Na obsah stránky

ENDE
 

Strategické a územní plánování

ilustrační obrázek - územní plán

Územní plánování je proces stanovený zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Strategické plánování je proces umožňující efektivní řízení rozvoje všech prvků hierarchického uspořádání společnosti (obec, kraj, stát, Evropská unie) i jakékoliv ziskové či neziskové organizace. Směr dalšího rozvoje je dán celkovou vizí, prioritami a konkrétními střednědobými i dlouhodobými strategickými cíli. Strategický plán zjednodušeně stanoví cíle, termíny a případně cesty, jak cílů dosáhnout.


Územní plán

Územní plán je závazným typem územně plánovací dokumentace a vydává se pro celé území obce, hl. m. Prahy, popřípadě vojenského újezdu. Respektuje a zpřesňuje zásady územního rozvoje a politiku územního rozvoje. Je závazný pro pořizování a vydávání regulačních plánů a pro rozhodování v území. Stanoví zejména základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory určené k přestavbě, pro veřejně prospěšné stavby a opatření a územní rezervy a stanoví podmínky pro jejich využití. V územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno mj. zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu; v tomto případě je součástí územního plánu jeho zadání a u regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání.

 

28.8.2009 15:08:49 - aktualizováno 9.3.2016 13:01:01 | přečteno 14281x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Regulační plán

Regulační plán je závazným typem územně plánovací dokumentace a vydává se pro řešené území. Musí být v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, tj. s územním plánem a zásadami územního rozvoje. Regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby a opatření. Regulační plán je závazný pro rozhodování v území. Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí. Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost.

Na území hl. m. Prahy je pořizovatelem regulačního plánu Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jeho návrh schvaluje zastupitelstvo hl. m. Prahy a vydává se opatřením obecné povahy podle správního řádu.


8.3.2016 9:28:02 | přečteno 3012x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Územní studie

Územní studie je územně plánovacím podkladem. Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Pořizovatel (Odbor územního rozvoje MHMP) pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel. Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal. Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

I když územní studie, na rozdíl od regulačního plánu, není závazným podkladem pro územní rozhodování, je (pakliže je vložena do evidence územně plánovací činnosti) podkladem neopominutelným a odchylné rozhodnutí je třeba v územním rozhodnutí zdůvodnit a v odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.

28.2.2017 14:19:39 | přečteno 1642x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Strategický plán

Strategický plán hl. m. Prahy je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle, priority a cesty při řešení klíčových otázek rozvoje města na období 15 - 20 let. Byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/03 ze dne 25.05.2000. Jeho dílčí aktualizace byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/42 ze dne 11.12.2008. V roce 2013 zahájil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) proces revize/aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy. Více informací na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy - www.iprpraha.cz v sekci Strategické plánování - Strategický plán.

17.2.2014 13:46:28 - aktualizováno 9.3.2016 13:00:44 | přečteno 5388x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Strategické a koncepční dokumenty

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha, Integrovaná strategie pro integrované územní investice (ITI) Pražské metropolitní oblasti, Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016 - 2025, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace CZ01 - Praha, Soubor opatření a doporučení pro vybrané stanice metra, Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, Územní energetická koncepce hl. m. Prahy

28.8.2009 15:14:21 - aktualizováno 31.7.2017 8:37:18 | přečteno 11604x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR)

ZÚR jsou nejvyšším závazným typem územně plánovací dokumentace a vydávají se pro celé území kraje. Respektují a zpřesňují politiku územního rozvoje. Jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření a stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn jejich využití. V ZÚR lze vymezit plochu nebo koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu; v tomto případě je součástí ZÚR jeho zadání a u regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání.
5.5.2009 9:49:24 - aktualizováno 3.4.2017 14:41:48 | přečteno 6080x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP)

ÚAP společně s územní studií patří mezi územně plánovací podklady. ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních předpisů, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

8.3.2016 15:40:35 - aktualizováno 13.12.2016 13:00:52 | přečteno 3285x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Pražské stavební předpisy (PSP)

Rada hl. m. Prahy schválila dne 15. 7. 2014 návrh Pražských stavebních předpisů (PSP) s účinností od 1. 10. 2014. Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, nahradí dosud užívanou vyhlášku č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP) a současně nahradí vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v souladu s ustanovením § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. Úplné znění PSP je uveřejněno na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) - www.iprpraha.cz v sekci Územní plánování/ Pražské stavební předpisy nebo přímo pod následujícím odkazem: Pražské stavební předpisy.

17.2.2014 13:20:29 - aktualizováno 9.3.2016 12:59:43 | přečteno 6942x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Navigace

 
load