Na obsah stránky

ENDE
 

Kácení vybraných vzrostlých dřevin na Jižním Městě z důvodu provozní bezpečnosti

Vážení spoluobčané,
 
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP) si Vám dovoluje oznámit, že bude nutné přistoupit k nezbytnému kácení nebezpečných vzrostlých dřevin rostoucích na území Jižního Města. Důvodem je předejití možného ohrožení obyvatel a snížení na minimum nebezpečí případného poškození majetku či dokonce zdraví občanů. Jedná se o dřeviny rostoucí v lokalitách se zvýšenou frekvencí pohybu osob nebo v blízkosti dopravního provozu, u kterých aktuálně hrozí riziko jejich statického selhání v důsledku zhoršeného zdravotního stavu a výrazně zhoršené stability. Nutnost zásahu vyplynula rovněž z výsledků odborného znaleckého posudku, vypracovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v lednu 2017. Mezi jedinci povolenými ke kácení převažují zástupci rodů Salix sp. (vrba) a Populus sp. (topol), což jsou rychle rostoucí, ale krátkověké dřeviny, vyznačující se křehkým dřevem, které se snadno láme. V případě vrb byla u většiny posuzovaných jedinců rovněž zjištěna pokročilá infekce houbovým patogenem druhu Phellinus igniarius – ohňovec obecný. Jedná se o velice agresivního parazita, způsobujícího intenzivní bílou hnilobu, který je schopen po určitou dobu přežívat i na odumřelém dřevě. Nákaza výše uvedeným druhem dřevokazné houby má velmi rychlý účinek. Patogen do dřeva nejčastěji proniká v místech po odlomených silných větvích, rychle se šíří skrz jádro kmene do kosterních větví, kde způsobuje hnilobu dřeva. V důsledku toho často dochází ke zlomům kosterních větví nebo i celého kmene. Zachování takto napadených jedinců není vhodné ani z důvodu možného šíření nákazy na další jedince rostoucí v okolí. Přehled dřevin povolených ke kácení na základě výše uvedeného posudku naleznete ikona souboruv přiloženém dokumentu.
 
Kácení bude realizováno prostřednictvím servisní organizace Jihoměstská majetková a.s. v současném období vegetačního klidu, tzn. nejpozději do konce března 2018. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin bude následně ve vhodném agrotechnickém termínu realizována přiměřená náhradní výsadba, a to přímo na pozemcích dotčených kácením, případně na jiném vhodném místě v blízkém okolí, pokud na stávajícím stanovišti není vhodné nové dřeviny z objektivních důvodů již vysazovat (např. z důvodu nedostatku prostoru pro optimální rozvoj kořenového systému, kolize s vedením inženýrských sítí, apod.). Výběr druhů nově vysazovaných dřevin byl přizpůsoben stávající dřevinné skladbě v jednotlivých lokalitách a zvolen též s ohledem na dlouhodobou perspektivu nově vysazovaných dřevin na vytipovaném stanovišti.
 
S případnými dotazy se můžete obrátit na oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat OŽP, Ing. Lukáš Vláčil, tel. č. 267 902 357, e-mail: vlacill@praha11.cz.
 
Ing. Lukáš Vláčil
vedoucí odd. ochrany přírody, krajiny a zvířat
OŽP ÚMČ Praha 11

24.1.2018 13:57:00 | přečteno 492x | Ing. Jaromír Mareš

Navigace

 
load