Informace pro občany - sociální byty, bezbariérové byty, byty v DPS

Od 1.10.2006 je v platnosti Směrnice o pronajímání bytů v majetku hl.m.Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11, schválená RMČ Praha 11 dne 6.6.2006.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11 ( dále OSVZ) od 1.10.2006 přijímá k projednání :

1) žádosti o nájem sociálních bytů

2) žádosti o nájem bezbarierových bytů

3) žádosti o nájem bytů v Domech s pečovatelskou službou

O pronájmu zásadně rozhoduje Rada městské části Praha 11

Formuláře žádostí jsou k vyzvednutí v sekretariátu OSVZ, Praha 4, Nad Opatovem 2140 v I.patře č.dveří 104 v úředních hodinách nebo v informačních kancelářích úřadu. Jsou také uveřejněné ke stažení na web stránkách MČ Praha 11.

Na této adrese se také žádosti podávají.

Základní informace k podání jednotlivých žádostí:

Žádost o pronájem sociálního bytu

Pronájem bytu bude na dobu určitou, a to maximálně na 2 roky.

Kritérium pro výběr žadatelů

Základní určující kritérium je výše příjmu rodiny:

Rodina (všichni členové rodiny, žijící v bytě) nebo osamělý(á) žadatel(ka) s příjmy, nepřesahující 1,6 násobek životního minima, stanoveného v zákoně o životním minimu v době podání žádosti (nutno prokázat příjmem za posledních 12 měsíců před podáním žádosti)

Prokázání sociální potřebnosti - majetkové poměry (podle zákona o životním minimu
a zákona o sociální potřebnosti)

Doplňující kritéria:

podle zdravotního stavu:

· občan těžce zdravotně postižený (držitel mimořádných výhod II. a III.stupně - ZTP
či ZTP/P), plně invalidní občan

· rodina pečující o dítě těžce zdravotně postižené (pobírající na dítě příspěvek
pro osobu blízkou, dítě má přiznánu průkazku mimořádných výhod II. nebo
III. stupně - ZTP a ZTP/P)

podle sociální situace :

· rodina pečující o 3 a více dětí či osamělý rodič pečující o dvě a více dětí
(popř. osoby, jimž byly děti svěřeny do péče)

· dlouhodobá evidence na Úřadu práce s nemožností se zaměstnat (z důvodu věku nad 50 let, poživatel částečného invalidního důchodu)

· další prokazatelné individuální skutečnosti (evidence na OSVZ, schopnost hradit pravidelně nájemné, nemožnost zajištění přiměřeného bydlení atd.)

Žádost bude přijata pouze při splnění výše určených kriterií.

Uchazeč(i) o pronájem bytu musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise vyplněnou ve všech bodech odboru sociální péče a zdravotnictví. Odbor provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč k žádosti přiloží další doklady, které potvrzují údaje, uvedené v žádosti, či ukazují na další důvody k předložení žádosti. Uchazeč na místě žádost podepíše a odbor zabezpečí evidenci této žádosti v podatelně ÚMČ.

Žádost o nájem v bezbariérovém bytě

Pro koho je tento typ bydlení určen:

Občané - držitelé průkazů MV II. a III.stupně s těžkými a závažnými zdravotními pohybovými problémy se schopností základní sebeobsluhy a autonomního života (pokud chtějí žít samostatně) nebo s předpokladem spolubydlení osoby, schopné pro klienta zajišťovat asistenční služby v základním provedení.

Kdo může být uchazečem o pronájem bezbariérového bytu:

Uchazečem o pronájem bytu může být fyzická osoba, splňující tyto požadavky:

· trvalý pobyt na území MČ, případně v jiné městské části HMP

· zdravotní stav dle vyjádření lékaře odůvodňující potřebu bydlení v bezbariérovém bytě

· schopnost samostatného bydlení za předpokladu, že budou poskytnuty pečovatelské, případně asistentské služby

· Uchazečem může být i těžce zdravotně pohybově postižené nezletilé dítě, zastoupené zákonným zástupcem, splňující požadavky uvedené v bodě 5.1.

Uchazeč(i) o pronájem bytu musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise vyplněnou ve všech bodech OSVZ. Odbor provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč na místě žádost podepíše a odbor zabezpečí evidenci této žádosti v podatelně ÚMČ.

Žádost o pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou

Pro koho je tento typ bydlení určen :

Osoba, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo osamělá osoba, která byla uznána plně invalidní, a je zajištěna dávkami důchodového zabezpečení (starobní, vdovský, vdovecký, invalidní důchod) nebo jinými stálými příjmy.

Osoba, jejíž zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život (nevyžaduje komplexní ústavní péči - domov důchodců, léčebna pro dlouhodobě nemocné) a za předpokladu, že již využívá pečovatelskou službu nebo jí služby budou poskytnuty v rozsahu potřebném vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu.

Uchazečem o pronájem bytu v DPS může být fyzická osoba, splňující tyto požadavky:

· trvalý pobyt v MČ, případně v jiné městské části HMP

· věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu nebo plná invalidita osamělého občana

· má zavedenou pečovatelskou službu nebo předložil žádost na její zavedení

· je dostatečně mobilní a soběstačný v základních životních úkonech

· u dvojice (manželský pár, sourozenci, dvojice jiných příbuzných) zdravotní stav alespoň jednoho z nich odůvodňující poskytování pečovatelské služby, když druhý mu ze závažných důvodů potřebnou péči sám nemůže poskytnout.

Uchazeč(i) o pronájem bytu musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise vyplněnou ve všech bodech OSVZ. Odbor provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč na místě žádost podepíše a odbor zabezpečí evidenci této žádosti podatelně ÚMČ.

Vytvořeno 26.10.2006 10:45:25 | přečteno 9778x | Bc. Tereza Zoubková
load