Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Podklady a výstupy jednání ZMČ (video záznam, hlasování, zápisy)

Vážení občané, v rámci zkvalitnění informovanosti občanů a zvýšení transparentnosti svých kroků zpřístupňujeme v předstihu podklady pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 11:

- návrh programu 
- návrhy usnesení, přílohy usnesení
- důvodové zprávy, přílohy důvodové zprávy

Dále zveřejňujeme:

- schválené usnesení a jejich přílohy
- výsledky hlasování 
- zápisy z jednání
- přímé přenosy z jednání ZMČ v den jednání (on-line přenos ze ZMČ)
- video záznamy z jednání ZMČ, které se archivují u jednotlivých jednání

Aktuální a schválený program jednání zasedání zastupitelstva: ikona souboruPROGRAM ZMČ 

« Zpět na seznam jednání

28. zasedání ZMČ

Záznam jednání:
Videozáznam jednání
9.6.2022
Zápis z jednání: ikona souboruZápis ze zasedání ZMČ
Přílohy zápisu: ikona souboruHlasovani.pdf

Návrh pořadu jednání ke stažení: ikona souboruNavržený program jednání
Podklady ke stažení: ikona souboruMateriály 28. ZMČ
Číslo usnesení Bod Název Typ Záznam Hlasování Detail
0001/28/Z/2022 3 Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů usnesení a zápisu 28. zasedání ZMČ Usnesení ano ano Detail
0002/28/Z/2022 33 Rozpočtové opatření - Energie pro ZŠ Usnesení ano ano Detail
0003/28/Z/2022 34 Změna jednacího řádu ZMČ - vyřazení článku 5a Usnesení ano ano Detail
0004/28/Z/2022 32 Nesouhlas se stavebním záměrem Přístavba a nástavba objektu Vojtíškova čp. 1828 pro bydlení a ubytování Usnesení ano ano Detail
0005/28/Z/2022 6 Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2021 Usnesení ano ano Detail
0006/28/Z/2022 39 Návrh územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), veřejné projednání Usnesení ne ano Detail
0007/28/Z/2022 10 Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti na rok 2022 Usnesení ano ano Detail
0008/28/Z/2022 11 Dotační program městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví na rok 2022 Usnesení ano ano Detail
0009/28/Z/2022 12 Dotační program městské části Praha 11 v oblasti protidrogové politiky na rok 2022 Usnesení ano ano Detail
0010/28/Z/2022 14 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a Jihoměstskou sociální a.s. Usnesení ano ano Detail
0011/28/Z/2022 15 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a YMCA Praha Usnesení ano ano Detail
0012/28/Z/2022 16 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 11 a YMCA Praha - Rodinná politika Usnesení ano ano Detail
0013/28/Z/2022 20 Dohoda SM2200000012 o narovnání ke Smlouvě o dílo SM1900000144 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na vypracování projektové dokumentace regenerace veřejného prostranství Hviezdoslavova, Podjavorinské v k. ú. Chodov, Praha 11 Usnesení ano ano Detail
0014/28/Z/2022 21 Souhlasné prohlášení mezi městskou částí Praha 11 a fyzickými osobami k uznání vlastnického práva k pozemku parc. č. 2336/217 v k. ú. Chodov Usnesení ano ano Detail
0015/28/Z/2022 22 Prodej ideálních podílů na devíti pozemcích (označovaných v KN jako zastavěná plocha a nádvoří), na kterých je postavena budova čp. 1355 a čp. 1356 v ul. Tererova v Praze 4, k.ú. Chodov, do vlastnictví stávajícím vlastníkům bytových jednotek – změny vla Usnesení ano ano Detail
0016/28/Z/2022 42 Povinné školní plavání žáků 1. stupně, kteří neabsolvovali výcvik z důvodu Covidu Usnesení ano ano Detail
0017/28/Z/2022 41 Uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, SANDRA Usnesení ano ano Detail
0018/28/Z/2022 43 Areál ledových sportů - prodej a spolupráce II. Usnesení ano ano Detail
0019/28/Z/2022 44 Parkoviště Kaplanova (Hrdličkova – Blatenská) Usnesení ano ano Detail
0020/28/Z/2022 18 Finanční odměna strážníkům OŘ Městské policie Praha 11 Usnesení ano ano Detail
0021/28/Z/2022 46 Dar pro Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Usnesení ano ano Detail
0022/28/Z/2022 47 Dar pro Obvodní ředitelství Policie Praha IV - dovybavení policistů Usnesení ano ano Detail
0023/28/Z/2022 48 Rozpočtové opatření č. 98/22 - přesun finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro ZŠ Mendelova a MŠ Konstantinova na projekty OP Praha - pól růstu ČR Usnesení ano ano Detail
0024/28/Z/2022 49 Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Mateřskou školu, Praha 4, Konstantinova 1480 Usnesení ano ano Detail
0025/28/Z/2022 50 Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Základní školu, Praha 4, Mendelova 550 Usnesení ano ano Detail
1 Zahájení a schválení pořadu 28. zasedání ZMČ Informace do zápisu ano ano Detail
2 Připomínky k zápisu z předešlého zasedání ZMČ Informace do zápisu ano ano Detail
4 Počet členů Zastupitelstva MČ Praha 11 a počet volebních obvodů pro volební období 2022 - 2026 ano ano Detail
5 Areál ledových sportů - prodej a spolupráce ano ano Detail
7 Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2021 za MČ Praha 11 včetně organizací, jichž je zřizovatelem ano ano Detail
