Na obsah stránky

ENDE
 

Nový Opatov

Záměr výstavby areálu pro administrativu (veřejnou i soukromou), obchod, služby, hotel a stravování při ul. Chilské, k. ú. Chodov.

 Investor 

STAROCHODOVSKÁ a.s., se sídlem Vinohradská 22, 120 00 Praha 2

 Nový Opatov, obrázek se otevře v novém okně

 Generální
 projektant 

United Architect Studio, s.r.o., se sídlem Nad obcí II 1930/7, 140 00 Praha 4

 Záměr

Areál je navržen západně od ul. Chilské, mezi tuto ulici a zástavbu Starého Chodova. Na jihu zasahuje k rampám křižovatky dálnice D1 s ul. Chilskou, na severu k Litochlebskému náměstí. Areál (polyfunkční centrum) je složeno ze 6 budov, úpravy výstupů z vestibulu stanice metra Opatov a zastávek autobusů MHD. Využití objektů: 72 % - administrativa, 14 % - obchod, 12 % - hotel a 2 % - stravování. Součástí záměru je i realizace 2 komunikačních propojení z ul. Chilské západním směrem, výstavba parku západně od navrhovaných objektů, řešení sítí technické infrastruktury, úpravy komunikací v dotčeném území a komunikační napojení objektů na ul. Chilskou. V areálu je navrženo celkem 3.211 parkovacích míst, z toho 107 míst pro invalidy. V podzemních parkovištích je navrženo 3.155 parkovacích míst, 56 míst je navrženo na povrchu. Z navržených 3.211 míst je 100 míst určeno pro P+R a 100 míst jako rezerva pro administrativu.

 Informace

Odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zveřejnil dne 30.01.2015 stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Záměr je přijatelný z hlediska jeho vlivů na životní prostředí ve variantě "100" popsané v dokumentaci vlivů záměru a při splnění požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví. Dne 25.01.2017 vydal odbor ochrany prostředí MHMP souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13.12.2011, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Více informací v informačním systému EIA (PHA845).

 Souvisejí
 informace


Dne 25.03.2015 obdržel odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11 ikona souboruŽádost o vyjádření k záměru vč. architektonické studie a ikona souboruŽádost o vyjádření k výjimečně přípustné stavbě vjezdové rampy do podzemních garáží. Dne 03.11.2015 přijala RMČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1453/42/R/2015, ve kterém nesouhlasí se záměrem. Dne 12.11.2015 přijalo ZMČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0003/11/Z/2015, ve kterém nesouhlasí se záměrem. Dne 05.12.2016 přijala RMČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1435/41/R/2016, ve kterém nesouhlasí s úpravou Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. U0968/2013.

19.12.2012 9:47:13 - aktualizováno 10.2.2017 11:01:49 | přečteno 10569x | Ing. Pavla Medunová

Navigace

 
load