Na obsah stránky

ENDE
 

Územní plán

Územní plán je závazným typem územně plánovací dokumentace a vydává se pro celé území obce, hl. m. Prahy, popřípadě vojenského újezdu. Respektuje a zpřesňuje zásady územního rozvoje a politiku územního rozvoje. Je závazný pro pořizování a vydávání regulačních plánů a pro rozhodování v území. Stanoví zejména základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory určené k přestavbě, pro veřejně prospěšné stavby a opatření a územní rezervy a stanoví podmínky pro jejich využití. V územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno mj. zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu; v tomto případě je součástí územního plánu jeho zadání a u regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání.

 


 

Platný územní plán

28.8.2009 15:09:16 - aktualizováno 9.3.2016 12:59:07 | přečteno 12876x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Metropolitní plán

Pořízení nového Územního plánu hlavního města Prahy (tzv. Metropolitního plánu) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7.6.2012. Návrh zadání Metropolitního plánu byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/6 ze dne 19.9.2013. 

1.3.2018 9:59:16 | přečteno 274x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Navigace

 
load