Na obsah stránky

Jazyk:
 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze v roce 2015

Protidrogová koordinátorka hlavního města Prahy zpracovala Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze v roce 2015 na základě dat ze závěrečných zpráv protidrogových koordinátorů městských částí Praha 1 až 22, závěrečných zpráv specializovaných adiktologických organizací, zpráv Hygienické stanice hlavního města Prahy, Městské policie hlavního města Prahy, Policie ČR, Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Dalším zdrojem informací jsou například jednání Protidrogové komise Rady HMP, konference a semináře, internetové portály a odborné publikace.

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Je zdrojem základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky a politiky v oblasti hazardního hraní v kraji, koncepčních opatřeních, spolupráci s obcemi, finančním zajištění a finančních deficitech protidrogové politiky, charakteristice drogové scény a situaci v oblasti hazardního hraní, síti služeb pro uživatele drog a problémové/patologické hráče a aktivitách realizovaných krajem v oblasti protidrogové politiky (např. vzdělávání, analýzy, rozvojové projekty).

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze je jedním ze zdrojů při vytváření Souhrnné zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích, Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR a Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR a jeho dopadech. Zároveň je také důležitým informačním materiálem pro politiky na místní, krajské i centrální úrovni. Informace jsou využívány studenty při zpracovávání bakalářských a diplomových prací. Zájem o informace projevují také média.

Ve výroční zprávě je používán pojem „adiktologie“, který se rozumí v nejširším slova smyslu interdisciplinání obor zaměřující se na prevenci, léčbu a/nebo minimalizaci poruch a nemocí související h s užíváním návykových látek a poruch vznikajících v souvislosti s různými formami závislostního chování.


Souhrn výsledků:

HMP je region s největším počtem problémových uživatelů drog (dále jen „PUD“) v ČR. Podle odhadů Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti je v HMP přibližně 14,7 tis. PUD, kdy v kontaktu se službami je cca 6 tisíc. Nejčastěji užívanou drogou je alkohol, nikotin a marihuana. V HMP jsou tradičně více zneužívány opiáty, zejména substituční preparáty, než pervitin. Převážná většina PUD užívá drogy injekčně.

Síť služeb v HMP poskytuje všechny typy zatím běžných adiktologických služeb. Kapacity sítě jsou prakticky vyčerpané, v tomto smyslu je „minimální“, protože rozhodně nemůže být menší. HMP se musí zaměřovat na rozšiřující a rozvojové projekty podle Akčního plánu protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2016 (dále jen „Akční plán“). Chybí služby uváděné v akčním plánu, např. ubytovny pro akutní uživatele drog. HMP má také nedostatek substitučních center a kontaktních a poradenských středisek.

V roce 2015 byla snaha zřídit nové kontaktní a poradenské centrum, protože tři v HMP provozovaná již kapacitně nestačí, ale nepodařilo se najít vhodné prostory. Pozitivní je, že došlo k rozšíření terénních programů, monitorování drogové situace v dalších lokalitách, vyhodnocení výsledků a přijetí opatření podporou vhodných služeb a spolupráce. V HMP začala fungovat Adiktologická ambulance SANANIM a Adiktologická ambulance Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Klinika adiktologie I. LF UK). Centrum ALMA, o.p.s., které bylo zaměřeno na doléčování žen závislých na alkoholu, mění svůj program a zaměřuje se i na muže a na adiktologickou ambulanci pro děti.

Pražské organizace se více věnují problematice patologického hráčství, mapování situace a ambulantní péči. V rámci oddělení prevence odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu HMP pokračovalo osamostatňování primární prevence rizikového chování od protidrogové politiky v teoretické části i praktickém provádění. Tato oblast se v rámci HMP stává značně rozsáhlou, a její samostatnost je tedy logickou potřebou. Ve výroční zprávě jsou data za primární prevenci uvedena.

Ze zpráv terénních pracovníků vyplývá, že mladí lidé stále více užívají alkohol, ke kterému je společnost tolerantní. Dále se zvyšuje počet uživatelů návykových látek bez domova, je tedy nutné uvažovat o společných službách pro osoby bez přístřeší a uživatele drog.

Podstatnou negativní změnou ovlivňující získávání a zpracování dat je ukončení dvacetileté etapy monitoringu o léčených uživatelích drog Hygienickou stanicí hlavního města Prahy (dále jen „HS HMP“). K této zásadní změně uspořádala Hygienická stanice hlavního města Prahy dne 3. 12. 2015 celorepublikovou konferenci „Sběr dat o léčených uživatelích drog“, které se zúčastnili zástupci všech krajských hygienických stanic Č a další zástupci institucí, které se zabývají sběrem dat drogové epidemiologie.

Využití dat Centrálního pracoviště drogové epidemiologie HS HMP bylo široké, například pro tvorbu výročních zpráv krajů i ČR, jako podklady pro Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které odesílá hlášení do European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost – dále jen „EMCDDA“), jako zdroj informací pro krajské protidrogové koordinátory a monitoring zdravotního stavu obyvatel kraje. Informace byly komplexní a ucelené. Získat takto komplexní informace z různých zdrojů bude výrazně obtížnější.

V roce 2015 oslavila významné výročí organizace SANANIM z. ú. SANANIM byl založen v roce 1990 jako první nestátní nezisková organizace zabývající se problematikou závislostí na nealkoholových drogách. Vznik jednotlivých programů organizace SANANIM je charakteristický pro rozvoj sítě služeb v HMP i ČR. SANANIM je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Činnost sdružení zabezpečuje více než 95 stálých zaměstnanců a na 40 externistů. Každoročně využije jeho služeb přes 7 tisíc klientů, převážně uživatelů drog.


Celou Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze v roce 2015 naleznete zde:

http://www.praha.eu/public/e5/1b/2d/2288315_703711_VZ_2015_HMP_fin.web.pdf


14.10.2016 10:54:56 | přečteno 1175x | Mgr. Barbora Vanišová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load