Na obsah stránky

ENDE
 

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR)

ZÚR jsou nejvyšším závazným typem územně plánovací dokumentace a vydávají se pro celé území kraje. Respektují a zpřesňují politiku územního rozvoje. Jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření a stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn jejich využití. V ZÚR lze vymezit plochu nebo koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu; v tomto případě je součástí ZÚR jeho zadání a u regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání.

Pro území hl. m. Prahy bylo zahájeno pořizování ZÚR hl. m. Prahy usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 11/52 ze dne 29. 11. 2007. Usnesením č. 32/59 ze dne 17.12.2009 Zastupitelstvo hl. m. Prahy vydalo návrh ZÚR hl. m. Prahy formou opatření obecné povahy č. 8/2009 a usnesením č. 10/77 ze dne 4.11.2011 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo zprávu o uplatňování ZÚR hl. m. Prahy.

Dne 11. 9. 2014 byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 41/1 schválena Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vydaná formou opatření obecné povahy č. 43/2014 s účinnosti od 1. 10. 2014.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy odsouhlasilo usnesením č. 20/10 dne 20.10.2016 pořízení 2. aktualizace ZÚR, která se týká soudně zrušené železniční trati Praha - Bystřice u Benešova/Benešov. Tato aktualizace je v současné době ve fázi společného jednání.

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy oznámil veřejnou vyhláškou dne 25.03.2017, že byl zpracován a zveřejněn Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017) (dále jen Návrh zprávy). Do 30 dnů od obdržení Návrhu zprávy, tj. do 24.04.2017, může každý uplatnit své připomínky.

Další informace naleznete na stránkách Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy - Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy.


5.5.2009 9:49:24 - aktualizováno 3.4.2017 14:41:48 | přečteno 6082x | Ing. Petra Vlášková

Navigace

 
load