Na obsah stránky

ENDE
 

Záměry mimo Jižní Město

Základní informace o vybraných záměrech výstavby mimo území městské části Praha 11.

Jedná se o záměry, které se nachází mimo území Jižního Města, nicméně mohou městskou část Praha 11 přímo či nepřímo ovlivňovat. Jedná se o záměry, které jsou ve fázi architektonické studie, posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. proces EIA), probíhajícího územního či stavebního řízení, nebo jsou ve výstavbě. Aktuální informace o záměrech ve fázi EIA naleznete v informačním systému EIA, o záměrech ve fázi územního a stavebního řízení na příslušném stavebním úřadě.


Milíčovské kopce

V dubnu 2017 zveřejnila městská část Praha – Újezd na svých webových stránkách studii nazvanou „Milíčovské kopce“ z března 2017, jejímž objednatelem je MČ Praha – Újezd a zpracovatelem spol. ZONA architekti s.r.o. Jedná se o plošnou revitalizaci a nové využití Milíčovských vrchů v k. ú. Újezd u Průhonic na území městské části Praha – Újezd v těsné blízkosti jižní hranice městské části Praha 11. Území dotčené záměrem se nachází dle Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy ve funkční ploše SO1,3 – přírodní rekreační plochy, částečně urbanizované rekreační plochy. Dále se nachází v přírodním parku Botič – Milíčov. V současné době řešené území Milíčovských kopců vykazuje přírodě blízký charakter a je tvořeno převážně souvislými zapojenými porosty dřevin (stromové i keřové patro), vrcholové partie jednotlivých kopců jsou tvořeny travnatými plochami. Prostupnost území je zajištěna sítí zpevněných cest. Lokalita Milíčovských kopců slouží vzhledem ke svému charakteru jako rekreační zázemí pro obyvatele okolní zástavby a vytváří přechodovou plochu mezi zvláště chráněným územím Milíčovského lesa a zástavbou Jižního Města. Pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa městské části Praha - Újezd nebo soukromých vlastníků. Studie navrhuje aktivity na aktivní odpočinek a relaxaci, poznání a sportovní vyžití: turistické trasy, cyklotrasy, in – line trasy (cesty, lávky), rozhlednu, místo pro pétanque, outdoor gymnastiku, lanový park, piknikové sezení, sjezdovku pro děti s vlekem, bufetem, WC a  zázemím, dále pak urnový háj, vinohrad a novou vodní nádrž pro vodu na zasněžování a zavlažování vinohradu. Na webových stránkách MČ Praha – Újezd byla zveřejněna studie a anketa (dostupné na http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=392). MČ Praha 11 zaslala dne 09.05.2017 ke studii následující ikona souborupřipomínky.


Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty (Choceradská - Senohrabská) 

Novostavba bytového domu s podnoží hromadných garáží je navržena na pozemku parc. č. 2848/826 v k.ú. Záběhlice, městská část Praha 4. Pozemek je ze severní strany vymezen ulicí Choceradská a ze západu ulicí Senohrabská. K východní straně předmětného pozemku  přiléhá pozemek obklopující stávající bytové domy č. p. 3118 až 3120. Jižní část pozemku se nachází ve funkční ploše ZMK - zeleň městská a krajinná, do které vlastní objekt bytového domu ani hromadných garáží nezasahuje. V současné době se na pozemku nachází plocha parkoviště ze zatravňovacích tvárnic. Parkovací plocha bude odstraněna a její kapacita nahrazena parkovacími stáními v navrhovaném objektu hromadných garáží. Navrhovaná stavba bude rozdělena na objekt SO.05.A (bytový dům) a SO.05.B (garážový dům), vzájemně od sebe oddělené dilatací. Bytový dům bude mít 2 podzemní a 10 nadzemních podlaží. V bytovém domě je navrženo celkem 68 bytů a jeden nebytový prostor v parteru domu. Vstup do objekt bude situován při severozápadním nároží domu. Doprava v klidu pro potřeby bytového domu bude řešena 47 garážovými stáními situovanými ve třech podlažích hromadné garáže bytového domu a podél vjezdové komunikace na pozemku investora bude umístěno dalších 11 venkovních stání. V garážovém domě bude pro stávající rezidenty jako náhrada za zrušené parkoviště umístěno celkem 90 parkovacích stání. Na území MČ Praha 11 se na pozemku parc. č. 2322/3 v k.ú. Chodov navrhuje pouze malá část stavby – povrchový tok vedený z nové retenční nádrže ústící do nádrže na Chodoveckém potoku.

Dne 29.10.2013 se MČ Praha 11 ikona souboruvyjádřila ve zjišťovacím řízení v procesu EIA. Dne 07.02.2014 byl vydán závěr zjišťovacího řízení se závěrem, že záměr nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Dne 07.05.2014 podala spol. PROCTUS 4 s.r.o. žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Po provedeném územním řízení bylo odborem stavebním ÚMČ Praha 4 vydáno rozhodnutí ze dne 21.12.2015 pod č. j. P4/126220/15/OST/JARY, kterým byla stavba umístěna. Dne 15.01.2016 podala MČ Praha 11, jako účastník územního řízení, zastoupená odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11, ikona souboruodvolání proti rozhodnutí o umístění stavby. Na základě podaného odvolání bylo rozhodnutí stavebního úřadu zrušeno rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu dne 05.08.2016  č. j. MHMP 1324823/2016 a věc byla vrácena k novému projednání. Žadatel předložil podáním dne 31.10.2016 pod č. j. 142183 nové podklady k posouzení navrhovaného záměru. Odbor stavební ÚMČ Praha 4 oznámil pokračování územního řízení opatřením ze dne 01.12.2016. Dne 13.12.2016 vzala MČ Praha 11, jako účastník územního řízení, zastoupená odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11, ikona souboruzpět část námitek proti územnímu rozhodnutí. Dne 20.01.2017 bylo vydáno ikona souborurozhodnutí o umístění stavby a dne 02.03.2017 nabylo rozhodnutí právní moci.

Navigace

 
load