8 Uzavření soudního smíru v soudním sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod spis. zn. 38 C 14/2020 ano ne Detail
9 Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu na rok 2022, 1. pololetí ne ne Detail
13 Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 11 v letech 2022 až 2026 - strategický rozvojový dokument ano ne Detail
17 Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Dialog kultur 2022" společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. ne ne Detail
19 Návrh nominace občanů Prahy 11 na udělení čestného občanství a ceny MČ Praha 11 ano ne Detail
23 Informace o činnosti výborů Informace do zápisu ne ne Detail
24 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva PEVNÝ BOD 17:00 - 17:30 Informace do zápisu ano ne Detail
25 Návrhy, připomínky a podněty občanů MČ PEVNÝ BOD 17:30 - 18:30 Informace do zápisu ano ne Detail
26 Přehled plnění úkolů ZMČ 1 - 5/2022 Informace ano ne Detail
27 Pravidelná informace o průběhu stavby objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 Informace ano ne Detail
28 Informace k ukončení akce HMP nazvané Stavba č. 43321 TV Praha 11 etapa 0004 Dopravní hřiště Chodov Informace ano ne Detail
29 Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová v oddíle 64 Informace ano ne Detail
30 Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních - úpravách provedených v období od 12.04.2022 do 30.05.2022 Informace ano ne Detail
31 Závěr Informace do zápisu ne ne Detail
35 Vyslovení nesouhlasu se zprovozněním objektu bývalé ubytovny Sandra a Hotelu Opatov Informace do zápisu ano ano Detail
36 K plnění úkolů z Předávacího protokolu po odvolání 1. místostarosty Informace do zápisu ne ne Detail
37 Odkoupení objektu bývalé restaurace Pavlovín Informace do zápisu ne ne Detail
38 Povinné školní plavání žáků I. stupně, kteří neabsolvovali výcvik z důvodu Covidu Informace do zápisu ano ne Detail
40 Počet členů Zastupitelstva MČ Praha 11 a počet volebních obvodů pro volební období 2022 - 2026 - II. ano ano Detail
45 Valná hromada společnosti AR DELTA, a.s., IČO 28430824, svolaná na den 29.08.2022 ne ne Detail
51 Vyslovení nesouhlasu se zprovozněním objektu bývalé ubytovny Sandra a Hotelu Opatov ne ne Detail
16.3.2014 17:59:33 - aktualizováno 19.2.2021 8:27:03 | přečteno 2444668x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Komise pro likvidaci majetku
Kino klub Zahrada – Běžná selhání
Kino klub Zahrada – Good Old Czechs
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Simona Kala: Jižní Město ve fotografii
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Studio Damúza – Uši pro princeznu
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
1. 12. ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU: Právo na straně seniorů v době inflace a energetické krize
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory pokračuje
Honza Brož & Devítka
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Loutky bez hranic – Kouzelný vánoční zvonek
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Ukradené Vánoce
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Bytová komise
Pražský salonní orchestr
Mikulášský průvod Jižním Městem
Kino klub Zahrada – Trojúhelník smutku
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komentovaná prohlídka výstavy: Trnka, Miler, Born
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Divadlo KAKÁ – Vánoční příběh
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Melodie pro každého
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Sobotní výtvarná dílna
Divadlo b – Malý pán
Vánoční cestování s Cvrčkem a Šnekem
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Nedělní pohádka pro děti: Kouzelný vánoční zvonek
Jedenáctky: Barokní souznění
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
VÁNOČNÍ KONCERT – KAREL KEKEŠI
Vánoční šansony na tvrzi
Kino klub Zahrada – Il Boemo
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Ukradené vánoce – divadlo ToyMachine
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Jazz klub Tvrz: Jazzové Vánoce – Barbora Tellinger a John Fresk
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Turnaj v přehazované
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Loutky bez hranic – Vánoční svatba sněhuláka Karla
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoce na Chodovské tvrzi
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert Big Bandu Pražského salonního orchestru
Kino klub Zahrada – Největší dar
Kino klub Zahrada – Buko
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Lollipopz vánoční koncert
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Vánoční koncert: Jaroslav Svěcený a Lucie Tóth
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
Trnka, Miler, Born – kresby, grafiky 1946 - 2016
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load