Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Volná místa

Aktuální volná místa

Vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmi

Odbor: odbor majetkoprávní
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání: - bez bližší specifikace
Znalosti: - znalost problematiky hospodaření s obecním majetkem v
oblasti převodů nemovitého majetku, jeho pronájmu, včetně
výpůjček a zřizování věcných břemen
- zkušenosti s koordinací činností souvisejících s územním a
stavebním řízením z titulu vlastníka majetku MČ výhodou
- aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského
balíku MS (Word, Excel, Outlook)
Další dovednosti: - dobré komunikační a organizační schopnosti
- vítány zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
- psychická odolnost
- ochota se dále vzdělávat
- praxe v obdobné oblasti výhodou


nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 10
Datum zveřejnění: 16.11.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Sociální pracovník/pracovnice – referent/ka kontaktního místa pro bydlení

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání: - v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Znalosti: - dobrá orientace v legislativě pro oblast sociální péče a
sociálního zabezpečení a schopnost její aplikace v praxi
- odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výhodou
- vítány zkušenosti s poradenstvím občanům ve všech
záležitostech spojených s bytovou problematikou
- aktivní znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet,
apod.)
Další dovednosti: - velmi dobré komunikační schopnosti
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost
- citlivý a aktivní přístup k práci s klienty
nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 11
Datum zveřejnění: 2.12.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Terénní sociální pracovník/ce

Odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Obor vzdělání: - v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Znalosti: - praxe v oboru a znalost příslušné legislativy výhodou,
především pak v oblasti náhradní rodinné péče
- vítána dobrá orientace v oblasti rodinného práva
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti
sociálně právní ochrany dětí výhodou
- aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského
balíku MS (Word, Excel, Outlook)
Další dovednosti: - velmi dobré komunikační schopnosti
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost
- citlivý a aktivní přístup k práci s klienty

nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- příspěvek na rehabilitaci a rekondici
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 11
Datum zveřejnění: 2.12.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Terénní sociální pracovník

Odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Obor vzdělání: - v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Znalosti: - praxe v oboru a znalost příslušné legislativy výhodou,
především pak v oblasti náhradní rodinné péče
- vítána dobrá orientace v oblasti rodinného práva
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti
sociálně právní ochrany dětí výhodou
- aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského
balíku MS (Word, Excel, Outlook)
Další dovednosti: - velmi dobré komunikační schopnosti
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost
- citlivý a aktivní přístup k práci s klienty

nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- příspěvek na rehabilitaci a rekondici
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 11
Datum zveřejnění: 2.12.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka – veřejný opatrovník

Odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: - vítány obory zaměřené na oblast sociální, zdravotnickou, ekonomickou, správní, finanční, právní, pedagogickou, administrativní, apod.
Znalosti: - administrativní zdatnost
- aktivní uživatelská znalost práce na PC (kancelářský balík
MS Office, Outlook, Internet)
- znalost legislativy na úseku veřejného opatrovnictví výhodou
Další dovednosti: - dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném
projevu
- pozitivní a laskavý přístup při jednání s klienty
- psychická stabilita i v krizových situacích
- schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných
situacích
- fyzické předpoklady pro práci v terénu
- vítán aktivní řidič/ka, skupina B


nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 2.12.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka interního auditu a kontroly

Odbor: útvar interního auditu a kontroly
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Obor vzdělání: - ekonomické zaměření výhodou
Znalosti: - znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů
- znalost vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazků, ve znění pozdějších předpisů
- aktivní znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
Další dovednosti: - zodpovědnost a pečlivost v práci
- ochota učit se novým věcem
- dobré komunikační schopnosti, především v písemném
projevu

Uvítáme:
- znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů
- znalost zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů
- znalost zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů
- základní orientace v daňové oblasti


nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 29.11.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka koncepce a metodiky školství

