Rekonstrukce Centrálního parku

Výňatky z rozpracované průvodní technické zprávy pro stavební povolení

Studie stavby Centrálního parku, obrázek se otevře v novém okně2. Popis řešeného území

2.1. Základní údaje o řešeném území:

Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatova Háje. Území je obdélníkového tvaru o rozměrech cca 832 x 140 m po bocích navazující na výstavbu. Stávající řešení je výsledkem částečné realizace dle dokumentace PPÚ(Charvát, Študent 1986). Hrubé terénní úpravy bez další vybavenosti s částečně vybudovanou cestní sítí, zatravněním a sporadickou výsadbou stromů. Plocha je využívána pro krátkodobou rekreaci, venčení psů apod. Využívána je širokým spektrem obyvatel (hranice řešeného území viz výkres Podklady 03).

2.2. Vymezení hranic řešeného území

viz Podklady výkres 03

Dále v odstavci 3.2.

2.3. Ochranná pásma a chráněné zájmy:

Na dotčené území se nevztahují chráněné zájmy (památková ochrana, ochrana ZPF a LPF, ochranné pásmo vodního zdroje).

Ochranná pásma technických sítí a dalších dotčených objektů - ochranné pásmo metra, trasa C jsou v řešení respektována dle platných zákonů, vyhlášek, norem a jednotlivé stavební zásahy jsou řešeny tak, aby nebyly v konfliktu s podmínkami jednotlivých správců. Jsou zároveň řešeny v souladu s obecnými podmínkami pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu metra. Zákres průběhu trasy metra viz výkres Podklady výkres 04, SO 01 výkres 02.

V řešeném území se nachází rozvod sítě Českého Telecomu v kabelovodu . Ochranné pásmo tohoto zařízení je respektováno a nedojde k přeložce. Zařízení přenosové techniky se v řešeném území nenachází

2.4. Existující stavby

V řešeném území nejsou stavby ani jiná zařízení, mimo těch, které jsou součástí inženýrských sítí a souvisejících objektů metra, tyto nebudou stavbou dotčeny.

2.5. Požární ochrana

Navrhované parkové úpravy neovlivní z hlediska požární ochrany stávající přístupové
a nástupní plochy k panelovým bytovým domům a jiným objektům.

(Oldřich Prnka, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb)

2.6. Etapizace, navržený princip rekonstrukce

Při realizaci bude stavba členěna dle navrhovaných etap, které umožní vždy větší část řešeného území užívat veřejností. Při realizaci budu přístupny stávající inženýrské sítě. Případné uzavření jednotlivých realizovaných částí bude zpracováno dle rozsahu
a složitosti zásahu a v rámci POV ho bude zajišťovat dodavatel stavby. Velikost jednotlivých realizovaných celků bude odvislá od finančních možností investora. Z těchto možností vyplyne i případná etapizace. Dále v odstavci 3.1.3.

2.7. Stavební uzávěra

Hranice řešeného území vymezují prostor pro vlastní parkovou plochu, která vylučuje jiné stavební aktivity, mimo plochy územní rezervy na západní straně parku. Plocha pro výstavbu ekumenického centra na východní straně se nachází mimo hranice řešeného úze- mí Centrálního parku, stejně tak plocha nových parkovacích míst podél ulice Křejpského je také mimo řešené území.

2.8. Základní plochy

Celková řešená plocha ………………………………………………… 111049,5 m2

Zpevněné plochy a komunikace

 • stávající ……………………………………………………………… 6731 m2
 • navržené …………………………………………………………….. 9643 m2

Parková odpočívadla stávající ……………………………………..........…… 0 m2

Centrální objekt ………………………………….....………………………. 2467 m2

Vodní plochy - stávající ………………………….........……………………… 0 m2

 • navržené ………………………….........…………………….. 300 m2

Travnaté plochy - stávající ……………………….……………………… 100318,5 m2

Travnaté plochy - stávající ponechané ………….....……………………… 33258 m2

Travnaté plochy a louky - navržené …………………………………...…. 62944,5 m2

z toho - intenzivně udržované, závlaha ……………………………........... 14895 m2

 • intenzivně udržované bez závlahy …………………………. 44307,3 m2
 • extenzivně udržované, květnaté louky……………………… 3742,2 m2

Výsadba popínavých rostlin………………………………...........……………… 15 m2

Ostatní plochy ……………………………………………………........……….. 2422 m2

Plochy, které nejsou součástí PDa nacházejí se v řešeném území (plocha územní rezervy) jsou v návrhu zatravněny.

