Pejskařina - to je dřina

Informace pro majitele psů

Máte psího miláčka a bydlíte na Jižním Městě. Pak právě pro Vás je tu pár rad a návodů jak postupovat při obtížích, na co se zaměřit a hlavně co nezanedbat.

Prvním krokem k vzájemnému bezproblémovému soužití lidí a psů ve městě je důsledné udržování čistoty: Povinnost uklízet psí exkrementy je stanovena v § 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě). Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou postihuje Městská policie hl. m. Prahy. Pokud se Vám nelíbí, že majitel po svém psu neuklízí, obraťte se prosím přímo na nejbližšího příslušníka Městské policie. Odbor životního prostředí buduje na území celého Jižního Města síť speciálních košů na sběr psích exkrementů. Koše jsou pravidelně vyváženy, dezinfikovány a doplňovány ekologickými pomůckami, usnadňujícími sběr exkrementů.

Ekologické pomůcky ve formě papírových souprav s lopatkou, případně mikrotenové sáčky, jsou rovněž zdarma k vyzvednutí přímo na odboru životního prostředí v úředních hodinách (Po 8.00 - 17.30, Út 8.00 - 11.30, St 8.00 - 16.30), nebo dle dohody s příslušným pracovníkem odboru (tel. 267 902 362). Sebrané nečistoty mohou být odkládány také do všech sběrných nádob na komunální odpad. Podmínky pro rychlou a účinnou likvidaci exkrementů jsou zajištěny dostatečně, záleží tedy jen na dobré vůli a na míře odpovědnosti majitelů psů, jak je využijí.

Samozřejmou povinností majitelů psů je:

  • zajištění pravidelného očkování svých svěřenců proti vzteklině. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, stanoví chovateli povinnost předvést zvíře ve stáři od 3 do 6 měsíců k očkování proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky zajistit přeočkování, uchovávat doklad o tomto očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím statní veterinární dozor. Chovatel je povinen zvíře, které poranilo člověka, předvést k veterinárnímu vyšetření a poraněnému ve lhůtě 48 hodin předat potvrzení o platnosti očkování psa proti vzteklině,
  • přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů na ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici,
  • každý chovatel (právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty) psa chovaného na území hl.m. Prahy je povinen ve smyslu § 7a odst. 1 vyhlášky HMP č. 18/2004 Sb., kterou se mění obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003, o místním poplatku ze psů, nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním,
  • ve smyslu § 7b odst. 1 vyhlášky HMP č. 18/2004 Sb., kterou se mění obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003, o místním poplatku ze psů, je chovatel povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy.


Nutno připomenout platnou normu:

Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně (v platnost vstoupila dne 1.6.2001), která upravuje problematiku volného pobíhání psů jen částečně, směřuje spíše k ochraně veřejné zeleně před znečišťováním a poškozováním. Dílčí ustanovení této vyhlášky upravují volný pohyb psů ve veřejné zeleni následovně:

  • Zákaz vstupu psů na dětská hřiště a pískoviště - dle § 2 písm. c) výše uvedené vyhlášky. Zákaz se vztahuje na veškerá hřiště a pískoviště (oplocená i doposud neoplocená) bez výjimky.
  • Zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni - dle § 3 odst. 1 písm. g) a dle § 3 odst. 2 písm. d) výše uvedené vyhlášky. V příloze č.1 vyhlášky č.6/2001 Sb. HMP jsou uvedeny na území Jižního Města pozemky, na kterých je Centrální park a park u Chodovské tvrze. Tato vyhláška se vztahuje na pozemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň, včetně zařízení, vybavení a objektů na nich se nacházejících. Jedná se o Centrální park k.ú. Chodov, p.č. 2885/1, 2885/2, 2503/1, 2503/2, 2887, dále pak o Park u Chodovské tvrze k.ú. Chodov, p.č 229/4, 229/10.

Další nezbytnou podmínkou nekonfliktního způsobu chovu psů je dosažení nezbytného stupně ovladatelnosti zvířete. Nejedná se přímo o výcvik, spíše o výchovu. Život s nevychovaným psem se stává nekonečným řetězcem konfliktů, často i se špatným koncem. V žádném případě nesmí docházet k obtěžování či napadení ostatních spoluobčanů. Majitelé psů si musí uvědomit, že jejich svoboda, a tím i svoboda jejich chlupatých přátel, končí tam, kde začíná omezování druhých.

Psi jsou v zásadě velmi adaptabilní zvířata a je pro ně poměrně snadné osvojit si dobré způsoby. „Zakopaný pes“ je skryt spíše v některých neukázněných majitelích, kteří podle výše uvedených zásad nepostupují, ať už z pohodlnosti, či z jiných osobních důvodů. Sami tak rozdmýchávají spory mezi „pejskařskou" a „nepejskařskou“ veřejností. My všichni, kteří doma pečujeme o psího kamaráda, bychom se měli zamyslet, zda děláme vše pro bezproblémové sdílení životního prostředí majiteli psů, jejich zvířaty a ostatním obyvatelstvem.

Vytvořeno 21.1.2009 9:12:14 - aktualizováno 10.4.2017 15:14:44 | přečteno 14048x | Ing. Petr Havel
load