Na obsah stránky

ENDE
 

Solení chodníků

Vážení vlastníci nemovitostí,

MČ Praha 11 upozorňuje vlastníky nemovitostí, kteří zajišťují schůdnost chodníků v zimním období, na novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 39/1997, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů (novelizované znění se nachází na web stránkách MHMP http://magistrat.praha.eu/Urad/Vyhlasky-narizeni-a-legislativa).

Novelizace se týká zejména čl. 2 a čl.3 výše uvedené obecně závazné vyhlášky, a to:
- v čl.2, odst. 2 je nadále zakázáno na chodnících a v pěších zónách používat k posypu Chlorid sodný (NaCl), Chlorid vápenatý (CaCl2) a jejich směsi, škváru a popel.
- v čl.2, odst. 3 je uvedeno, že při odmetávání a odhrnování sněhu se sníh odstraní tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm.
- podle čl.2, odst.7 k posypu chodníků nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrny většími než 8 mm.

Chodníky jsou podle čl. 3 rozděleny do dvou pořadí důležitosti:
a) 1. pořadí zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány České republiky, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací;
b) 2. pořadí zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 do 17.00 hodin.

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti jsou u:
a) 1. pořadí - vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu podle odstavce 2, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti; jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin;
b) 2. pořadí - vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu podle odstavce 2, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

Na web stránkách zdejší MČ (www.praha11.cz/doprava/zimní údržba chodníků) je uvedena mapa se zakreslením chodníků Jižního Města, ne kterých se zajišťuje zimní údržba.

21.12.2009 11:58:01 | přečteno 6113x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load