Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Psi na Praze 11

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 níže uvádí přehled shrnujících informací k problematice chovu psů na území hl. m. Prahy a městské části Praha 11:

Na území MČ Praha 11 bylo v roce 2016 evidováno celkem 4.192 psů. Povinností každého občana, který vlastní psa staršího tří měsíců, je podle obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatků ze psů, ve znění pozdějších předpisů, splnit do 15 dnů od přivedení domů ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů, jehož předmětem je držení psa. Celkem se na místních poplatcích ze psů evidovaných na území MČ Praha 11 vybralo cca 2,8 mil. Kč, z čehož 25 % bylo odvedeno Magistrátu hl. m. Prahy, tzn. MČ Praha 11 obdržela z vybrané částky cca 2 mil. Kč. Na druhou stranu MČ Praha 11 každoročně v souvislosti se psy vynakládá částku cca 2,29 mil. Kč za provoz odpadkových košů na sběr psích exkrementů, nákup ekologických pomůcek a související personální zajištění. Z uvedeného vyplývá, že vybrané poplatky za držení psů nepokryjí zcela ani výdaje MČ se psy související.

Velmi diskutovanými tématy a předmětem častých sporů mezi „pejskaři“ a ostatní veřejností je znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy a dále volný pohyb psů a problematika jeho regulace.

Povinnost uklízet psí exkrementy je stanovena v § 3 obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, ve kterém je uvedeno cit.: „V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete“. Kontrolu dodržování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádí hlídky Městské policie hl. m. Prahy, a to v rámci kontrol dodržování veřejného pořádku. Strážníci mají také každý týden akci zaměřenou na řešení přestupků majitelů psů, speciálně cílenou na neodklízení psích exkrementů. Hlídky městské policie jsou oprávněné požadovat u každého přestupce předložení osobních dokladů ke zjištění nezbytných údajů o přestupci. Pracovníci OŽP toto oprávnění nemají. Vzhledem k tomu, že strážníci mohou sloužit pouze ve stejnokroji, je však velice obtížné řešit znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, protože majitelé psů před uniformovaným strážníkem exkrement vždy uklidí. Při řešení přestupku s majiteli psů (za neodklizení psích exkrementů) musí být přestupek řádně zjištěn, důkazní tíha tedy leží na fyzickém odhalení tohoto přestupku přímo strážníkem. Pro tyto účely strážníci používají kameru pro videodokumentaci. Pokud je hlídka městské policie zavolána občany na místo až následně, tak i v případě, že „pejskař“ dobrovolně počká, je zde problém dokazování. Když se nepřizná, půjde o tvrzení proti tvrzení a strážník zde nemá možnost řešení. Nemůže uložit pokutu ani poslat oznámení o přestupku, protože přestupek nemůže nijak dokázat, je v důkazní nouzi. V takovém případě strážníci alespoň provádí osvětu pro majitele psa.

MČ Praha 11 k zajištění co nejvyšší možné úrovně čistoty veřejných prostranství přispívá provozem celkem 202 košů na sběr psích exkrementů, které jsou pravidelně vyváženy, dezinfikovány a doplňovány ekologickými pomůckami (papírové sáčky), usnadňujícími sběr exkrementů. Užívání papírových sáčků má z ekologického a uživatelského hlediska mnoho předností, a to zejména, že papírové sáčky jsou vyrobené z přírodního recyklovaného papíru s pevností za mokra, a snadno se v přírodě rozkládají. Jejich užíváním také odpadá nepříjemné dotýkání se teplého exkrementu přes tenký igelit, tudíž lopatka uvnitř sáčku u mnoha lidí snižuje averzi k sebrání exkrementu. Podmínky pro rychlou a účinnou likvidaci exkrementů jsou tak zajištěny dostatečně, záleží tedy jen na dobré vůli a na míře odpovědnosti majitelů psů, jak je využijí.

Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích není v současné době na území hlavního města Prahy upraveno žádným právním předpisem, který by plošně stanovil povinnost venčení psů na vodítku. Částečně tuto problematiku řeší vyhláška č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně, kde v příloze č. 1 jsou uvedeny lokality, kde je volný pohyb psů zakázán. Na území MČ Praha 11 se jedná o pochozí plochu a navazující veřejnou zeleň při ulici U Modré školy a nejbližší okolí Chodovské tvrze. Povinnost venčení psů na vodítku se dále vztahuje na celý prostor parku U Chodovské tvrze, což je uvedeno i v novém návštěvním řádu umístěném na všech hlavních vstupech. Uvedená vyhláška zakazuje volné pobíhání psů na pozemcích evidovaných v Katastru nemovitostí jako „zeleň“ a dále stanoví ještě úplný zákaz vstupu psů na dětská hřiště a pískoviště, a to oplocená i doposud neoplocená, bez výjimky.

V létě roku 2015 obdržela MČ Praha 11 k vyjádření návrh nové obecně závazné vyhlášky, která stanovuje majitelům psů povinnost vodit psa na vodítku při jeho venčení na veřejných prostranstvích s výjimkou přesně vymezených ploch v příloze vyhlášky. Tyto plochy by měly na svém území specifikovat jednotlivé městské části. Předpokladem schválení takto koncipované vyhlášky však je, aby každá městská část měla k dispozici dostatečné množství velikostně vhodných ploch pro volné pobíhání s ohledem na počet psů v lokalitě, s dobrou dostupností ze všech oblastí městské části (zajištění tzv. docházkové vzdálenosti, max. 10 – 15 min., aby byla dosažitelná pro všechny během krátké doby). Vzhledem k charakteru území a typu zástavby panelovými domy s vysokou koncentrací obyvatel má MČ Praha 11 v současné době naprostý nedostatek vhodných lokalit, které by svou rozlohou, dostupností a četností odpovídaly potřebám široké veřejnosti jako plochy pro volný pohyb psů. Na základě výše uvedeného proto MČ Praha 11 s návrhem vyhlášky ve stávající podobě vyjádřila nesouhlas, a to usnesením Rady MČ Praha 11 č. 1107/30/R/2015 ze dne 11.8.2015. Plně si  však uvědomujeme, že současná situace ohledně volného pohybu psů není ideální, a proto je MČ Praha 11 připravena definovat více lokalit s povinností vodit psa na vodítku (nyní jsou na Jižním Městě pouze dvě takové lokality) a případně definovat i lokality s úplným zákazem vstupu psů. Problematická je zejména situace v pražských lesích, které dle sdělení odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OCP MHMP) nepatří do veřejného prostranství a při jejich užívání se uplatňuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, který volné pobíhání nezakazuje. Tzn. psi v lesích mohou volně pobíhat bez ohledu na připravovanou vyhlášku. Dle dosavadních zkušeností obyvatele zdejší MČ nejvíce trápí volný pohyb psů v Kunratickém lese, který je stejně jako ostatní pražské lesy ve správě Magistrátu hl. m. Prahy. MČ Praha 11 proto bude v rámci svých možností usilovat, i s ohledem na v lese žijící zvěř, o alespoň částečnou regulaci volného pohybu psů v Kunratickém lese (např. zákaz volného pohybu psů mimo pěší trasy), nejlépe ve vzájemné spolupráci s okolními městskými částmi, tj. MČ Praha – Kunratice a MČ Praha 4.

Z výše uvedeného vyplývá, že regulace volného pohybu psů je velice složitou problematikou, která nemá uspokojivé řešení pro všechny. Psi jsou v zásadě velmi adaptabilní zvířata a je pro ně poměrně snadné osvojit si dobré způsoby. „Zakopaný pes“ je tak skryt spíše v některých neukázněných majitelích, kteří své psy nezvládají a ti pak často obtěžují kolemjdoucí i ostatní „pejskaře“. Zároveň je však třeba zdůraznit, že převážná část majitelů má své psy řádně vychované a takové by plošně koncipovaná vyhláška dle našeho názoru zbytečně poškodila. Obyvatele naší MČ dále ještě velmi trápí znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy, ani tento problém však vyhláška s plošnou povinností vodit psy na vodítku nevyřeší. My všichni, kteří doma pečujeme o psího kamaráda, bychom se potom měli zamyslet, zda děláme vše pro bezproblémové sdílení životního prostředí majiteli psů, jejich zvířaty a ostatním obyvatelstvem.

19.10.2015 10:57:39 - aktualizováno 19.6.2018 13:35:25 | přečteno 7134x | Ing. Petr Havel

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load