Ostatní výměry viz část 4. Bilanční tabulka.

3. Návrh řešení

3.1. Koncepce řešení - výchozí podklady

Projekt pro stavební povolení vychází z projekt pro ÚR (květen 2002, oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno na úřední desce MHMP OÚR od 11. 10. 2002, MČ Praha 11 od 11. 10. 2002). Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci řízení žádné připomínky ani námitky. Navrhované umístění stavby a využití území je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, neboť je dotčená navrženým využitím území a na kterou se stavba umisťuje, je v monofunkční ploše pro přírodu, krajinu a zeleň - parky, s níž je navržená funkce v souladu.

Koncepce řešení vychází ze schválené studie Projekt výsadeb a rozvoje rekreačního potenciálu Centrálního parku Praha Jižní Město (viz závěry ze dne 8. 12. 1999 - vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace Centrálního parku Praha Jižní Město, usnesení č. 681/99 - zasedání místní rady MČ Praha 11 dne 21.12.1999). Koncepce řešení byla přizpůsobena nově získaným upřesněným podkladům (aktuální geodetické za- měření, předběžná vyjádření jednotlivých správců podzemních inženýrských sítí a kanalizace a dalších dotčených organizací). Na základě jednání se zástupci investora byly vy- mezeny hranice řešeného území tak, aby byly splněny požadavky na koordinaci zpracovávané projektové dokumentace s ostatními probíhajícími a zamýšlenými koncepty v dotyku s územím centrálního parku.

Dokumentace navazuje na zpracovaný projekt k ÚR 04-2000, upravuje dohodnuté hranice včetně úpravy jednotlivých SO.

3.1.1. Koordinace stavby

Realizace rekonstrukce Centrálního parku ve vymezeném území není závislá na jiných v současnosti známých stavebních aktivitách v daném území. Koordinace stavby bude zpracována podle podmínek investora na základě doporučené etapizace, která bude v průběhu stavby ovlivňována především finančními prostředky.

3.1.2. Popis stavby a její členění na stavební objekty

Rekonstrukce CP je navržena v souladu se schválenými stupni PO - především projektu ÚRo Zásadní koncepce projektu pro stavební povolení bude vycházet ze závěru podmínek ÚR a bude v rámci stupně SP doplňována a rozpracována dle nově zjištěných skutečností a připomínek získaných během zpracovávání projektu SP.

Základní členění projektu pro stavební povolení

 • SO 01 - Architektonicko-stavební řešení
 • SO 02 - Vegetační úpravy
 • SO 03 - Venkovní osvětlení a elektroinstalace
 • SO 04 - Vodohospodářská část SO 05 - Závlahový vodovod

Jednotlivé stavební objekty jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace (v předkládaném stupni SP v rozpracovanosti jsou popisovány jako jeden celek).

3.1.3. Etapizace stavby

Vzhledem k tomu, že řešené území je velmi rozsáhlé a je pravděpodobné, že nebude možné realizovat záměr rekonstrukce Centrálního parku naráz, bude nutné stavbu rozdělit na několik logicky na sebe navazujících etap, které umožní postupnou realizaci. Podrobný časový harmonogram etapizace vč. členění stavby bude součástí dalších projektových stupňů. Rozsah etapizace je především závislý na finančních možnostech investora. Předkládané členění je jedno z mnoha možných. Před každou etapou bude upřesněn rozsah, zpracováno POV. Snahou je optimální členění na sebe navazujících jednotlivých etap, které umožní komplexní realizaci záměru, průběžné zabezpečení využití zbývají- cích částí parku pro návštěvníky během realizace jednotlivých etap s provázáním jednotlivých kroků.

Pozn. Řešení vegetačních prvků, zvláště výsadba vzrostlých stromů bude řešena v rámci jednotlivých etap prioritně.

