Chodov II

Rozloha: 34,67 ha
Počet bytů: 2749 bytů
Současný deficit dopravy v klidu: 1932 park. míst
Deficit po vybudování navrhovaných úprav: 1012 park. míst

Vymezení území a charakteristika stavu

Jižní Město II - Chodov se nachází jihovýchodně od Michelského lesa, v blízkosti stanice metra Chodov. Na severovýchodě je řešené území vymezeno ulicí Hráského a Vojtíškovou a dále uměle vytvořeným návrším (vrch Chodov). Jihozápadní hranice je tvořena ulicí U Kunratického lesa. Celek má výraznou vazbu k sousednímu JM II -Horní Roztyly, jehož schema zástavby je téměř identické. Tento vztah bude posílen dostavbou centra JM II. Celek je od JM I a starší rodinné zástavby Chodova významně oddělen dálnicí D1 a pásem území mezi dálnicí a Roztylskou ulicí - budoucím administrativním areálem (tzv. Komerčně industriální zóna - KIZ). Pěší propojení s touto oblastí je pouze lávkou u metra Chodov. Pěšími trasami je celek propojen se souborem Flora i s obcí Kunratice.

Zástavba je v kontaktu s lesoparkem, dalším kladem je blízkost metra - stanice Chodov.

JM II bylo realizováno v l. 1978 - 88 podle uceleného autorského návrhu kolektivu architektů Zeleného a Rothbauerové. Typické je pro první dva celky JM II rozlišení obytných skupin (Slunce, Voda, Země, Vzduch) charakteristickým barevným pojednáním slepých štítů, trafostanic i komínů kotelen a pomocí orientačního systému používajícího výrazná loga skupin a dokonce i tabule vysvětlující původ názvů ulic.

Bytové objekty, novější než na JM I, jsou převážně v dobrém technickém stavu. Pro drobnou architekturu byla vyvinuta typová řada skladebných prvků. Největší funkční závadou je dnes pouze citelný nedostatek parkovacích kapacit a následkem toho obtížná průjezdnost ulic.

Koncept regulace

Struktura celku je stabilizována a je poměrně přehledná. Nezakládá možnost výraznějšího dotvoření či dalšího vzájemného rozlišení jednotlivých prostor, s výjimkou ulic Hráského a Vojtíškova po očekávané dostavbě pásu vybavenosti (mimo území řešené v této studii). Novými úpravami je možno podpořit charakter veřejného prostranství - Jírovcova náměstí (např. kulturní centrum Zahrada) a charakter krátké obchodní ulice podél obchodního střediska Meinl.

Obtížně definovatelné prostory tzv. "oválů" - ulic Klírova, Jarníkova, Láskova a Nechvílova - je zapotřebí zklidnit dořešením parkování.

Prostory zeleně s dětskými hřišti při ulicích Klírova a Nechvílova mají charakter na pomezí veřejného parku (více hřišť, širší spádové území) a polosoukromého prostoru (komornější poloha mezi bytovými domy, nerušená komunikacemi). Právě vzhledem ke zmíněné poloze i k úbytku malých dětí bude vhodná náplň spíše klidnějšího charakteru.

Nové konkrétní návrhy dílčích úprav parteru by měly respektovat původní autorské řešení, které bylo ve své době vyjímečně komplexní a obsahovalo i typovou řadu drobné architektury, herních prvků, opěrných zídek i míst pro sběr odpadu a pod.. Konstrukce loubí jsou již často ve špatném stavu, v místech, kde nejsou příliš opodstaněné je navrhujeme odstranit, jinde postupně nahradit novými pergolami, eventuálně s transparentním zastřešením, namísto plně zastřešeného loubí. Stání pro kontejnery kapacitně nedostačují, současně s rozšiřováním průjezdního profilu komunikací je zapotřebí tyto prvky nahradit nově řešenými, avšak obdobné konstrukce, skládané z betonových prefabrikátů. (V současné době je již zpracován podklad pro postupné zkapacitnění kontejnerových stání a doplnění tříděného sběru v rámci celého JM II). Mobiliář, lavičky a pod. lze obnovit nebo použít vhodné nové typy. Opodstatněnost ostatních drobných prvků - odpočívadel a ploch pro pískoviště je třeba zvážit podle konkrétního umístění. Plochy pro sušení prádla bude patrně zapotřebí odstranit všude.

Specifický přístup si celky JM II vyžádají i v přístupu k regeneraci fasád bytových objektů. Barevnost, odlišující jednotlivé obytné skupiny, bude třeba respektovat - barvy nové, které budou použity při regeneraci jednotlivých objektů, budou odvozeny od stávajících (budou pouze o několik odstínů světlejší, jak odpovídá použití zateplovacího systému). Tyto větší skupiny jsou v tomto návrhu dále rozděleny na menší podskupiny, které se mohou lišit tónem základní barvy fasády nebo pojetím lodžií, avšak barva štítů a trafostanic budou vždy jednotícím prvkem, ponechána budou rovněž loga skupin a tabule, vysvětlující původ názvů ulic. Rovněž komíny s pruhem příslušné barvy mohou být ponechány při důležitých vstupech do území jako orientační body.

Dostavby bytových objektů jsou v dané hustotě v podstatě vyloučené.

S dílčími nástavbami, popř. drobnými dostavbami lze počítat u objektů škol, školek, bývalých jeslí a rušených kotelen (pouze u těch lze doplnit až dvě podlaží). Bývalé jesle v blízkosti Jírovcova náměstí, stejně jako kotelna při vstupu do území (ležící však již mimo řešené území) by měly mít v budoucnu náplň doplňující nabídku občanské vybavenosti, přístupnou veřejnosti, se spádovostí tohoto celku. Kotelna v Láskově ulici by mohla obsahovat i parking pro obyvatele přilehlého území.

Schemata

 1. Funkční a prostorová regulace
  Funkční a prostorová regulace - schema, obrázek se otevře v novém okněFunkční a prostorová regulace - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 2. Schema rozdělení celku do skupin
  Schema rozdělení celku do skupin - schema, obrázek se otevře v novém okněSchema rozdělení celku do skupin - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 3. Schema dopravy
  Schema dopravy - schema, obrázek se otevře v novém okněSchema dopravy - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 4. Trojrozměrné schema
  Trojrozměrné schema, obrázek se otevře v novém okně

Návrhový výkres

Situace - návrh, obrázek se otevře v novém okněSituace - legenda, obrázek se otevře v novém okně

Ilustrační obrázky

Skica 2, obrázek se otevře v novém okněSkica 1, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 24.11.2005 12:23:15 | přečteno 9505x | Ing. Petra Vlášková
load