root
load