Na obsah stránky

ENDE
 

Povinnost zajišťovat čistotu kontejnerových stání na směsný odpad

Vlastník bytového domu má podle ustanovení § 6 obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) povinnost:

  • zajistit u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad, doporučený objem podle druhu objektu a
  • umístit sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy (tj. čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Za čistotu a pořádek v prostoru stanoviště sběrných nádob na směsný komunální odpad (kontejnerové stání) nese odpovědnost příslušný vlastník bytového domu.

Městská část v případě zjištění znečištění stanoviště nádob vyzývá příslušného vlastníka bytového domu (tj., který má ve stání umístěné kontejnery na směsný komunální odpad) k úklidu a odstranění objemného odpadu v souladu s ustanovením § 33a odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb. HMP, o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled městské části. Za takový přestupek lze podle § 33a odst. 4 stejného zákona uložit pokutu do 500 000 Kč.

Bytová družstva a SVJ si mnohdy nejsou vědoma své odpovědnosti za čistotu kontejnerových stání na směsný odpad u svých domů. Pokud máte pochybnost ohledně odpovědnosti, obraťte se na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11, Ing. Havlínovou, tel. č. 267 902 355.

MČ Praha 11 by ráda vlastníkům bytových domů usnadnila péči o kontejnerová stání na směsný komunální odpad, a proto nabízí prostřednictvím servisní organizace společnosti Jihoměstská majetková, a.s. úklid stání za mírný poplatek. V případě zájmu o bližší informace, obraťte se prosím na: pí Michaelu Seifertovou ze společnosti Jihoměstská majetková, a.s., e-mail: seifertova@jihomestska.cz. Podobnou službu úklidu stanoviště sběrných nádob nabízí také svozová společnost Pražské služby, a.s.

Další informace naleznete v přiloženém ikona souboruinformačním materiálu, který připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, a také v článku Odpad k popelnici nepatří na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

19.10.2015 10:21:25 - aktualizováno 15.9.2017 14:27:45 | přečteno 3416x | Ing. Petr Havel

Navigace

 
load