Chodov sever

Rozloha: 35,44 ha
Počet bytů: 2476 bytů
Současný deficit dopravy v klidu: 733 park. míst
Deficit po vybudování navrhovaných úprav: bilance vyrovnaná (+77 míst)

Vymezení území a charakteristika stavu

Chodov sever zahrnuje plochy panelové zástavby ve výseči ulic Květnového vítězství, Turkova, Mírového hnutí, Ke stáčírně, Donovalská a Benkova. Navazuje tedy téměř ze všech stran na původní zástavbu západní a východní části Starého Chodova. Výjimku tvoří strana severní, kde celek sousedí s rozsáhlým územím za ulicí Mírového hnutí, které je dnes neorganizované, ale kde je plánována kultivace přírodních ploch a vybudování sportovišť.

Pro lokalitu je typická konfrontace panelových domů s nízkopodlažní zástavbou. Tím zde vznikají často nejasná místa a tvrdé střety měřítek. Nejcennějším prvkem je rekonstruovaný historický objekt vodní tvrze na západě, doplněný nově založeným parkem. Kontrast s monotónní hranou zástavby za ním je však jedním z nejvýraznějších problémů, uplatňujícím se i v dálkových pohledech při příjezdu na Jižní Město od Spořilova. Severovýchodně od tvrze je volný prostor louky, kde je plánováno rozšíření parkové plochy. Přechod měřítek zde zprostředkovávají menší objekty školy Klíček a objektu sociálních služeb, při kterém má vzniknout evangelický kostelík.

Ve středu řešeného území leží areál základní školy. Pro zástavbu na západ od něj směrem k tvrzi jsou typické dlouhé a vysoké řady domů, tvořící relativně úzké a temné prostory. Východním směrem leží Brodského ulice, která je prodloužením původní pěší trasy v zeleném pásu uvnitř staré zástavby, dnes zastavěném řadovými domy. Areál školy v této lokalitě je dobře vybaven sportovišti včetně nafukovací haly. Důležitým orientačním bodem, ležícím na hranicí řešeného území, je novostavba Domova důchodců Chodov, výrazná svojí architekturou a modrou barvou.

Dále na východ se nacházejí tři různě velké, volně vymezené skupiny obytných domů, tvořící vnitřní prostory. V největší z nich je nové dětské hřiště, které rovněž esteticky vhodně doplňuje prostor.

Ostatní skupiny jsou tvořeny bytovými objekty umístěnými víceméně samostatně, které však většinou spolupůsobí s objekty na druhé straně ulice.

Hrana zástavby směrem k ulici Ke stáčírně je velmi neurčitá, s velkými plochami parkovišť. V této oblasti se nachází zdevastovaný objekt nákupního střediska, jehož přestavba má započít v dohledné době.

Koncept regulace

Především ulice Donovalská má předpoklady stát se živějším, kutivovaným uličním prostorem, páteří zmíněného celku. Proto je žádoucí směrovat sem komerční a jiné aktivity a zvláště dbát na dotvoření závěru této ulice s vyústěním do parku u tvrze. (Zde je třeba zvážit hlavně umístění nové dominanty - plánované menší církevní stavby s věží).

Důležitým počinem bude i rozšíření parku v okolí nejcennějšího místa lokality - Chodovské tvrze, jak je určeno územním plánem. Toho je třeba využít i ve prospěch obytného území - tzn. maximálně umožnit zřetelné napojení na pěší trasy, včetně propojení přes ulici Mírového hnutí.

Podstatné je i řešení hlukové zátěže od ulice Mírového hnutí. Je nutno využít všech možností odclonění - nadzemní garáže, protihlukový val (lze uvažovat bohužel pouze v malé části) i transparentní protihluková stěna (jen v nejnutnějším úseku). Protihluková opatření na konkrétních budovách budou navrhována podle individuálního posouzení, a to nejen u objektů podél komunikací.

Problematickým momentem poněkud zůstává střet měřítek panelové a rodinné zástavby v Benkově ulici, jehož dopad lze zmírnit promyšleným barevným řešením fasád, doplněním další zeleně a celkovou další kultivací prostoru, včetně dořešení dopravy v klidu.

Doplnění možností parkování je nejnaléhavější v celé severozápadní části tohoto celku. Zde jsou některá místa tak stísněná, že ani není neuvažováno s rozšířením profilu na úkor zeleně. (Ulice Kunínova. Ledvinova).

Poloveřejné prostory je zapotřebí, tak jako všude, zklidnit, kde je to možné rozšířit předzahrádky, avšak z výše uvedených důvodů tento zásah nebude proveditelný na všech místech.

Pro lepší orientaci a vzájemné rozlišení prostor byla vytypována místa dílčích malých veřejných prostranství v místech přístupu k lokálním ohniskům aktivit (obchod, škola).

Schemata

 1. Funkční a prostorová regulace
  Funkční a prostorová regulace - schema, obrázek se otevře v novém okněFunkční a prostorová regulace - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 2. Schema rozdělení celku do skupin
  Schema rozdělení celku do skupin - schema, obrázek se otevře v novém okněSchema rozdělení celku do skupin - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 3. Schema dopravy
  Schema dopravy - schema, obrázek se otevře v novém okněSchema dopravy - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 4. Trojrozměrné schema
  Trojrozměrné schema, obrázek se otevře v novém okně

Návrhový výkres

Situace - návrh, obrázek se otevře v novém okněSituace - legenda, obrázek se otevře v novém okně

Ilustrační obrázky

Skica 1, obrázek se otevře v novém okněSkica 2, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 24.11.2005 12:22:04 | přečteno 6668x | Ing. Petra Vlášková
load