3.3. Kompoziční a provozní celky

(viz výkres 01, 02, 03)

Kompoziční a provozní řešení je prakticky totožné se schváleným řešením dle studie "Projekt výsadeb a rozvoje rekreačního potenciálu Centrálního parku Praha Jižní Město". Celková kompozice řešeného prostoru vychází ze záměru vytvořit základní osnovu městského parku s rozmanitými možnostmi rekreačního využívání a s možností přizpůsobit se současným a neustále se měnícím požadavkům na krátkodobou rekreaci obyvatel sídliště. Kompozice parku je založena na vytvoření dvou hlavních promenádních chodníků s alejemi stromů, na využití stávajících terénních modelací a doplnění prostoru bohatou zelení.

Promenádní chodníky vyúsťují uprostřed parku k centrálnímu objektu. Centrální objekt je koncipován jako budoucí společenské centrum parku. Promenádní chodník tvoří přirozenou prostorovou vazbu mezi navrhovaným komunitním centrem ve východní části parku a předpokládaným objektem na ose chodníku v západní části (v projektu je tento objekt značen jako územní rezerva). Dotvořením stávajících terénních modelací
a doplněním stávající vegetace novými vegetačními prvky se řešené území přirozeně rozčlení na samostatné kompozičně-provozní celky různého, sebe doplňujícího
a podporujícího, využití. Prostory pro klidovou rekreaci jsou střídány s plochami rekreačně-sportovními, popřípadě s plochami vhodnými pro instalaci herních prvků pro děti. Plocha budoucího parku je dále členěna příčnými komunikacemi, navazujícími na systém sídlištních komunikací. Na pohledově významných místech jsou instalovány výtvarně zpracované objekty.

3.4. Vegetační prvky

Řešení zásahů do stávajících porostů dřevin a návrh vegetačních prvků je popsán v S0 02 Vegetační úpravy. Vzhledem k rozsahu je tato kapitola přiložena k průvodní zprávě jako samostatná příloha.

3.5. Terénní úpravy

(viz výkres 04)

Návrh se snaží minimalizovat objem přesunu zeminy. Terénní modelace a přesuny zeminy jsou lokalizovány mimo kolizi s ochranným pásmem metra a ostatních rozvodů pod- zemních inženýrských sítí. Pohyb těžké mechanizace během výstavby po staveništi bude usměrněn tak ,aby nebyly dotčeny zařízení metra s minimálním krytím. Terénní modelace neovlivní statické zatížení objektů metra.

Terénní úpravy zahrnují:

 1. Terénní úpravy související s centrálním objektem.
 2. Modelace úpatí stávajících kopců.
 3. Modelace stávajících kopců ve střední části parku.
 4. Zarovnání terénu na volných plochách.
 5. Zásyp po stávajících komunikacích.
 6. Terénní úpravy související s konstrukcí hřišť.

Předpokládáme, že celkový objem vykopané zeminy a objem zeminy využité v rámci TÚbude za ideálních podmínek shodný (vyrovnaná bilance v rámci řešeného území).

Před započetím prací bude provedena skrývka využitelné povrchové vrstvy zeminy na ploše 79 260 m2 o objemu cca 9 000 m3 a tato bude na vybraném místě dočasně deponována. Po ukončení terénních úprav bude využitelná zemina na ploše znovu rozprostřena.

Je počítáno s cca 10% (odhad) z celkového objemu vykopané zeminy nevyužitelné stavební suti. Tato nevyužitelná stavební suť bude z části použita do spodiny nebo z řešeného území odvezena - vše v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších novel, zejména ustanovení §10-16 tohoto zákona.

Soupis objemů zeminy při terénních úpravách a modelacích:

není započítána zemina pro výsadbu stromů, pro části nově zakládaných trávníků a dále bilance související s inženýrskými sítěmi.

3.6. Komunikace a zpevněné plochy

(viz výkres 01, 02, 07)

Veškeré zpevněné plochy a chodníky jsou řešeny bezbariérově (včetně napojení mezi jednotlivými povrchy), rozdíl nepřesahuje 20 mm (v souladu s Vyhláškou 369 I 01 Sb. Obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zvláště pak dle kapitoly 1).

Dle funkčnosti jsou komunikace v parku (viz ČSN 736110) ve třídě D - nemotoristické
s možností přejezdu obslužných vozidel.

