Na obsah stránky

Jazyk:
 

Informace pro občany - sociální byty, bezbariérové byty, byty v DPS

Od 1.10.2006 je v platnosti Směrnice o pronajímání bytů v majetku hl.m.Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11, schválená RMČ Praha 11 dne 6.6.2006.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11 ( dále OSVZ) od 1.10.2006 přijímá k projednání :

1) žádosti o nájem sociálních bytů

2) žádosti o nájem bezbarierových bytů

3) žádosti o nájem bytů v Domech s pečovatelskou službou

O pronájmu zásadně rozhoduje Rada městské části Praha 11

Formuláře žádostí jsou k vyzvednutí v sekretariátu OSVZ, Praha 4, Nad Opatovem 2140 v I.patře č.dveří 104 v úředních hodinách nebo v informačních kancelářích úřadu. Jsou také uveřejněné ke stažení na web stránkách MČ Praha 11.

Na této adrese se také žádosti podávají.

Základní informace k podání jednotlivých žádostí:

Žádost o pronájem sociálního bytu

Pronájem bytu bude na dobu určitou, a to maximálně na 2 roky.

Kritérium pro výběr žadatelů

Základní určující kritérium je výše příjmu rodiny:

Rodina (všichni členové rodiny, žijící v bytě) nebo osamělý(á) žadatel(ka) s příjmy, nepřesahující 1,6 násobek životního minima, stanoveného v zákoně o životním minimu v době podání žádosti (nutno prokázat příjmem za posledních 12 měsíců před podáním žádosti)

Prokázání sociální potřebnosti - majetkové poměry (podle zákona o životním minimu
a zákona o sociální potřebnosti)

Doplňující kritéria:

podle zdravotního stavu:

· občan těžce zdravotně postižený (držitel mimořádných výhod II. a III.stupně - ZTP
či ZTP/P), plně invalidní občan

· rodina pečující o dítě těžce zdravotně postižené (pobírající na dítě příspěvek
pro osobu blízkou, dítě má přiznánu průkazku mimořádných výhod II. nebo
III. stupně - ZTP a ZTP/P)

podle sociální situace :

· rodina pečující o 3 a více dětí či osamělý rodič pečující o dvě a více dětí
(popř. osoby, jimž byly děti svěřeny do péče)

· dlouhodobá evidence na Úřadu práce s nemožností se zaměstnat (z důvodu věku nad 50 let, poživatel částečného invalidního důchodu)

· další prokazatelné individuální skutečnosti (evidence na OSVZ, schopnost hradit pravidelně nájemné, nemožnost zajištění přiměřeného bydlení atd.)

Žádost bude přijata pouze při splnění výše určených kriterií.

Uchazeč(i) o pronájem bytu musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise vyplněnou ve všech bodech odboru sociální péče a zdravotnictví. Odbor provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč k žádosti přiloží další doklady, které potvrzují údaje, uvedené v žádosti, či ukazují na další důvody k předložení žádosti. Uchazeč na místě žádost podepíše a odbor zabezpečí evidenci této žádosti v podatelně ÚMČ.

Žádost o nájem v bezbariérovém bytě

Pro koho je tento typ bydlení určen:

Občané - držitelé průkazů MV II. a III.stupně s těžkými a závažnými zdravotními pohybovými problémy se schopností základní sebeobsluhy a autonomního života (pokud chtějí žít samostatně) nebo s předpokladem spolubydlení osoby, schopné pro klienta zajišťovat asistenční služby v základním provedení.

Kdo může být uchazečem o pronájem bezbariérového bytu:

Uchazečem o pronájem bytu může být fyzická osoba, splňující tyto požadavky:

· trvalý pobyt na území MČ, případně v jiné městské části HMP

· zdravotní stav dle vyjádření lékaře odůvodňující potřebu bydlení v bezbariérovém bytě

· schopnost samostatného bydlení za předpokladu, že budou poskytnuty pečovatelské, případně asistentské služby

· Uchazečem může být i těžce zdravotně pohybově postižené nezletilé dítě, zastoupené zákonným zástupcem, splňující požadavky uvedené v bodě 5.1.

Uchazeč(i) o pronájem bytu musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise vyplněnou ve všech bodech OSVZ. Odbor provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč na místě žádost podepíše a odbor zabezpečí evidenci této žádosti v podatelně ÚMČ.

Žádost o pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou

Pro koho je tento typ bydlení určen :

Osoba, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo osamělá osoba, která byla uznána plně invalidní, a je zajištěna dávkami důchodového zabezpečení (starobní, vdovský, vdovecký, invalidní důchod) nebo jinými stálými příjmy.

Osoba, jejíž zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život (nevyžaduje komplexní ústavní péči - domov důchodců, léčebna pro dlouhodobě nemocné) a za předpokladu, že již využívá pečovatelskou službu nebo jí služby budou poskytnuty v rozsahu potřebném vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu.

Uchazečem o pronájem bytu v DPS může být fyzická osoba, splňující tyto požadavky:

· trvalý pobyt v MČ, případně v jiné městské části HMP

· věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu nebo plná invalidita osamělého občana

· má zavedenou pečovatelskou službu nebo předložil žádost na její zavedení

· je dostatečně mobilní a soběstačný v základních životních úkonech

· u dvojice (manželský pár, sourozenci, dvojice jiných příbuzných) zdravotní stav alespoň jednoho z nich odůvodňující poskytování pečovatelské služby, když druhý mu ze závažných důvodů potřebnou péči sám nemůže poskytnout.

Uchazeč(i) o pronájem bytu musí osobně předložit žádost na stanoveném tiskopise vyplněnou ve všech bodech OSVZ. Odbor provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč na místě žádost podepíše a odbor zabezpečí evidenci této žádosti podatelně ÚMČ.

26.10.2006 10:45:25 | přečteno 8786x | Bc. Tereza Zoubková

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Kontrolní výbor
Šansony na tvrzi
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Dětský den na Chodovské tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční výbor
Finanční komise
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load