Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 111/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Přídavek na dítě

· Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s příjmem nižším než je čtyřnásobek životního minima rodiny.

· Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok.

· Přídavek je vyplácen ve třech úrovních v závislosti na příjmu rodiny. Výše dávky je stanovena jako násobek částky životního minima dítěte a příslušného koeficientu.

Nezaopatřené dítě má nárok na přídavek

Výše přídavku vyjádřená násobkem částky životního minima dítěte

Příjem rodiny vyjádřený násobkem částky životního minima

ve zvýšené výměře

0,36

do 1,5

v základní výměře

0,31

nad 1,5 do 2,4

ve snížené výměře

0,16

nad 2,4 do 4,0

· Výše přídavku na dítě podle věku nezaopatřeného dítěte a příjmu rodiny činí k 1. lednu 2007 měsíčně (v Kč)

Věk nezaopatřeného dítěte

Výše přídavku na dítě dle úrovně výměry měsíčně v Kč k 1.1.2007

zvýšená

základní

snížená

do 6 let

576

496

256

6 - 15 let

706

608

314

15 - 26 let

810

698

360

Sociální příplatek

· Nárok má rodič, který se stará o alespoň jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,20 násobek životního minima rodiny.

Úplná rodina
(oba rodiče) s počtem
nezaopatřených dětí:

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně
pro nárok na sociální příplatek od 1. 1. 2007:

1,0násobek životního
minima (maximální)

2,2násobek životního
minima (není nárok)

jedno do 6 let

7 080

15 576

dvě 5, 8 let

9 040

19 888

tři 5, 8, 12 let

11 000

24 200

čtyři 5, 8, 12, 16 let

13 250

29 150

· Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.

· Výše sociálního příplatku je odstupňována podle věku dítěte a příjmu rodiny. Jako příklad lze uvést situaci úplných rodin s jedním dítětem bez dalších sociálních událostí. Výše sociálního příplatku dle stáří dítěte a výše příjmu rodiny činí

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině

Sociální příplatek při rozhodném příjmu rodiny

v předchozím kalendářním čtvrtletí

měsíčně v Kč k 1. lednu 2007

1,0 ŽM

1,6 ŽM

2,0 ŽM

do 6 let*

873

437

146

6 - 15 let

1070

535

179

15 - 26 let

1 228

614

205

Pozn.: * rodina bez nároku na rodičovský příspěvek

· Sociální příspěvek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příspěvek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku. Nově se sociální příspěvek zvyšuje i rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.

Příspěvek na bydlení

· Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

· Normativní náklady na bydleníjsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

a) pro nájemní byty

Počet osob

v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis. obyvatel

50 000 - 99 999 obyvatel

10 000 - 49 999 obyvatel

do 9 999 obyvatel

1

3 339

2 893

2 659

2 518

2460

2

4 926

4 233

3 913

3 721

3640

3

6 764

5 858

5 440

5 188

5083

4 a více

8 545

7 453

6 948

6 644

6517

b) pro družstevní byty a byty vlastníků

Počet osob

v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis. obyvatel

50 000 - 99 999 obyvatel

10 000 - 49 999 obyvatel

do 9 999 obyvatel

1

2 236

2 236

2 236

2 236

2 236

2

3 362

3 362

3 362

3 362

3 362

3

4 730

4 730

4 730

4 730

4 730

4 a více

5 978

5 978

5 978

5 978

5 978

· Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 ( Praze 0,35)

· Nová právní úprava příspěvku na bydlení v praxi znamená, že příspěvek na bydlení podle dosavadních předpisů se naposledy vyplatí za prosinec 2006. Aby byl přiznán příspěvek na bydlení od ledna 2007 podle nových předpisů je třeba podat novou žádost na předepsaném tiskopise a doložit všechny rozhodné skutečnosti. Půjde zejména o náklady za bydlení za 4. čtvrtletí roku 2006.

Rodičovský příspěvek

· Nárok má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o alespoň jedno dítě mladší 4 let. Je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené, nárok na rodičovský příspěvek je prodloužen do 7 let věku dítěte.

· Rodičovský příspěvek náleží, pokud dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobnou instituci pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci. Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.

· Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné činnosti musí však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

· Výše rodičovského příspěvku je stanovena ve výši částky odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. Pro rok 2007 se tedy vychází z průměrné mzdy roku 2005 a rodičovský příspěvek tak od 1. ledna do 31. prosince 2007 činí 7 582 Kč měsíčně.

· Příjemcům rodičovského příspěvku se dávka zvýší automaticky; nemusí o nic žádat. Zvýšená částka se poprvé vyplatí za leden 2007 v únoru.

Příspěvek na školní pomůcky

· Nárok má dítě, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na přídavek na dítě.

· Příspěvek na školní pomůcky náleží dítěti jen jednou a vyplatí se v roce, kdy dítě nastupuje do 1. třídy.

· Výše příspěvku na školní pomůcky činí 1 000 Kč.

Dávky pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

· Nárok má nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče nejdéle do 26 let, pokud žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem.

· Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,30 násobek životního minima dítěte. V případě zdravotně postiženého dítěte se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, zvyšuje úměrně stupni postižení a činí 2,35 u dlouhodobě nemocného dítěte, 2,90 u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 3,10 u dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte. Výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé dítě se stanoví jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu 1,40.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte měsíčně v Kč k 1. lednu 2007

nezaopatřené dítě
ve věku

zdravé dítě

dlouhodobě
nemocné

dlouhodobě
zdrav. postižené

dlouhodobě těžce
zdrav. postižené

Koeficient 2,00

koeficient 2,10

koeficient 2,60

koeficient 2,80

do 6 let

3 680

3 760

4 640

4 960

od 6 do 15 let

4 508

4 606

5 684

6 076

od 15 do 26 let

5 175

5 288

6 525

6 975

zaopatřené nezletilé
dítě ve věku

zdravé dítě

dlouhodobě
zdrav. postižené

dlouhodobě těžce
zdrav. postižené

koeficient 1,20

koeficient 2,60

koeficient 2,80

od 15 do 18 let

3 640

7 540

8 060

Odměna pěstouna

· Nárok má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče.

· Výše odměny pěstouna je stanovena jako součin životního minima jednotlivce a koeficientu 1,00 za každé dítě svěřené do pěstounské péče. K 1. lednu 2007 činí odměna pěstouna za jedno dítě 3 126 Kč měsíčně.

Odměna pěstouna ve zvláštních případech

· Nárok má pěstoun, který se stará alespoň o tři děti v pěstounské péči nebo je-li pěstounovi svěřeno alespoň jedno dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči.

· Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50. Za každé další dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje 0,5 životního minima jednotlivce za každé svěřené dítě a o 0,75 životního minima jednotlivce jde-li o další dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči.

Počet dětí v pěstounské péči

Výše odměny pěstouna měsíčně v Kč k 1. lednu 2007

1

3 126

2

6 252

3

17 193

4

18 756

1dlouhodobě těžce zdravotně postižené

17 193

Příspěvek při převzetí dítěte

· Nárok na tuto jednorázovou dávkou má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče.

· Výše příspěvku při převzetí dítěte činí 4,45 násobek životního minima dítěte.

Věk dítěte

Výše příspěvku při převzetí dítěte měsíčně v Kč k 1. lednu 2007

do 6 let

7 120

od 6 do 15 let

8 722

od 15 do 26 let

10 013

Příspěvek na nákup motorového vozidla

· Nárok má pěstoun, který se v pěstounské péči stará minimálně o čtyři děti. Další podmínkou je, že toto vozidlo pěstoun nepoužívá k výdělečné činnosti.

· Výše dávky závisí na ceně motorového vozidla a může činit až 70% ceny, maximálně však 100 000 Kč. Tento příspěvek může být poskytnut též na opravu vozidla.

Porodné

· Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě. Jestliže žena, která porodila dítě, zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na dávku nárok otec. Na porodné má rovněž nárok osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

· Výše závisí na počtu současně narozených dětí. Je stanovena jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu, jehož hodnota činí při narození 1 dítěte 11,10 a při narození dvou a více dětí současně 16,60.

Počet současně narozených dětí

Výše porodného v Kč

k 1. lednu 2007

1 dítě

17 760

2 děti

53 120

3 děti

79 680

4 děti

106 240

Pohřebné

· Pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR nebo že se pohřeb konal na území ČR.

· Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč.

Vytvořeno 10.11.2006 10:22:16 | přečteno 3082x | Bc. Tereza Zoubková
load