Systém trasování chodníků vychází z předpokladů paralelně zpracovávaných urbanistických studií a je přizpůsoben současným požadavkům investora, které byly formulovány v průběhu projednávání (2002). Vzhledem k rozsahu území, předpokládáme přizpůsobování trasování příčně vedených chodníků v závislosti na stávající provoz v okolí parku. Předpokládanou cyklistickou trasu doporučujeme vést po obvodových parkových komunikacích, které mohou být tomuto účelu přizpůsobeny (vymezení pásu pro pěší a pro cyklisty). Původně navrhovanou cyklistickou trasu střední části parku nepovažujeme vhledem k celkovému architektonickému řešení za vhodnou. Střední komunikace spojující východní a západní část parku považujeme za korzo. Tato část je tvořena kombinací povrchů. Střední pás šířky 3 m je navržen z barevného asfaltu boční části této komunikace o šířce 1,5 m po obou stranách, jsou mlatové (MZK - minerální beton). V těchto pásech jsou na- vrženy lavičky, odpadkové koše apod. Hlavní komunikace - korzo je lemována alejí vzrostlých platanů. Tyto stromy jsou navrženy tak, aby využívaly přirozených účinků slunečních paprsků. V létě, kdy je slunce vysoko tvoří stromy příjemný chládek a v zimě, kdy slunce svítí v ostrém úhlu budou paprsky pronikat pod korunami stromů.

Spojovací chodníky jsou tvořeny komunikacemi s mlatovým povrchem, podélné chodníky jsou kombinovány s dlažbou. Křižovatky, nástupní plochy, křižovatky chodníků jsou navrženy z kamenné dlažby nebo kombinací povrchů. Návrh povrchů komunikací a vzorové příčné řezy (konstrukční skladba) jsou popsány na výkresu 07.

Rozdělení komunikací podle funkčnosti a architektonicko-stavebního řešení:

Hlavní promenádní chodníky

Komunikace tř. 01, v kombinaci 02, 03.

Význam:

Základní kompoziční prvek, doplněno mobiliářem a osvětlením, oboustranně alej vzrostlých stromů. Kombinace pěší dopravy, dopravy na kolečkových bruslích, skateboardu, kole apod., za stanovených podmínek dovolená obslužná doprava do hmotnosti 3,5 t.

Chodník není chápán jako cyklistická stezka, jednoznačně přednost pěší dopravy. (Cílem celkových úprav je parku je minimum omezení v možnosti užívání parku ). Technické řešení:

Střední pás 3 m šířky živičného povrchu, po obou stranách pásy 1,5 šířky z mechanicky zpevněného kameniva. Obruba z kamenných kostek. Podklad dimenzován pro zatížení občasným přejezdem vozidel do 3,5 t hmotnosti.

Podélné komunikace

Komunikace tř. 03.

Význam:

Komunikace navazují na stávající systém sídlištních chodníků, tyto doplňují, podle provozních potřeb propojují nebo nahrazují. Jsou dimenzovány pro přejezd vozidel záchranné služby nebo požární techniky. Možnost napojení na cyklotrasy. Technické řešení:

Šíře komunikace 2,25 - 3 m, povrch dlažba nebo kombinace dlažby s MZK, podklad dimenzován pro zatížení občasným pojezdem vozidel do 3,5 t.

Hlavní příčné komunikace

Komunikace tř. 03 s vyloučením automobilové dopravy.

Význam:

Spojnice sousedních hlavních sídlištních pěších tras. Přechody přes park. Jejich směr je odvozen ze stávajících využívaných komunikací a upraven dle záměru regenerace Jižního Města.

Technické řešení:

Komunikace z mechanicky zpevněného kameniva s obrubou do betonu, podklad dimenzován pro přejezd osobních vozidel a lehkých obslužných vozidel. Šíře 2,25 m.

Pěšiny

Komunikace tř. D3 s vyloučením automobilové dopravy.

Význam:

Doplněk hlavních příčných komunikací v místech stávajících zkratek a prošlapů. Předpokládáme, že jejich trasování a šíře budou přizpůsobeny současným provozním nárokům, při změně provozních vztahů bude jejich trasování přizpůsobeno. Technické řešení:

Pískované pěšiny z mechanicky zpevněného kameniva bez obruby, šíře 1,0 až 1,5 m podle provozních potřeb.

