Harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané na území České republiky ve dnech - 2. a 3. června 2006

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb. (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

Dnů přede dnem voleb

Datum (den v týdnu, popř. hodina)

Úkol

Gestor

nejpozději 90

4. března

Prezident republiky vyhlásil volby na dny 2. a 3. června 2006. Rozhodnutí č. 31/2006 Sb. bylo publikované v částce Sbírky zákonů č. 15, která byla rozeslána dne 8. února 2006. Podle § 1 odst. 3 zákona je tak za den vyhlášení voleb považován 8. únor 2006

od vyhlášení voleb

8. února

V dostatečném časovém předstihu poskytnutí informace voličům s bydlištěm mimo území ČR o době a místě konání voleb, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů a o povinnosti před hlasováním předložit doklad k prokázání totožnosti a státního občanství ČR (§ 15 odst. 3 a § 19 odst. 3 zákona)

zastupitelské úřady

od vyhlášení voleb

8. února

Počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu -písemné podání s ověřeným podpisem voliče nebo osobně (§ 6a odst. 2 zákona)

voliči zapsaní ve stálých a zvláštních seznamech, obecní úřad, zastupitelský úřad

od vyhlášení voleb

8. února

Zákaz změny vymezení volebních okrsků (§ 3 odst. 1 zákona a § 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)

starosta

do 7 dnů od vyhlášení voleb

15. února (středa)

Vylosování volebního kraje, pod kterým budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky (§ 27 zákona)

Státní volební komise

nejpozději 80

14. března (úterý)

Poskytnutí seznamu registrovaných politických stran a politických hnutí krajským úřadům (§ 9 odst. 2 písm. c) zákona a § 2 odst. 1 vyhlášky)

Ministerstvo vnitra

nejpozději 72

22. března (středa)

Zřízení zvláštního účtu u České národní banky pro složení příspěvku na volební náklady (§ 31 odst. 4 zákona)

krajský úřad, Mag. hl. m. Prahy (dále jen “krajský úřad”)

nejpozději 66

28. března (úterý)

Podávání kandidátních listin příslušnému krajskému úřadu (§ 31 odst. 3 zákona)

zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic

66 - 60

28. března - 3. dubna (úterý-pondělí)

Přezkoumání kandidátních listin (§ 33 odst. 1 zákona)

krajský úřad

nejpozději 65

29. března (středa)

Předávání kopií podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu (§ 3 odst. 1 vyhlášky)

krajský úřad

nejpozději 62

1. dubna (sobota)

Předání seznamu kandidátů se shodným jménem, příjmením, věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných kandidátních listin krajským úřadem (§ 3 odst. 2 vyhlášky)

Český statistický úřad

60

3. dubna (pondělí)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (§ 14c písm. c) zákona)

starosta

nejpozději 60

3. dubna (pondělí)

Konec lhůty, ve které bylo možno doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty, popř. vzájemně měnit jejich pořadí (§ 32 odst. 4 zákona)

zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic

nejpozději 58

5. dubna (středa)

Výzva k odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 33 odst. 1 zákona)

krajský úřad

do 50

13. dubna (čtvrtek)

Odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 33 odst. 1 zákona)

zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic

49

14. dubna (pátek)

Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci a odmítnutí kandidátních listin (§ 33 odst. 2 a 3 zákona)

krajský úřad

nejpozději 48

15. dubna
(sobota)

Zaslání seznamu zaregistrovaných kandidátních listin a seznamu odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi (§ 3 odst. 4 vyhlášky)

krajský úřad

do 45

18. dubna (úterý)

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce (§ 14c písm. f) zákona)

starosta

nejpozději 45

18. dubna (úterý)

Losování čísel Státní volební komisí, kterými budou označeny hlasovací lístky. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a krajským úřadům (§ 33 odst. 6 zákona a § 4 odst. 1 vyhlášky)

Státní volební komise

nejpozději 41

22. dubna (sobota)

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§ 14e odst. 7 zákona)

starosta

nejpozději 40

23. dubna (neděle)

Doručení nebo předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (§ 6 odst. 5 písm. a) zákona)

voliči, kteří mají bydliště mimo území České republiky

39

24. dubna (pondělí)

Jmenování zapisovatele zvláštní okrskové volební komise (§ 14g odst. 1 zákona)

vedoucí zastupitelského úřadu

30

3. května (středa)

Uzavření zvláštních seznamů voličů a jejich neprodlené předání Ministerstvu zahraničních věcí (§ 6 odst. 6 zákona)

zastupitelské úřady

nejpozději 30

3. května
(středa)

Delegování zástupců politických stran, politických hnutí a koalic do okrskových volebních komisí (§ 14e odst. 3 zákona)

politické strany, politická hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány

30

3. května
(středa)

Jmenování předsedy a nejméně 2 členů zvláštní okrskové volební komise (§ 14g odst. 1 zákona)

vedoucí zastupitelského úřadu

nejpozději 21

12. května (pátek)

První zasedání okrskových volebních komisí (§ 14c písm. d) zákona)

starosta

nejpozději 21

12. května (pátek)

První zasedání zvláštních okrskových volebních komisí (§ 14g odst. 1 zákona)

vedoucí zastupitelského úřadu

nejpozději 20

13. května (sobota)

Registrace kandidátních listin na základě rozhodnutí soudu (§ 33 odst. 7 zákona)

krajský úřad

nejpozději 20

13. května (sobota)

Sdělení konečného znění zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady Ministerstvu vnitra (§ 6 odst. 6 zákona)