Odbor: Odbor školství a kultury
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: - bez bližší specifikace
Znalosti: - vítána orientace v legislativě pro oblast školství, tělovýchovy
a sportu
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na
úseku školství výhodou
- vítána orientace v oblasti ekonomiky se zaměřením na státní
rozpočet škol
- zkušenosti s dotační politikou v oblasti školství,
především dotace zaměřené na EU výhodou
- orientace v tvorbě rozpočtu výhodou
- aktivní znalost práce na PC (MS Office, Outlook, Internet,
apod.
Další dovednosti: - dobré komunikační schopnosti v písemném i
mluveném projevu
- schopnost koncepční a metodické práce
- samostatnost a pečlivost v práci, organizační schopnosti
- znalost MČ Praha 11 výhodou
- zkušenosti z oblasti výkonu státní správy a samosprávy
výhodou


nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 29.11.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná referent/ka pro správu komunikací

Odbor: Odbor dopravy
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: - vítán ekonomický, technický či dopravní směr, pracovní místo je vhodné i pro absolventy
Znalosti: - vítán ekonomický, technický či dopravní směr, pracovní
místo je vhodné i pro absolventy
Další dovednosti: - dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací
schopnosti v písemném i mluveném projevu)
- flexibilita, samostatnost, přesnost a pečlivost v práci
- příjemné a profesionální jednání
- psychická odolnost
- dobrá orientace v terénu, případně s
využitím fotoaparátu a GPS
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jdeli
o cizího státního občana), datum a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou
uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
- dobrá orientace v mapových plánech výhodou
- fyzické předpoklady pro práci v terénu
- vítán aktivní řidič/ka s řidičským oprávněním pro sk. B

nabízíme benefity:
- dovolená v délce 5 týdnů
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 30.11.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka pozemních komunikací a staveb

Odbor: Odbor dopravy
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: - výhodou obory zaměřené na dopravu, pracovní místo je vhodné i pro absolventy
Znalosti: - znalost MČ Praha 11 a její dopravní situace výhodou
- vítána znalost problematiky vlastnických vztahů na úseku
pozemních komunikací
- vítána znalost platné legislativy, zejména zákon č. 183/2006
Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 361/2000 Sb., o
silničním provozu, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- uživatelská znalost práce na PC (min. uživatelsky MS Office,
Aspi, Outlook, aplikace doprava apod.)
- praxe ve veřejné správě výhodou
Další dovednosti: - vítány zkušenosti s projektováním dopravních staveb
- dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací
schopnosti v písemném i mluveném projevu)
- samostatnost, přesnost a pečlivost v práci
- psychická odolnost a asertivní chování
- schopnost pracovat v týmu
- prostorová představivost a koncepční myšlení
- chuť učit se novým věcem, flexibilita, nasazení

nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 30.11.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Správce počítačové sítě

Odbor: odbor kancelář tajemníka
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: IT, SŠ, VŠ technického směru
Znalosti: administrátorské znalosti OS Windows 10
zkušenost s administrací MS Windows server 2019 a vyšší,
MS Exchange server 2019
velmi dobrá znalost kancelářského balíku MS Office 2016 a
vyšší
Další dovednosti: znalost Active Directory
řidičský průkaz skupiny B výhodou
dobré komunikační a organizační dovednosti
spolehlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 29.11.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka územního řízení

Odbor: odbor výstavby
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání: - studijní obor stavebního, architektonického nebo právnického směru
Znalosti: - orientace v problematice a znalost příslušných právních
předpisů výhodou
- aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského
balíku MS (Word, Excel, Outlook)
Další dovednosti: - dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném
projevu
- fyzické předpoklady pro práci v terénu
- vítán aktivní řidič/ka sk. B

nabízíme benefity:
- dovolená v délce 5 týdnů
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 10
Datum zveřejnění: 2.12.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka

Odbor: odbor územního rozvoje
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání: - výhodou stavební či architektonické obory
Znalosti: - schopnost čtení stavebních výkresů a orientace v dokumentaci
- aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského balíku MS (Word, Excel, Outlook)
- znalost problematiky územního plánování a stavebního řádu výhodou
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti územního plánování výhodou
Další dovednosti: - dobré komunikační a organizační schopnosti
- psychická odolnost
- schopnost pracovat v teamu
- flexibilita a ochota se dále vzdělávat
- praxe v obdobné oblasti výhodou

nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 10
Datum zveřejnění: 2.12.2021
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení
1.10.2013 15:36:10 | přečteno 116999x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load