Na obsah stránky

ENDE
 

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚPn s. ú. hl. m. Prahy)

ÚPn s. ú. hl. m. Prahy byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 s účinností od 1.1.2000. Závazná část byla vydána vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy. ÚPn hl. m. Prahy doznal řady změn a úprav. Nejvýznamnější byla změna Z 1000/00 schválená usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 ze dne 22.10.2009 a vydaná opatřením obecné povahy č. 6/2009.


Pořizovatelem ÚPn s. ú. hl. m. Prahy, včetně jeho změn a úprav, byl odbor územního plánu, nyní Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Zpracovatelem územního plánu byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy, nyní Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (www.iprpraha.cz).

ÚPn s. ú. hl. m. Prahy stanovuje:

  • Funkční regulaci - využití jednotlivých území (např: obytná území, území výroby a služeb, území sportu a rekreace, veřejné vybavení, doprava atd.)
  • Prostorovou regulaci - zejména kapacitu zástavby (rozdílně pro území stabilizovaná, rozvojová a transformační)

Územní plán je všeobecně závazný, v určitých případech je možné provést jeho změny či úpravy. Změny územního plánu se týkají především funkcí jednotlivých lokalit, vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití či stanovení závazných podmínek využití.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy poskytuje webovou aplikaci Změna plánu na www.zmenaplanu.cz. Aplikace nabízí informační servis o všech aktuálních i minulých změnách územního plánu, a to včetně úprav a podnětů.


ÚPn s. ú. hl. m. Prahy je veřejný dokument. Od okamžiku jeho schválení je možné do něj nahlížet a seznámit se s jeho obsahem:

  1. Na Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, a to se všemi jeho výkresy a úplným zněním textu, případně můžete požádat o vysvětlení některých pojmů.
  2. Na Odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11, a to s nejdůležitějšími vybranými výkresy závazné části územního plánu pro území Prahy 11.
  3. Na internetové adrese www.praha.eu v sekci "O městě - Budoucnost města - Odbor územního rozvoje" najdete jeho textovou a výkresovou část, můžete se seznámit se schválenými změnami a úpravami územního plánu a dále s aktuálním stavem pořizovaných změn územního plánu. V této části internetových stránek je rovněž uveden aktuální stav pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního).


5.5.2009 9:41:13 - aktualizováno 13.6.2017 14:45:42 | přečteno 6063x | Ing. Petra Vlášková

Navigace

 
load