Na obsah stránky

ENDE
 

Sportcentrum Háje, Multifunkční sportovní areál

Záměr výstavby sportovního areálu při východní straně školy v ulici K Milíčovu.

Investor

HAMR - Sport a.s., se sídlem K vodě 3200/3,  106 00 Praha 10

Multifunkční sportovní areál - ul. K Milíčovu, obrázek se otevře v novém okně

Generální projetkant

ARX STUDIO architekti, se sídlem Bruselská 14, 120 00 Praha 2

Záměr

Na části pozemku parc. č. 914 k. ú. Háje v areálu ZŠ K Milíčovu je navržen multifunkční sportovní areál. Areál je tvořen sportovní halou s obslužným objektem a venkovními sportovišti. Hala je jednopodlažní o rozměrech 45 x 112 m. Měla by být využívána pro stolní tenis, gymnastiku a badminton. Jednotlivá sportoviště se navrhují oddělit mobilními zástěnami, uspořádání sportovišť je variabilní. Světlá výška haly je navržena 7 m, celková výška haly včetně atiky je 9 m. Obslužný objekt je třípodlažní. V 1. NP je navržen vstup s komunikačním jádrem, restaurace se zázemím a dětský koutek. Ve 2. NP jsou navrženy šatny a umývárny pro celý areál. Ve 3. NP jsou sály pro aerobik, jógu apod. a technické zázemí pro obě budovy. Celková výška objektu včetně atiky je 15 m. Venkovní sportoviště jsou navržena v jižní části areálu, je navrženo 8 tenisových kurtů a 6 beachvolejbalových kurtů. V návaznosti na restauraci v 1. NP je na jihozápadní straně navržena venkovní terasa a venkovní dětské hřiště. Areál se doplňuje plochami zeleně. Parkování pro sportovní areál je navrženo v severní části areálu s kapacitou 136 parkovacích stání pro osobní automobily. Dále je navrženo menší parkoviště, které je určené pro rodiče dětí, které navštěvují ZŠ K Milíčovu. Parkoviště je navrženo jako průjezdné s podélnými stáními, kapacita je 26 parkovacích stání pro osobní automobily.

Informace

Stavba sportovišť je s přestávkami plánována a projednávána od roku 2003. Původně měla navrhovaná dostavba obsahovat sportoviště pro tenis, softbal a hokejbal, každé sportoviště mělo mít svého investora. Jako žadatel o vydání územního rozhodnutí vystupovala MČ Praha 11 - odbor školství. V roce 2003 bylo vydáno územní rozhodnutí, které bylo po odvolání odboru stavebního MHMP zrušeno. Dne 10.06.2005 bylo odborem výstavby ÚMČ Praha 11 (dále "OV") vydáno nové rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 27.10.2005. Stavební povolení na tuto akci na I. etapu přípojky inženýrských sítí a parkoviště bylo vydáno dne 30.10.2006.

V roce 2009 podala spol. MATCHPOINT s.r.o. žádost o vydání změny územního rozhodnutí č.j. OV/2005/000951/Vo-úr ze dne 10.06.2005. Dne 31.03.2010 bylo vydáno rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby č.j. MCP11/10/019951/OV/Vo.

Dne 25.02.2015 oznámil OV zahájení územního řízení o změně územního rozhodnutí na žádost spol. HAMR - Sport a.s. ze dne 02.06.2014. Dne 20.04.2015 vyzval OV žadatele k doplnění údajů a podkladů potřebných pro vydání změny územního rozhodnutí. Termín pro doplnění byl stanoven na 30.05.2015. Zároveň OV přerušil územní řízení na dobu doplnění údajů a podkladů. Proti přerušení územního řízení v souvislosti s výzvou k doplnění údajů a podkladů podal investor odvolání. OV vyrozuměl dne 29.07.2015 úřední vyhláškou účastníky řízení o podaném odvolání a zároveň je vyzval, aby se k němu vyjádřili. Dne 16.06.2016 bylo na dobu 1 roku přerušeno územní řízení.

Dne 10.11.2016 obdržel odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11 žádost spol. HAMR - Sport a.s. o vyjádření k záměru výstavby Multifunkčního sportovního areálu. K žádosti byla přiložena nová studie nazvaná "Sportcentrum Háje, Multifunkční sportovní areál", kterou zpracovalo ARX STUDIO architekti v září 2016. Dne 14.11.2016 byl investor vyzván k doplnění dokumentace. Dne 30.01.2017 obdržela MČ Praha 11 požadované doplnění (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 22.03.2017 byl záměr projednán na setkání vedení MČ Praha 11 s občany v ZŠ K Milíčovu (prezentace ikona souboruZDE). MČ Praha 11 obdržela v březnu 2017 tři žádosti o informace k záměru dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (na žádosti bylo odpovězeno v dubnu 2017, více na https://www.praha11.cz/cs/urad/poskytovani-informaci/odpovedi-na-zadosti-podle-zakona-c-106-1999-sb.html). Dne 07.09.2017 OV zastavil územní řízení (ke stažení ikona souboruZDE) zahájené dne 02.06.2014.

14.5.2010 9:45:28 - aktualizováno 2.5.2017 8:14:35 | přečteno 13878x | Ing. Petra Vlášková

Navigace

 
load