Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Aktuální stav pořizování k 07.06.2012

Aktuální stav pořízení nového Územního plánu hl. m. Prahy a činnosti městské části Praha 11 ke dni 07.06.2012.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy přijalo na svém zasedání dne 31.05.2007 usnesení č. 7/1, o pořízení nového Územního plánu hlavního města Prahy (dále jen ÚP). V příloze č. 1 je uveden časový sled a návaznost jednotlivých činností, který již nemůže být splněn. Pořízení Územního plánu hl. m. Prahy se řídí ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb (dále jen vyhláška).

I. Návrh zadání

květen 2007 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesení č. 7/1 o pořízení nového Územního plánu hl. m. Prahy.
červenec 2007

Pořizovatel územního plánu, odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, projednal v průběhu července a srpna 2007 návrh zadání nového územního plánu s dotčenými orgány, sousedními obcemi, městskými částmi, veřejností a ostatními subjekty.

srpen 2007[1]

Útvar rozvoje hlavního města Prahy, jako zpracovatel Územního plánu oslovil samosprávy městských částí, úřady a instituce i laickou veřejnost se žádostí o poskytnutí podnětů do nového územního plánu.

září 2007

Pořizovatel upravil návrh zadání podle požadavků a podnětů vzešlých z projednání návrhu zadání a připravil předložení upraveného návrhu zadání k projednání v Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

říjen 2007 Městská část Praha 11 zaslala Útvaru rozvoje hl. m. Prahy obecné podněty pro nový územní plán.
únor 2008[1]

Starostové městských částí obdrželi výzvu k předání dílčích námětů a představ na zpracování nového územního plánu.

duben 2008 Městská část Praha 11 zaslala své připomínky a náměty k územnímu plánu - ikona souboruPodněty k novému územnímu plánu. Dokument odsouhlasila Rada MČ Praha 11 usnesením č. 0331/10/R/2008 dne 30.04.2008.
květen 2008

Zastupitelstvo hl. m. Prahy přijalo dne 29.05.2008 usnesení č. 17/43, kterým schválilo Zadání Územního plánu hl. m. Prahy

II. Zpracování a projednání konceptu

listopad 2008 Proběhla konzultace mezi městskou částí Praha 11 a Útvarem rozvoje hl. m. Prahy nad rozpracovaným konceptem nového územního plánu podle požadavků Statutu hl. m. Prahy.
prosinec 2008 Městská část Praha 11 zaslala Útvaru rozvoje hl. m. Prahy své ikona souborupřipomínky k rozpracovanému konceptu územního plánu hl. m. Prahy, které byly odsouhlaseny usnesením Rady MČ Praha 11 č. 0952/26/R/2008 ze dne 03.12.2008.
listopad 2009

Vystavení konceptu ÚP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území k veřejnému nahlédnutí v termínu od 02.11.2009 do 02.12.2009 v Infocentru rozvoje hl. m. Prahy (Jungmannova 29/35), na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (Vyšehradská 57, Praha 2) a na internetových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy (www.praha.eu). Termín veřejného projednání je stanoven na 23.11.2009 od 9:00 ve velkém zasedacím sálu Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí 2, Praha 1. Stanoviska, námitky a připomínky je možné podávat do 09.12.2009. Více informací k podávání námitek a připomínek naleznete pod následujícím odkazem: Jak se mohou občané vyjádřit?

Zápis z veřejného projednání dne 23.11.2009 naleznete pod následujícím odkazem: zápis MHMP

[1] Magistrát hl. m. Prahy zároveň připravil přednášky pro veřejnost. Půjde o výklad konceptu nového územního plánu bez diskuzní části a možnosti podávání námitek a připomínek. Přednášky se budou konat ve Velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské nám. 2, Praha 1) ve dnech 09.11.2009 od 17 hod a 16.11.2009 od 10 hod.
prosinec 2009 MČ Praha 11 zaslala ikona souboruvyjádření k dokumentu Územní plán hl. m. Prahy - koncept odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy. Vyjádření bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha 11 č. 0994/32/R/2009 ze dne 02.12.2009 a vzato na vědomí usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 20/29/Z/2009 ze dne 14.12.2009.
červen 2010[1] Útvar rozvoje hl. m. Prahy připravil opětovně výstavu konceptu připravovaného územního plánu. Výkresovou i textovou část si bude možné prohlédnout do konce prázdnin v Informačním centru rozvoje hl. m. Prahy (Jungmannova 35, Magistrát hl. m. Prahy, pasáž Škodova paláce, vchod také z Charvátovy ulice).
březen 2011 Dne 31.03.2011 přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesení č. 5/16, v němž bere na vědomí informace o postupu pořizování Územního plánu hl. m. Prahy a souhlasí s návrhem postupu pořizování Územního plánu hl. m. Prahy.
listopad 2009 až červen 2012    Zpracování stanovisek, námitek a připomínek podaných ke konceptu územního plánu. Zpracování provádí pořizovatel územního plánu, tzn. odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy.

III. Ukončení pořizování

červen 2012   Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém mimořádném jednání dne 07.06.2012 svým usnesením č. 2M/1 rozhodlo o ukončení pořizování dosavadního "nového" Územního plánu hl. m. Prahy 
 
 

[1] Činnost nad rámec povinností podmínek stanovených stavebním zákonem a vyhláškou
28.8.2009 15:09:57 - aktualizováno 11.7.2012 17:42:39 | přečteno 3893x | Ing. Petra Vlášková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load