Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Postup pořízení nového ÚP

Pořízení nového Územního plánu hlavního města Prahy ve vztahu k platným předpisům.

V této stati se bez trochy odborných termínů již neobejdeme, neboť se vlastně jedná o přímou a konkrétní aplikaci jednotlivých požadavků a ustanovení stavebního zákona na praktickém případu pořízení Územního plánu hl. m. Prahy. Pokusili jsme se o co nejstručnější a nejvýstižnější formulace jednotlivých požadavků stavebního zákona s odkazem na konkrétní ustanovení příslušného paragrafu či odstavce tak, aby předložený text byl v zákoně „dohledatelný“. Vznikla tak jakási „kuchařka“, podle které si každý může zkontrolovat v jaké fázi se pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy toho času nachází, kdy se k jeho obsahu může vyjádřit a jaké kroky budou při pořizování ještě následovat.

Důvody pro pořízení nového územního plánu

Od 01.01.2007 platí nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), který nově pojímá celý proces tvorby a obsahu územně plánovacích dokumentací. Mimo jiná opatření ukončuje platnost Územních plánů sídelních útvarů k datu 31.12.2015. Hlavní město Praha má platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, který byl schválen 09.09.1999. Z nového stavebního zákona vyplývá, že do 01.01.2016 musí být vydán nový Územní plán hlavního města Prahy.

Pořizování územního plánu

Veškeré činnosti spjaté s vypracováním, pořizováním a vydáním územního plánu se řídí především stavebním zákonem a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Územní plán se vydává opatřením obecné povahy, jeho pořizovatelem je odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy a zpracovatelem Útvar rozvoje hl. m. Prahy.

Pořízení územního plánu lze rozdělit do tří etap:

 • Zpracování, projednání a schválení návrhu zadání územního plánu - návrh zadání Územního plánu hl. m. Prahy byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 29.05.2008 usnesením č. 17/43.
 • Zpracování, projednání a schválení konceptu variantních řešení územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj - tato etapa se zpracovává buď na základě požadavku dotčeného orgánu ochrany přírody, nebo pokud je nutno ověřit variantní řešení územního plánu.
 • Zpracování, projednání, schválení a vydání územního plánu.

pozn.: V textu jsou tučně kursivou uvedeny kroky a činnosti s právem účasti veřejnosti.

1. Návrh zadání územního plánu

Zpracování, projednání a schválení návrhu zadání územního plánu vychází z §47 stavebního zákona. Jednotlivé kroky jsou uvedeny níže.

 • Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy o pořízení územního plánu č. 7/1 ze dne 31.05.2007. Harmonogram, který je v příloze usnesení, předpokládal ukončení procesu pořizování a projednání nového územního plánu v Zastupitelstvu hl. m. Prahy již koncem roku 2010. V současné době je již zřejmé, že tento proces bude trvat déle a i lhůta stanovená stavebním zákonem se posunula.
 • Zpracování návrhu zadání pořizovatelem (Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební a územního plánu) - odstavec (1), náležitosti obsahu návrhu zadání stanovuje příloha č. 6 vyhlášky.
 • Projednání návrhu zadání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, Ministerstvem pro místní rozvoj a veřejností . Návrh zadání je vystaven po dobu 30 dnů a v této lhůtě může každý uplatnit své připomínky.
  Dotčené orgány a Ministerstvo pro místní rozvoj mohou uplatnit své požadavky, sousední obce mohou uplatnit své podněty - odstavec (2).
 • Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel může upravit návrh zadání (požadavky dotčených orgánů musí být zohledněny) - odstavec (4)
 • Projednání a schválení návrhu zadání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a rozhodnutí o zpracování konceptu územního plánu - odstavec (5)

První etapa pořízení a schválení návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy byla ukončena schválením návrhu zadání Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 29.05.2008 usnesením č. 17/43.

