Na obsah stránky

ENDE
 

Poplatek za komunální odpad

Na území hl. m. Prahy se na rozdíl od většiny ostatních obcí v ČR neplatí poplatek za komunální odpad na základě trvalého pobytu, ale podle toho, kde fyzická osoba skutečně bydlí a kde jí vzniká komunální odpad.

Zákon o odpadech (podle § 17 , 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) totiž umožňuje obcím vybírat úhradu za komunální odpad jedním z celkem 3 způsobů:

1) na základě vydané obecně závazné vyhlášky - jako poplatek,

2) jako úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě uzavřené smlouvy, nebo

3) jako místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích.

Zatímco ve většině jiných obcí se vybírá místní poplatek, který je závislý na trvalém bydlišti nebo vlastnictví rekreační stavby, v Praze je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, bez ohledu na její trvalé bydliště. Plátcem poplatku za komunální odpad je pak v Praze vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad, a výše poplatku (kterou stanovuje obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. HMP) se odvíjí od počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky (nájemníky či vlastníky bytů) a v bytových domech je obvykle zahrnut v úhradě nákladů za užívání bytu. Protože ale není způsob rozúčtování stanoven v žádném obecně závazném právním předpisu, určuje si ho plátce sám – v praxi obvykle buď podle podlahové plochy bytů nebo podle počtu osob v nich bydlících, které mu nahlásí poplatníci. Správu poplatku vykonává hl. m. Praha (www.praha.eu), nikoliv městské části.

Sběrné nádoby na směsný komunální odpad se objednávají u příslušné svozové společnosti (v současnosti Pražské služby, a. s., www.psas.cz).

Při změně bydliště nebo v případě nejasností je třeba se obrátit u bytových domů především na vlastníka příslušného domu (společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo). Dotazy na placení poplatku za komunální odpad v Praze je vhodné směřovat na Magistrát hl. m. Prahy, odbor daní, poplatků a cen, oddělení poplatků za odpady: (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=620).

Pokud fyzická osoba bydlí v Praze, ale trvalé bydliště má hlášené v obci mimo Prahu, kde se úhrada za odpad vybírá prostřednictvím místního poplatku, je možné, že bude za odpad platit hned dvakrát. U obecného úřadu dané obce je možné se v takovém případě informovat, zda neexistuje možnost prominutí nebo snížení místního poplatku.

V případě zájmu o bližší informace, obraťte se prosím na:

Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl.m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Ing. Karel Adam, vedoucí oddělení, e-mail: Karel.Adam@praha.eu. tel. č. 236 00 2821.

19.10.2015 10:21:35 | přečteno 5370x | Ing. Petr Havel

Navigace

 
load