3.7. Centrální objekt

(viz výkres 01, 02, 04, 06, přílohy)

Umístění vychází z terénní konfigurace, nabízí se také vzhledem k charakteru členění celé řešené plochy a lokalizace inženýrských sítí. Je protiváhou k okolnímu kopcovitému terénu, symbolizuje otevřený, zapuštěný amfiteátr, ve kterém harmonicky spolupůsobí vhodně kombinované přírodní materiály a technické prvky (přírodní kámen - kovová konstrukce lávky, modelované travnaté terény - tvarově zpracované betonové barevné stěny, přísný tvar vodního prvku - dřevěné skulptury atd.). Centrální objekt je
v předkládaném řešení chápán jako jednotný nedělitelný výtvarný prvek - venkovní galerie - sochy, jako program, výtvarné umění jako součást života, jako kompenzace konzumní a uspěchané současnosti .

 • společenské centrum parku
 • solárium
 • místo setkávání návštěvníků parku - kulturní akce
 • galerie výtvarného umění

Architektonicko-stavební řešení centrálního objektu

Kruhová terénní sníženina horního Ø cca 60 m, dolního Ø cca 32 m, hloubky cca 3 až 4 m.

S promenádními chodníky - propojení diagonální komunikací a ve střední částí mostem - lávkou. Délka chodníku po obvodu je cca 190 m.

Centrální prostor - stylizace amfiteátru (aréna). Součástí řešení centrálního objektu je vodní prvek - kamenné schodiště s vodou a vodní hladina. Ve spodní části vodní prvek tvořený betonovou vodotěsnou nádrží, hladina vody 50 cm nad okolní terén. Částí vnější hrany voda přepadává do středního kanálu. Do něho je svedena voda stékající z části kamenných schodů. Cirkulace vody zajištěna výkonným čerpadlem (montážní šachta). Technologie vodních prvků, jejich technické řešení a umístění je navrženo tak, aby nebylo v kolizi s inženýrskými sítěmi a objekty metra.

(technologie napojení zdroje vody podrobněji viz SO 04).

Voda bude volně přístupná. Jednotlivé části vodního prvku budou řešeny s ohledem na bezpečnost a odolnost proti vandalizmu.

Po obvodu centrálního objektu vytvořeny kamenné schody (přírodní nebo opracovaný kámen) - amfiteátrové stupně. Část stupňů opatřena dřevěnými fošnami na sezení. Prostor mezi jednotlivými stupni je zatravněn.

V horní část po obvodu amfiteátru je navržen osvětlený mlatový chodník, doplněný výsadbou sloupovitých stromů.

Na vybraných místech centrálního objektu příčné dělící stěny vybíhající z okolního terénu proměnlivé výšky 0,5 - 2,5m, šířky podle materiálu 0,25 - 0,6 m (kombinace pohledový, beton, grafická úprava, přírodní kámen).

Celá plocha centrálního objektu - pod řízenou automatickou závlahou.

Lávka

Konstrukčně je tvořena z ocelových nosníků v kombinaci s pohledovým betonem
v nástupních plochách. Pochůzí plochy - kombinace dřevěných fošen a ocelových podlahových roštů, šíře cca 3 m. Náběhy z velkoplošných betonových dlažeb. lávka je pod- horizontálně osvětlena. Zábradlí je lehké, kovové s dřevěnými madly. Jednotlivé detaily jsou výtvarně zpracovány v souladu s celkovým pojetím centrálního objektu. Střední část lávky je tvarována jako kruhová výseč s převýšením 120 cm na 30 m délky (maximální sklon 8 % - dodržení podmínek vyhlášky 369/ 01 Sb).

Lávka slouží také jako krytý přístřešek. Kovovou konstrukci je možné využít pro popínavé rostliny (výrazný prostorový efekt). Konstrukce je pohledově subtilní, nicméně je v souladu s předpokládaným" společenským" zatížením.

Řešení centrálního objektu je v současnosti postupně rozpracováváno v několika alternativách uspořádání a zpracování detailu.

3.8. Vodní prvky

Pitka (napájení lidí, ptáků a psů) - umístěna na křižovatkách promenádního chodníku. Pítka -ovládání výtoků infračervenými senzory - je napojeno na rozvod NN, zakresleno
v situaci souběžně s trasou rozvodu pitné vody.