2. Koncept územního plánu

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo zpracování konceptu územního plánu, Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dnes Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) zpracuje koncept územního plánu ve variantách spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území hl. m. Prahy - § 47 stavebního zákona, odstavec (1). Po zpracování konceptu následují další činnosti:

 • Vystavení konceptu územního plánu na dobu 30 dnů a jeho veřejné projednání spojeného s výkladem - § 48 stavebního zákona, odstavec (2).
 • Zástupce veřejnosti a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch mohou do 15 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit své námitky připomínky - § 48 stavebního zákona, odstavec (2)
 • Každý může do 15 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit své připomínky - § 48 stavebního zákona, odstavec (2)
 • Dotčené orgány mohou do 15 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit svá stanoviska - § 48 stavebního zákona, odstavec (3)
 • Sousední obce mohou do 15 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit své připomínky z hlediska využití navazujícího území - § 48 stavebního zákona, odstavec (4)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj může do 30 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit svá stanoviska s podmínkami pro zajištění koordinace využívání území - § 48 stavebního zákona, odstavec (5)
 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území hl. m. Prahy projedná Rada obcí (tento orgán není doposud pro hl. m. Prahu určen) a své vyjádření předá pořizovateli s doporučením jedné varianty - § 48 stavebního zákona, odstavec (6)
 • Na základě výsledků projednání konceptu územního plánu zpracuje pořizovatel pokyny pro zpracování návrhu územního plánu - § 49 stavebního zákona, odstavec (1)
 • Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu projedná Zastupitelstvo hl. m. Prahy - § 49 stavebního zákona, odstavec (3).

3. Návrh územního plánu:

Podle schválených pokynů zpracuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy návrh územního plánu - § 50 stavebního zákona, odstavec (1), obsah územního plánu stanovuje příloha č. 7 bod I. vyhlášky. Po zpracování návrhu následují další činnosti:

 • Společné jednání o návrhu územního plánu pro dotčené orgány, sousední obce, Ministerstvo pro místní rozvoj a hlavní město Prahu. Dotčené orgány a Ministerstvo pro místní rozvoj mohou uplatnit svá stanoviska. Sousední obce mohou uplatnit své připomínky - § 50 stavebního zákona, odstavec (2)
 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v Radě obcí (od tohoto bodu je možné upustit, pokud se obsah neliší od projednání v konceptu) - § 50 stavebního zákona, odstavec (3) - na území hl. m. Prahy není rada obcí ustanovena.
 • Posouzení návrhu územního plánu Ministerstvem pro místní rozvoj před řízením o jeho vydání (posouzení koordinace ve využívání území s ohledem na širší vztahy a soulad s politikou územního rozvoje) - § 51 stavebního zákona, odstavec (1) a (2)
 • Upravený a posouzený návrh územního plánu se veřejně projedná, to znamená, že upravený návrh územního plánu je vystaven na dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí - § 52 stavebního zákona, odstavec (1)
 • Na veřejné projednání jsou přizváni zástupci hl. m. Prahy, dotčených orgánů a sousedních obcí - § 52 stavebního zákona, odstavec (1)
 • Zástupce veřejnosti a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch mohou podat nejpozději při veřejném projednání své námitky - § 52 stavebního zákona, odstavec (2) a (3).
 • Každý může uplatnit nejpozději při veřejném projednání k návrhu územního plánu své připomínky - § 52 stavebního zákona, odstavec (3).
 • Dotčené orgány mohou uplatnit na závěr veřejného projednání stanovisko k námitkám a připomínkám.
 • Pořizovatel vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu a k návrhu územního plánu - § 53 stavebního zákona, odstavec (1)
 • Pořizovatel zpracuje odůvodnění územního plánu - § 53 stavebního zákona, odstavec (5), obsah odůvodnění stanovuje příloha č. 7 bod II. vyhlášky
 • Pořizovatel předloží Zastupitelstvu hl. m. Prahy k projednání návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním - § 54 stavebního zákona, odstavec (1)
 • Zastupitelstvo hl. m. Prahy vydá územní plán a zruší platnost starého územního plánu.

Projednání návrhu zadání, pokynů pro zpracování návrhu územního plánu a schválení územního plánu v Zastupitelstvu hl. m. Prahy může být přítomna veřejnost. V souladu s jednacím řádem Zastupitelstva hl. m. Prahy se může veřejnost k projednávaným dokumentům vyjádřit.

zpracoval odbor územního rozvoje

28.8.2009 15:09:51 - aktualizováno 9.2.2015 10:44:35 | přečteno 4327x | Ing. Petra Vlášková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load