Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva MČ Praha 11

O Z NÁ M E N Í

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy
a do Zastupitelstva městské části Praha 11 podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 11 se uskuteční
v pátek dne 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu dne 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místo konání voleb :
viz. příloha oznámení

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Praze dne 18.09.2006

Marta Šorfová
starostka městské části Praha 11

Vytvořeno 4.10.2006 14:33:39 | přečteno 5178x | Josef Štěrba
load