Ministerstvo zahraničních věcí

16

17. května (středa)

Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (§ 16 odst. 1 zákona)

starosta

16 dnů až 48 hodin před zahájením voleb

17. května (středa) až 31. května (středa) 14.00 hodin

Vyhrazení v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času pro kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována (§ 16 odst. 4 zákona)

Český rozhlas, Česká televize, politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována

nejpozději 15

18. května (čtvrtek)

Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 15 odst. 1 zákona)

starosta

nejpozději 15

18. května (čtvrtek)

Možnost sdělení kontaktní adresy Českému statistickému úřadu pro technické připojení za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje a České republiky v elektronické formě, jehož parametry neprodleně sdělí Český statistický úřad (§ 45 odst. 1 zákona)

politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, Český statistický úřad

15

od 18. května (čtvrtek)

Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat (§ 6a odst. 2 zákona)

obecní úřad, zastupitelský úřad

nejpozději 7

26. května (pátek)

Konec lhůty pro doručení písemného podání - žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče (§ 6a odst. 2 zákona)

voliči, obecní úřad, zastupitelský úřad

nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování

26. května (pátek) do 14.00 hodin

Předání údajů obecnímu úřadu pro zápis do zvláštního seznamu voličů od správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení (§ 6 odst. 1 a 2 zákona)

příslušné subjekty

3 až do ukončení hlasování

od 30. května (úterý) až do 3. června (sobota) 14.00 hodin

Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů (§ 16 odst. 3 zákona)

nejpozději 3

30. května (úterý)

Dodání hlasovacích lístků voličům (§ 38 odst. 4 zákona)

starosta (v obcích, kde není starosta, místostarosta, není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu)

nejpozději 3

30. května (úterý)

Dodání hlasovacích lístků přenosovou technikou na zastupitelské úřady, které nejsou stanovené ve vyhlášce (§ 38 odst. 5 zákona)

Ministerstvo zahraničních věcí

nejpozději 48 hodin před zahájením voleb

31. května (středa) 14.00 hodin

Dodání hlasovacích lístků na zastupitelské úřady stanovené vyhláškou (§ 38 odst. 5 zákona)

Ministerstvo zahraničních věcí

nejpozději 48 hodin před zahájením voleb

31. května (středa) 14.00 hodin

Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury (§ 36 odst. 1 zákona)

kandidáti, zmocněnci politických stran, politických hnutí nebo koalic

od 48 hodin před zahájením voleb do zahájení voleb

od 31. května (středa) 14.00 hodin do 2. června (pátek) 14.00 hodin

Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání ve všech volebních místnostech, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb; ve volebních místnostech v zahraničí zajistit zveřejnění prohlášení prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí (§ 36 odst. 4 zákona)

krajský úřad, Ministerstvo zahraničních věcí

2

31. května (středa) 16.00 hodin

Uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů (§ 1 odst. 6 vyhlášky a § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)

obecní úřad, zastupitelský úřad

2

31. května (středa)

Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 6a odst. 2 zákona)

voliči, obecní úřad, zastupitelský úřad

nejpozději 24 hodin před zahájením voleb

1. června (čtvrtek) do 14.00 hodin

Tisk nebo rozmnožení dostatečného množství hlasovacích lístků na těch zastupitelských úřadech, kam byly zaslány přenosovou technikou

vedoucí zastupitelského úřadu

1. den voleb

2. června (pátek)

Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 38 odst. 4 zákona)

starosta (v obcích, kde není starosta, místostarosta, není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu)

dny voleb/ hlasování

1., 2. června (čtvrtek, pátek)

Zajištění průběhu hlasování ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí podle § 1 odst. 5 písm. a) zákona (§ 18 a násl. zákona)

zvláštní okrskové volební komise

dny voleb hlasování

2., 3. června (pátek, sobota)

Zajištění průběhu hlasování na území České republiky; ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí podle § 1 odst. 5 písm. b) a c) zákona (§ 18 a násl. zákona)

okrskové volební komise, zvláštní okrskové volební komise

Podle § 1 odst. 6 zákona se dnem voleb rozumí první den voleb na území České republiky, nestanoví-li zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.

Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky

§ 86 zákona - Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny se může politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.

§ 19 odst. 7 zákona - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

§ 16 odst. 6 zákona - V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty.

§ 11 odst. 3 písm. d) zákona - Pověřený zaměstnanec Českého statistického úřadu vydává pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve druhý den voleb.

§ 43 odst. 6 zákona - Nesplní-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po zahájení sčítání podle § 40, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, může být celkový výsledek voleb za volební kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku nepřihlíží.

§ 87 odst. 1 zákona - Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována, (dále jen „navrhovatel“). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

§ 52a zákona - Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Státní volební komisí.

§ 53 odst. 2 zákona - V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá Státní volební komise osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi v pořadí podle § 51 do 7 dnů od právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 87).

§ 53 odst. 1 zákona - Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Poslanecké sněmovny do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že druhým dnem voleb byli zvoleni.

§ 8 odst. 2 vyhlášky - Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Úřad Městské části Praha 1 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštních volebních okrscích od zvláštních okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; ostatní hlasovací lístky zničí.

§ 12 odst. 4 vyhlášky - Odměnu podle odstavce 1 pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.

§ 12 odst. 5 vyhlášky - Odměnu podle odstavce 1 pro členy zvláštní okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti zvláštní okrskové volební komise zastupitelský úřad, u kterého je zvláštní okrsková volební komise zřízena, v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni voleb.

Vytvořeno 7.3.2006 14:01:43 | přečteno 2270x | Josef Štěrba
load