Na obsah stránky

ENDE
 

Problematika hluku

Ochranu před hlukem upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a k jeho provedení vydané nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení“).

Věcně příslušným orgánem, který je pověřen kontrolou hlukové zátěže ze zařízení (tj. ze stavby, provozoven, restaurací, hřišť a pod.), je krajská hygienická stanice. Na území hl.m. Prahy je to Hygienická stanice hl. m. Prahy, e-mail: podatelna@hygpraha.cz, tel. č. 296 336 700 nebo 261 260 537, 261 261 681.

Problematice hluku a vibrací se v zákoně věnuje § 30-34, a kromě základních povinností a zmocnění k vydání prováděcího předpisu je zde uvedena definice noční doby – doba mezi 22:00 a 6:00 hod. Jednotlivé dny ale zákon nerozlišuje.

V nařízení jsou mimo jiné stanoveny hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru (§ 11-12) a korekce pro stanovení hygienických limitů hluku (příl. 2-3). Zmíněné korekce rozlišují jen mezi denní a noční dobou (u hluku ze stavební činnosti se rozlišují celkem 4  rozmezí doby) a jediné místo, kde se rozlišuje i mezi jednotlivými dny je v případě hygienických limitů hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb (§ 11 odst. 4) pro hluk ze stavební činnosti, cit:

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech pro dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce +15 dB.

Hlasitý projev nepřizpůsobivých osob ve večerních a nočních hodinách na veřejném prostranství (nebo v bytech fyzických osob) je nutno řešit jako přestupek proti veřejnému pořádku ve spolupráci s Městskou policii hl.m. Prahy, e-mail: opes.p11@mpprahah.cz, tel. č. 222 025 674 nebo 222 025 675, která může u přestupce zjednat nápravu, případně mu na místě uložit blokovou pokutu.

16.3.2016 11:28:42 | přečteno 3242x | Ing. Petr Havel

Navigace

 
load