Navrženy jsou stojanové výtoky ovládané infračervenými senzory. Ovládací proud 24 V bude odebírán samostatným kabelem část Přívody vody pro pitka budou napojeny ve vodoměrné komoře. Přebytečná voda bude zasakována v okolních zelených plochách ke kořenům stromů štěrkovými trativody.

3.9. Sportovní hřiště

(viz výkres 01, 02, 03)

Původně navržena soustava hřišť, lokalizována do západní části parku, kde je takto využita vhodná konfigurace terénu, koncipována pro všestranné sportovní a rekreační Využití, jejíž základ tvoří polyfunkční hřiště pro mírové sporty se zatravněným povrchem
a hřiště s povrchem umělým s umělým osvětlení a také hřiště pro kolečkové sporty ve více stupních náročnosti (tréninkové - pro menší děti, sportovní - nejvyšší náročnosti) byla v průběhu projednávání na základě požadavků investora z návrhu vypuštěna s tím, že ten- to typ hřišť bude volně přístupný v sousední škole. V prostoru je navržena volná travnatá plocha s možností rekreačně - sportovního využívání. Stávající volné plochy jsou vyrovnány do několika na sebe navazujících výškových úrovní, které tvoří přirozené herní plochy. Tyto plochy jsou vzhledem k předpokládanému sportovnímu zatížení konstruovány s drenážní vrstvou, stejně tak horní část zeminy je tomuto účelu přizpůsobena (jemná terénní modelace umožňující přirozený odtok vody, velmi dobře propustná svrchní část zeminy). Tyto plochy budou automaticky zavlažovány. Na ploše budou umístněny různě velké mobilní sportovní doplňky, umožňující variantní volbu sportu a rozměrů hřiště. Dále plocha bude sloužit k dalším akcím (balónové létání, kolotoče, cirkus apod.).

Na této ploše uvažujeme terénní úpravou a částečným využitím deponií zeminy získané při terénních modelacích (např. výstavba amfiteatru).

3.10. Dětská hřiště

(viz 01, 02, přílohy)

V budoucím centrálním parku není uvažováno s klasickými komerčně používanými dětskými hřišti v podobě soustavy na sobě navazujících herních prvků. Tyto mohou být umístěny v sousedství parku v interiéru obytných souborů, u supermarketů, čerpacích stanic apod.

V parku navrhujeme dva typy hřišť:

 1. V návaznosti na hlavní promenádní chodník a boční chodníky navrhujeme hřiště pro malé děti s jednoduchým vybavením (pískoviště, lavičky, drobné herní prvky) - kontaktní poloha. Hřiště budou oplocena jednoduchým kovovým plůtkem, který může být případně doplněn popínavými rostlinami, nebo začleněn do tvarově upravených keřů. Vlastní pískoviště doporučujeme zakrýt v době mimo provoz velmi osvědčenou pružnou sítí proti vstupu koček (proti vstupu psů je účinné vnější oplocení). Tvarově i výrazově jsou hřiště různorodá a každé by mělo mít svoji identitu - příběh, pohádkové náměty s výtvarně zpracovanými postavami (bude to i identifikační bod v parku - např. o půl třetí u "Hurvínka". Počet hřišť bude upravován dle společenské poptávky.
 2. V prostoru parku (využití modelací a stávající konfigurace terénu) budou umístěny jednotlivě výtvarně zpracované herní objekty určené pro hru větších dětí (skluzavky, lanovky, zavěšené kladiny apod.) Opět je zde snaha o identické ztvárnění.

Jednotlivá hřiště budou sice tzv. atypická, ale jejich technické řešení bude respektovat doporučené předpisy a normy, zvláště ČSN DIN 1176 o zařízení a provozu dětských hřišť.

Ukázky podobných hřišť jsou v příloze průvodní zprávy.

V této fázi navrhujeme 6 hřišť pro menší děti a 4 hřiště pro větší.

V principu jsou všechna hřiště navržena pro vysoký stupeň provozního zatížení
a jednoduchou údržbu. Velký důraz je kladen na řešení ploch - velmi dobré odvodnění, navrhujeme pískové a mlatové plochy.

Vytvořeno 14.3.2008 13:19:58 | přečteno 10222x | Charlie Root
load