Horní Roztyly

Rozloha: 26,43 ha
Počet bytů: 2 712 bytů
Současný deficit dopravy v klidu: 2001 park. míst
Deficit po vybudování navrhovaných úprav: 770 park. míst

Vymezení území a charakteristika stavu

Tato část Jižního Města II se nachází při východním okraji Michelského lesa, v blízkosti stanice metra Roztyly. Na severovýchodě je řešené území vymezeno ulicí Gregorovou a Krejnickou, východní hranice je tvořena ulicí U Kunratického lesa, jižní a západní hrana pak okrajem lesa. Celek má výraznou vazbu k sousednímu JM II - Chodov, jehož schema zástavby je téměř identické. Tento vztah bude posílen dostavbou centra JM II. Další přímá vazba je na celek Roztyly - východ, která se zvýrazní po realizaci výstavby podél ulice Ryšavého.

Zástavba je v těsném kontaktu s lesoparkem, dalším kladem je blízkost metra - stanic Roztyly a Chodov.

JM II bylo realizováno v l. 1978 - 1988 podle uceleného autorského návrhu kolektivu architektů Zeleného a Rothbauerové. Typické je pro první dva celky JM II rozlišení obytných skupin (Slunce, Voda, Země, Vzduch) charakteristickým barevným pojednáním slepých štítů, trafostanic i komínů kotelen a pomocí orientačního systému používajícího výrazná loga skupin a dokonce i tabule vysvětlující původ názvů ulic.

Bytové objekty, novější než na JM I, jsou převážně v dobrém technickém stavu. Pro drobnou architekturu byla vyvinuta typová řada skladebných prvků. Největší funkční závadou je dnes citelný nedostatek parkovacích kapacit a následkem toho obtížná průjezdnost ulic. Určitý deficit občanské vybavenosti by měl být v budoucnu snížen plánovanou dostavbou podél ulic Hrudičkovy a Krejnické, v nedaleké budoucnosti to bude polyfunkční objekt u stanice metra Chodov.

Koncept regulace

Struktura celku je stabilizována a je poměrně přehledná. Nezakládá možnost výraznějšího dotvoření či dalšího vzájemného rozlišení jednotlivých prostor, s výjimkou ulic Gregorova a Krejnická po očekávané dostavbě pásu vybavenosti (mimo území řešené v této studii). Novými úpravami je možno podpořit charakter veřejného prostranství - Pošepného náměstí a charakter krátké obchodní ulice podél obchodního střediska Chrpa.

Obtížně definovatelné prostory tzv. "oválů" - ulic Hrudičkova, Augustinova, Dědinova a Petýrkova - je zapotřebí zklidnit a dořešit parkování.

Prostory zeleně s dětskými hřišti při ulicích Hrudičkova a Petýrkova mají charakter na pomezí veřejného parku (více hřišť, širší spádové území) a polosoukromého prostoru (komornější poloha mezi bytovými domy, nerušená komunikacemi). Právě vzhledem ke zmíněné poloze i k úbytku malých dětí bude vhodná náplň spíše klidnějšího charakteru.

Nové konkrétní návrhy dílčích úprav parteru by měly respektovat původní autorské řešení, které bylo ve své době vyjímečně komplexní a obsahovalo i typovou řadu drobné architektury, míst pro sběr odpadu a pod.. Konstrukce loubí jsou již často ve špatném stavu, v místech, kde nejsou příliš opodstaněné je navrhujeme odstranit, jinde postupně nahradit novými pergolami (eventuálně s transparentním zastřešením namísto plně zastřešeného loubí. Stání pro kontejnery kapacitně nedostačují, současně s rozšiřováním průjezdního profilu komunikací je zapotřebí tyto prvky nahradit nově řešenými, avšak obdobné konstrukce, skládané z betonových prefabrikátů. (V současné době je již zpracován podklad pro postupné zkapacitnění kontejnerových stání a doplnění tříděného sběru v rámci celého JM II). Mobiliář lze obnovit nebo použít vhodné nové typy. Opodstatněnost ostatních drobných prvků - odpočívadel a ploch pro pískoviště je třeba zvážit podle konkrétního umístění.

Specifický přístup si celky JM II vyžádají i v přístupu k regeneraci fasád bytových objektů. Barevnost, odlišující jednotlivé obytné skupiny, bude třeba respektovat - barvy nové, které budou použity při regeneraci jednotlivých objektů, budou odvozeny od stávajících. Tyto větší skupiny jsou v tomto návrhu dále rozděleny na menší podskupiny, které se mohou lišit tónem základní barvy fasády nebo pojetím lodžií, avšak barva štítů a trafostanic budou vždy jednotícím prvkem, ponechána budou rovněž loga skupin a tabule, vysvětlující původ názvů ulic. Rovněž komíny s pruhem příslušné barvy mohou být ponechány vždy v případě kotelen při důležitých vstupech do území jako orientační body.

Dostavby bytových objektů jsou v dané hustotě v podstatě vyloučené.

S dílčími nástavbami, popř. drobnými dostavbami lze počítat u objektů škol, školek, bývalých jeslí a rušených kotelen (pouze u těch lze doplnit až dvě podlaží). Bývalé jesle v blízkosti náměstí, stejně jako kotelna při vstupu do území (ležící však již mimo řešené území) by měly mít v budoucnu náplň doplňující nabídku občanské vybavenosti, přístupnou veřejnosti. Zbývající kotelna by mohla obsahovat i parking pro obyvatele přilehlého území.

Schemata

 1. Funkční a prostorová regulace
  Funkční a prostorová regulace - schema, obrázek se otevře v novém okněFunkční a prostorová regulace - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 2. Schema rozdělení celku do skupin
  Schema rozdělení celku do skupin - schema, obrázek se otevře v novém okněSchema rozdělení celku do skupin - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 3. Schema dopravy
  Schema dopravy - schema, obrázek se otevře v novém okněSchema dopravy - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 4. Trojrozměrné schema
  Trojrozměrné schema, obrázek se otevře v novém okně

Návrhový výkres

Situace - návrh, obrázek se otevře v novém okněSituace - legenda, obrázek se otevře v novém okně

Ilustrační obrázky

Skica 1, obrázek se otevře v novém okněSkica 2, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 24.11.2005 12:23:31 | přečteno 11543x | Ing. Petra Vlášková
load